Tuesday, April 7, 2015

Potholder ITH in 6 D Embroidery Extra – 4

Med hjälp av de bilder jag visade i avsnitt 2 så ska vi nu omsätta dem till 6 D Embroidery Software linjer.
With the help of the pictures I showed in part 2 we'll now put them to 6 D Embroidery Software lines.
1. Öppna  6 D Embroidery Extra
2. Gå till View och Change Hoop
3. Välj Hoop Size 200x200 mm. Tryck OK.
4. Gå till Border
5. Sätt Margin till 0 mm och låt Combine vara ikryssat
6. Välj Running Stitch i Stitch Type
7. Välj Options
8. Sätt Length till 3.5 mm. Tryck OK
9. Välj Apply
10. Upprepa ytterligare en gång
11. Nu ska du ha två blå färger. Markera den andra och välj Change Color (under rutan med färger). Välj en annan blå färg.
1. Open 6 D Embroidery Extra
2. Go to View and Change Hoop
3. Select Hoop Size 200x200 mm. Press the OK button.
4. Go to Border
5. Set Margin to 0 mm and let Combine be checked
6. Select Running Stitch in Stitch Type
7. Select Options
8. Set Length to 3.5 mm. Press OK
9. Select Apply
10. Repeat once more
11. Now you should have two blue colors. Select the second and select Change Color (under the box with colors). Choose another blue color.
12. Gå nu till Motif Underline.
13. Sätt Length till 200 mm
14. Välj Select Motif
15. Välj Husqvarna Viking – A1 Utility – Pattern No 1 – Running Stitch 3 mm. Välj OK.
16. Välj Apply. Nu kommer en linje upp längt ner. Den är också blå så den ändrar vi färg till exempelvis rosa på samma sätt som i steg 11.
12. Now go to Motif Underline.
13. Length 200 mm
14. Choose Select Motif
15. Select Husqvarna Viking - A1 Utility - Pattern No. 1 - Running Stitch – 3 mm. Press OK.
16. Select Apply. Now a line comes up far down. It is also blue so we change the color to for example pink in the same way as in step 11.

17. Upprepa Apply och Change Color ytterligare 3 gånger. Se till att du har olika färg på alla linjer och rutor.
17. Repeat Apply and Change Color 3 more times. Please make sure you have separate colors on all your lines and boxes.

Om du vill följa med denna tutorial i avsnitt för avsnitt så sparar du nu designen som ”Steg 1-17” med Spara som. Gör ingen Color Sort, ingen Combine och ingen Export – alltså enbart Save As.
If you want to follow this tutorial section for section you now save the design  as "Step 1-17" with Save As. Make no Color Sort, no Combine and no Export - thus exclusively Save As.
6 D Embroidery Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment