Sunday, April 12, 2015

Potholder ITH in 6 D Embroidery Extra – 8

Då tänkte jag visa er hur ni syr ut grytlappen ITH som ni nu gjort i 6 D Embroidery Extra.
Ni behöver tunt, mjukt cut-away mellanlägg samt vadd avsedd eller lämplig för grytlappar.
Then I thought I'd show you how to sew out the Potholder ITH you’ve now made in 6 D Embroidery Extra.
You need a thin, soft cut-away stabilizer as well as batting intended or suitable for pot holders.
Likaså behöver ni tyg till framsidan och baksidan – här bör ni ha bomullstyg.
Also you need fabric for the front and back – for this should you have cotton fabric.
Spänn mellanlägget i en 200x200 mm brodérbåge och lägg på vadd och tyget för ovansidan. Sy den första fyrkantiga linjen runt brodérbågens yta.
Hoop the stabilizer in a 200 x 200 mm embroidery hoop and place the batting and fabric for the front on top of the stabilizer. Sew the first square line around the embroidery hoop area.
Vänd till baksidan och fäst tyget för baksidan med tejp. Se till att ni använder så mycket tejp att ni inte riskerar att tyget viker sig och ni sedan syr i det. Sy nu den andra fyrkantiga linjen som fäster samman bakstycket med framstycke och vadd.
Turn to the back and attach the fabric to the back with tape. Make sure that you are using so much tape that you don't risk that the fabric fold and you then sew in it. Now sew the second square line that attaches to the front and back together with the batting.
Ett litet tips! Innan ni börjar sy Quilt Designen så vänder ni på broderbågen och kollar så att baksidan ser OK ut. 
A little tip! Before you start sewing the Quilt design turn your hoop and check so that the back looks OK. 
Börja med att dra upp undertråden till ovansidan.
Start by pulling up the thread to the top.
Sedan sys quilt-designen som tredje färg.
Then stitch the quilt design as the third color.
  
6 D Embroidery Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking
Designs: 284 Mega Endless Borders & Corners and Bonus Designs with 6 D Premier Embroidery Software

No comments:

Post a Comment