Friday, April 10, 2015

Potholder ITH in 6 D Embroidery Extra – 6

Om du gör denna tutorial i steg så öppnar du nu designen du sparade som ”Steg 18-27” i 6 D Embroidery Extra. Du ska ha en 200x200 mm brodérbåge.
If you do this tutorial in step you will now open the design you saved as "Step 18-27" in 6 D Embroidery Extra. You should have a 200x200 mm hoop.
28. Välj pilen för Next Design så att den tredje färgen kommer upp. Detta är den linje som ska ligga längs den vänstra vertikala linjen (sidlinjen).
29. Här kommer vi att behöva rotera linjen. Vi vill ha startpunkten överst och det innebär att vi måste rotera 90 grader.  Rotera gör du genom att välja Modify Design ikonen och skriva 90 i Rotate rutan.
30. Välj Move into Hoop
28. Select the arrow for Next Design so the third color comes up. This is the line that will be along the left vertical line (side line).
29. Here we will need to rotate the line. We want the start point at the top and that means we have to rotate 90 degrees. Rotate is done by selecting the Modify Design icon and type 90 in the Rotate box.
30. Select Move into Hoop
31. Med knapparna med pilar så flyttar vi nu linjen åt sidan så den ligger 2 mm in från den vänstra sidlinjen. Zooma gärna in lite så ser du bättre. Eftersom jag måste flytta linjen över halva bågens yta så tycker jag att det är lättare att göra som jag beskrivit i punkt 23. Du måste med största säkerhet då upprepa Move into Hoop.
31. With the buttons with arrows on your keyboard we now move the line to the left side so the line is 2 mm in from the left sideline. Zoom in a bit so you have a better view. Because I have to move the line over half the area of the hoop, I think it's easier to do as I described in step 23. You will then have to repeat Move into Hoop.
32. Som ni ser behöver jag då bara finjustera till positionen 2 mm och det gör jag med pilknapparna på mitt tangentbord.
32. As you can see, I only need to fine-tune to the position of 2 mm and I do so with the arrow buttons on my keyboard. 

33. Välj pilen för Next Design så att den fjärde färgen kommer upp. Detta är den linje som ska ligga längs den högra vertikala linjen (sidlinjen).
34. Även här kommer vi att behöva rotera linjen. Vi vill ha startpunkten längst ner och det innebär att vi måste rotera 270 grader.  Rotera gör du genom att välja Modify Design ikonen och skriva 270 i Rotate rutan.
35. Välj Move into Hoop
36. Med knapparna med pilar så flyttar vi nu linjen så den ligger 2 mm in från den högra sidlinjen. Zooma gärna in lite så ser du bättre.
37. Eftersom jag måste flytta linjen över halva bågens yta så tycker jag att det är lättare att göra som jag beskrivit i punkt 23. Du måste med största säkerhet då upprepa Move into Hoop.
38. Likt punkt 32 behöver jag då bara finjustera positionen 2 mm och det gör jag med pilknapparna på tangentbordet.
39. Som avslutande steg kör du designen i Design Player och kontrollerar att linjerna sys i den ordning och riktning som du avsett.
33. Choose the arrow for Next Design so that the fourth color comes up. This is the line that will be along the right vertical line (sideline).
34. Here again, we will need to rotate the line. We want to start at the bottom and it means we need to rotate 270 degrees.  Rotate is done by selecting the Modify Design icon and type 270 in the Rotate box.
35. Select Move into Hoop
36. With the buttons with arrows on your keyboard we now move the line to the left side so the line is 2 mm in from the right sideline. Zoom in a bit so you have a better view. 
37. Because I have to move the line over half the area of the hoop, I think it's easier to do as I described in step 23. You will then have to repeat Move into Hoop.
38. As in step 32, I only need to fine-tune the position of 2 mm and I do so with the arrow buttons on my keyboard.
39. As a final step, you run the design in the Design Player and check that the lines are sewn in the order and direction you intended. 

40. Nu ska alla linjer vara på plats. Spara designen som Grytlapp ITH med linjer för kantremsa.
40. All lines should now be in place. Save the design as a Potholder ITH with binding strips. 

6 D Embroidery Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment