Saturday, April 18, 2015

Potholder ITH in 6 D Embroidery Extra – 12

Det som nu återstår för att få grytlappen att se ut som ovan är att sy på kantremsan genom att vika den till baksidan samt en hängare.
What now remains to make the potholder to look like above is to sew on the binding strips by folding them to the reverse side and a hanger.
För att få en jämn och snygg kant så att man kan sy fast remsan ”in-the-ditch” från framsidan så att den även syr fast i baksidan så gäller att den vikta delen på baksidan är ca 1-1.5 mm nedanför sömnadslinjen.
To obtain a clean and neat edge so that you can sew the binding "in-the-ditch" from the front as well as catching the binding on the reverse side the folded part on the back should be about 1-1.5 mm below the sewing line.
Hur gör man då för att få en rak och snygg kant? Naturligtvis kan du vika in remsan för hand och sy med små smygstygn för hand. Men jag ska visa er ett litet knep som är väldigt bra.
De remsor som ska sys först är de som inte har någon extralängd vid sidorna dvs. över- och underdel.
Börja med att vika ett vanligt vitt kopieringspapper på mitten.
How do you get a straight and neat edge? Of course you can fold the binding strip by hand and sew with small stitches by hand. But I'm going to show you a neat little trick which is very good.
The strips that are sewn first are those that do not have any additional length at pages i.e the top and bottom.
Start by folding a plain white copy paper in half.
Lägg den vikta kanten ca 1-1.5 mm nedanför den sömnadslinje som sydde fast remsorna på framsidan. Det är bra om du fäster pappret så det ligger still. Jag hade grytlappen liggande på ett strykunderlägg så jag kunde sticka ner några nålar.
Place the folded edge approximately 1-1.5 mm below the sewing line which sewed the binding strips on the front. It is good if you pin the paper so it stays in place. I had the potholder lying on an ironing pad so I could stick down a few pins.
Stryk vattenlösligt limstift precis vid den vikta kanten.
Put some water soluble glue stick right on the folded edge.
Vik ner remsan och fäst i limmet. Stryktorka limmet.
Fold down the strip and fasten on the glue. Iron dry the glue.
Skjut upp pappret så att kanten gör att det blir ett stopp. Stryk så du får ett veck på tyget.
Slide up the paper so that the edge makes a stop. Iron so you get a fold on the fabric.
Vik upp pappret och ta försiktigt bort det. Du kommer att kunna använda det flera gånger.
Unfold the paper and gently remove it. You will be able to use it several times.
Den vikta linjen syns tydligt och vill du kan du nu pressa det ytterligare.
The folded line is clearly visible and if you want to, you can now press it further.
Vik ner remsan och kontrollera att den täcker sömnadslinjen.
Fold down the strip and make sure it covers the sewing line.
Checka av positionen genom att sätta en knappnål precis ”i diket” där sömmen kommer att ligga.
Check the position by putting a pin right "in the ditch" where the seam will be.
Är måtten korrekta kommer du se att sömmen kommer ligga ca 1 mm upp på den vikta kantremsan. Sätt lite limstift på kanten av grytlappen där remsan viks över. Stryktorka.
If the dimensions are correct, you will see that the seam will be about 1 mm up on the folded edge strip. Put some glue on the edge of the potholder where the strip is folded over. Iron dry.
Jämna av kanterna på yttersidorna en aning. Du kan nu sy en söm ”i diket” på denna kantremsa. Upprepa på motstående sida.
“Smoothen” the edges on the outside slightly. Now you can sew a stitch in the ditch" on this edge strip. Repeat on the opposite side.
Kantremsorna på sidorna görs på samma sätt förutom att när man pressat vecket så klipper man av så det är ca 2 cm kvar.
The binding strips on the sides are made in the same way, except that when you’ve pressed the fold you cut it off so there is about 20 mm left.
Den biten viker man in och fäster med lite lim. Försök att vika in den så rakt och tight som möjligt. Därav att vi jämnade av kanten en aning. Därefter gör man som tidigare beskrivits.
That piece is folded in and fastened with some glue. Try to fold it as straight and tight as possible. Hence we levelled off the edge a little bit. Then do as previously described.
Jag valde att sy alla sömmar på en gång. 
Tänk på att de första remsorna inte sys ända ut i kanten utan det gör man enbart på de längsgående i och med att man följer ”dikena”.
I chose to sew all seams at once.
Keep in mind that the first strips are not sewn all the way out to the edge, this is done solely on the longitudinal and in that it follows the "ditches".
Sy sakta och precis så du även fångar den bakre remsan. Även om du syr långsamt kommer det ändå gå mycket fortare än om du syr för hand – nåja, åtminstone för mig ska jag kanske tillägga.
Sew slowly and accurate so you also catch the binding on the reverse side. Even if you sew slowly it will still go much faster than if you are sewing by hand – well, at least for me, I might add.
Här se ni baksidan på grytlappen och jag satte dit en hängare i ena hörnet.
Here you can see the reverse side of the potholder and I’ve put a hanger in one corner.
Här ytterligare en bild på framsidan.
Here another photo of the front.

6 D Embroidery Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking 
Designs: 284 Mega Endless Borders & Corners and Bonus Designs with 6 D Premier Embroidery Software

No comments:

Post a Comment