Wednesday, April 1, 2015

Egg Towel - part 4

Om du sparade ägget i förra avsnittet så öppnar du det i en 100x100 mm brodérbåge i 6 D Embroidery Extra.
33. Gå till Editfliken.
34. Se nu till att färgerna på det ägg som ska vara helt är avmarkerade. Du ska då se att det andra ägget är i två delar. Dessutom har du säker noterat att du fått fler färger än de du hade. Det ska nu vara ett tomrum vid de ställen på satinlinjen där de två äggen överlappar varandra.
If you saved the egg in the previous part - open it in a 100 x 100 mm embroidery hoop in 6 D Embroidery Extra.
33. Go to the Edit tab.
34. Make sure that the colors of the egg that will be “full” are unchecked. You will then see that the second egg is in two parts. In addition, you will notice that you have more colors than you had from the beginning. It should now be a gap at the location where the satin lines overlap. 

35. Ta bort den nedre delen mellan de 2 linjerna genom att med Freehand Select eller Freehand Point Select inhägna den delen.
36. Vid Freehand Select måste du högerklicka för att slutföra.
35. Remove the lower part between the 2 lines by using Freehand or Freehand Select Point Select enclose that part.
36. In Freehand Select, you need to right click to complete.
37. Området som nu kan tas bort kommer vara inringat med en fyrkant. Tryck Delete.
37. The area that now can be removed will be encircled with a square. Press Delete.
38. Så här ser det ut efter att vi tagit bort delen. Nu ska du återigen ha 6 färger.
38. Here's how it looks after we removed the part. Now you should again have 6 colors.
39. Eftersom ”Remove Overlap” inte tar bort linjer så måste vi ta bort även den linjen med stygnpunkter. Avmarkera det nedre ägget – i mitt fall det orangea. OBS! Det blir alla 3 färger i ägget som avmarkeras.
39. Since the "Remove Overlap" does not remove lines, we need to remove the line with stitch points. Click to uncheck the lower egg – in my case the orange. NOTE! You have to uncheck all 3 colors in the egg.
40. Vi ringar in linjen på samma sätt som i 35. Se till att du går nära satinlinjen men gå inte in i den.  Tryck Delete.
40. We capture the line in the same way as in 35. Make sure you go near the satin line but do not go into it.  Press Delete.
41. Nu har linjen vi tog bort linjen blivit ett hoppstygn.
41. Now have the line we removed has become a jump stitch.
42. Nu ska vi markera det nedersta ägget. Detta görs genom att avmarkera färgerna i Editfliken på det första ägget (det röda hela ägget). Gör sedan Make Block from Visible Area.
42. Now let’s select the bottom egg. This is done by unchecking the colors in the Edit tab on the first egg (the Red whole egg). Then Make Block from the Visible Area.
43. När det nedre ägget är markerat så kan du klicka i färgerna på det första ägget igen.
43. When the lower egg is selected, you can check the colors of the first egg again.
44. Zooma in och flytta det ägg som är markerat genom att hålla ner markören och dra upp en aning. Här ser ni satinlinjerna innan jag flyttat ägget.
44. Zoom in and move the egg that is selected by holding down the cursor and pulling up slightly. Here you see satin lines before I moved the egg.
45. Se till att det överlappar de avhuggna satinlinjerna en aning. Här är det viktigt att enbart det ägg du flyttar är markerat hela tiden. Eventuellt kan du även behöva justera genom att rotera. Att vi överlappar linjerna beror på att det dels blir snyggare utan en eventuell skarv och att vi genom att ta bort en bit även tagit bort fäststygn.
45. Ensure that it overlaps the severed satin lines slightly. Here it is important that only the egg you move is selected all the time. You might also need to adjust by rotating. The reason for overlapping the lines are that is looks neater without any visible seams and that by removing a piece also removed the tie stitches.
46. Spara nu äggen som en ny vp3 fil. Här kan du antingen spara med Save As eller Export Embroidery som även tar bort onödiga små stygn etc. Dock ska man vara vaksam om man inte ändrat färgerna speciellt vid applikationer eftersom den även gör en Color Sort om man inte avmarkerar det valet.
46. Now save the eggs as a new vp3 file. Here you can either save with Save As or Export Embroidery which also removes unnecessary small stitches etc. However, you should be observant of the fact that if you have not changed the colors especially for appliqués since it also makes a Color Sort if you do not uncheck that selection.

6 D Embroidery Extra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment