Sunday, April 5, 2015

Potholder ITH in 6 D Embroidery Extra – 2


Då sätter vi väl igång. Först tänkte jag visa er med några skisser hur själva planeringen av detta går till.
Then we will start. At first I thought I'd show you with some sketches of how the planning of this will be done.

Vi börjar med en Running Stitch kvadrat som är 200x200 mm. Denna ska fästa tyget på ovansidan och vadden mot mellanlägget i bågen.
We start with a Running Stitch square which is 200 x 200 mm. This will attach the fabric on top and batting against the stabilizer in the hoop.

Därefter ytterligare en Running Stitch kvadrat som är 200x200 mm. Denna kommer att fästa tyget på baksidan av broderbågen.
Sedan kommer quilt-designen att sys genom alla tre lager av tyg och vadd. Quilt-designen ska vara mellan 180-190 mm beroende på hur nära kantremsan du vill att den ska vara.
Then another Running Stitch square which is 200 x 200 mm. This will attach the fabric on the back of the embroidery hoop.
Then the quilt design is to be sewn through all three layers of fabric and batting. The Quilt design should be between 180-190 mm depending on how close to the binding you want it to be.

Därefter kommer vi att infoga fyra stycken linjer av Running Stitches som är 200 mm långa.  Start och stopp punkt (Start and End point) på dessa kommer i att startläget se ut så här. Den första linjen kommer jag att lägga längst ner på kvadraten. Ni ser start och stopp (Start and End point).
Then we will incorporate four lines of Running Stitches which are 200 mm long. Start and End point on these will at the starting position look like this. The first line, I will put at the bottom of the square. You see Start and End point.

Den andra linjen kommer att sys på motstående sida alltså på toppen av kvadraten.
Om jag bara gör en kopia och flyttar upp den kommer jag att få ett hoppstygn tvärs över. Om man inte har ett trådklipp aktiverat på maskinen.
Om jag däremot roterar den 180 grader så blir hoppstygnet istället vid sidan. Detta gör även att man inte hoppar kors och tvärs över hela bågens yta.
The second line will be sewn on the opposite side at the top of the square.
If I just make a copy and move it up, I will get a jump stitches across. If you do not have a thread cutter enabled on your machine.
If, however, I rotate it 180 degrees the jump stitch will instead be on the side. This means that you will not have jumps back and forth across the entire hoop area. 
Nästa linje ska placeras längs den vänstra sidan. Det lättaste är att låta startpunkten gå från där den andra linjen slutade vilket innebär att vi måste rotera linjen så att startpunkten är i toppen.
The next line should be placed along the left side. The easiest is to let the starting point to go from where the second line ended which means that we have to rotate the line so that the starting point is at the top.

Den fjärde linjen ska vara på motsatt sida och då vill vi låta startpunkten vara i botten.
Nu ska jag i ärlighetens namn säga att om ni inte vill hålla på att rotera så händer inget värre än att ni får klippa några hoppstygn alternativt att nålen hoppar lite kors och tvärs över brodérytan där nästa startpunkt är.
The fourth line should be on the opposite side and we want the starting point to be at the bottom.
Now I say in all honesty that if you do not want to bother with rotating nothing worse happens than you may cut some jump stitches alternatively that the needle jumps a little crisscross over the embroidery area to where the next starting point is.

Här är en liten skiss på hur roteringen går till. Normalt sett börjar man uppe vid klockan 12 och sedan om man vill rotera i 90 graders poster så kan man dela in cirkeln i 4 delar klockan 3, klockan 6 och klockan 9.
Here is a little sketch of how the rotation works. Normally you start up at 12 o'clock and then if you want to rotate in 90 degree lines so you can divide the circle into 4 parts 3 o'clock, 6 o'clock and 9 o’clock.

Nu kommer ju linjen vara liggande horisontellt varvid startpunkten ligger till vänster då får vi alltså räkna 0 från klockan 9 och sedan gå i 90 graders poster tills S är vid klockan 6 alltså 270 grader.
Now will the line be lying horizontally whereby the starting point is to the left then we should count 0 from 9 o'clock and then go at a 90 degree lines until S is at 6 o'clock which means 270 degrees.

No comments:

Post a Comment