Thursday, April 9, 2015

Potholder ITH in 6 D Embroidery Extra – 5

Om du gör denna tutorial i steg så öppnar du nu designen du sparade som ”Steg 1-17” i 6 D Embroidery Extra. Du ska ha en 200x200 mm brodérbåge.
If you do this tutorial in step you will now open the design you saved as "Step 1-17" in 6 D Embroidery Extra. You should have a 200x200 mm hoop.
18. Gå till Home Tab och välj pilen för Next Design så att färgen på den första linjen kommer upp. Du kommer naturligtvis att få upp färgerna för rutorna först.
Detta är den linje som ska ligga längs ner horisontellet på linjen. Här kommer du se att det är bra att skrivit ner vilken ordning man lagt färgerna på linjerna i. Om det inte fungerar att få fram de olika färgerna med pilarna kan det bero på att designen inte är ”aktiverad”. Klicka då med markören utanför brodérområdet. Klicka sedan på pilen för Next Design igen.
19. Välj Move Into Hoop och du kommer se att de runda ringarna nu är fyrkantiga vilket innebär att designen befinner sig inom brodérområdets area.
20. För att underlätta placering ska vi nu ändra rutnätets storlek till 2 mm. Gå till View och ändra Grid Size till 2 mm.
18. Go to the Home Tab and select the arrow Next Design until the color of the first line comes up. You will of course first get the colors of the boxes.
This is the line that will be along the bottom horizontal line. Here you will see that it is good to have written down in what order you put the colors of the lines in. If it does not work to get the different colors with the arrow, it may be that the design is not "activated”. Click with the cursor outside the embroidery area. Then press the arrow for Next Design again.
19. Select Move Into Hoop and you will see that the round rings now are square, which means that the design is in the embroidery area of the hoop.
20. In order to make the placement easier, we will now change the grid size to 2 mm. Go to View and change the Grid Size to 2 mm.
21. Med knapparna med pilar på tangentbordet så flyttar vi nu upp linjen så den ligger 2 mm från bottenlinjen. Zooma gärna in lite så ser du bättre. Zooma ut igen när du flyttat linjen i rätt position. Enklast är att använda ikonen Zoom To Fit längst ner till höger.
21. Using the buttons with the arrows on your keyboard move the line up so it is now 2 mm from the bottom line. Zoom in a bit so you have a better view. Zoom out again when you’ve moved the line into the right position. The easiest way is to use the Zoom To Fit icon at the bottom right.
22. Välj pilen för Next Design så att den andra färgen kommer upp. Detta är den linje som ska ligga högst upp längs den horisontella linjen.
23. Eftersom det blir alldeles för jobbigt att flytta upp linjen med pilarna på tangentbordet så går vi till Editfliken och välj Make Block from Visible Area. Nu kommer den linjen vara markerad. Flytta upp den linjen så att den ligger hyfsat nära den översta linjen. Du gör det genom att sätta musmarkören i den omringade linjen, hålla ner den och dra upp i rätt position.
22. Select the arrow for Next Design so that the second color comes up. This is the line that will form the top along the horizontal line.
23. As it becomes too hard to move the line up with the key board arrows we go to the Edit window and select Make Block from Visible Area. Now the line will be selected. Move the line up so that it is pretty close to the top line. You do this by putting the mouse cursor in the surrounded line, keep it down and pull up in the right position.
24. Med linjen fortfarande markerad så ska du nu rotera den 180 grader. Skriv 180 i rutan för rotering och tryck Apply.
25. Gå tillbaka till Home fliken.
26. Välj Move into Hoop
27. Med knapparna med pilar på tangentbordet så flyttar vi nu upp/ner linjen så den ligger 2 mm från den översta linjen. Zooma gärna in lite så ser du bättre. Zooma ut igen när du flyttat linjen i rätt position. Enklast är att använda ikonen Zoom To Fit längst ner till höger.
24. With the line still selected you should now rotate it 180 degrees. In the Rotate box, type 180 and press Apply. 
25. Go back to the Home tab.
26. Select Move into Hoop
27. With the buttons with arrows on your keyboard move up/down the line so it is 2 mm from the top line. Zoom in a bit so you have a better view. Zoom out again when you've moved the line into the right position. The easiest way is to use the Zoom To Fit icon at the bottom right.
Om du vill följa med denna tutorial i avsnitt för avsnitt så sparar du nu designen som ”Steg 18-27” med Spara som. Gör ingen Color Sort, ingen Combine och ingen Export – alltså enbart Save As.
If you want to follow this tutorial section for section you will now save the design as "Step 18-27" with Save As. Make no Color Sort, no Combine and no Export – just simply Save As.

6 D Embroidery Extra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment