Friday, May 1, 2015

How to make a pincushion in 6 D Design Creator

Hur gjorde jag då min nåldyna ITH (in-the-hoop)? Jo så här.
How did I do my pincushion ITH (in-the-hoop)? Well this is how.
1. Öppna 6 D Embroidery Software och 6 D Design Creator. Avbryt Wizarden.
2. Gå till Draw Window och sätt hoop till 180x130 mm horisontal.
3. Gör en rektangel som är ca 175x95 mm. Om du vill kan du spara mallen som en 4QB fil med Save as Drawing.
1. Open 6 D Embroidery Software and 6 D Design Creator. Cancel the Wizard.
2. Go to the Draw Window and set hoop to 180x130 mm horizontal.
3. Make a rectangle that is about 175x95 mm. If you want, you can save the template as a 4QB file with Save as drawing.
4. Gå till Design Window. Det första vi nu ska göra är en placeringlinje.
5. Välj Quick Stitch Border Line och en vanlig Running Stitch Line.
6. För markören mot linjen och när du ser en pil klickar du och en röd-blå streckad linje kommer upp tillsammans med en Color Tolerance ruta. Tryck OK.
7. Välj en ny färg.
8. Upprepa med ytterligare en Running Stitch Line. Detta blir linjen som fäster det första lagret tyg som sedan bokstäverna ska sys på.
4. Go to the Design Window. The first thing we should do is the placement line.
5. Select Quick Stitch Border Line and a regular running stitch line.
6. Move the cursor to the line and when you see an arrow, click and a red-blue dotted line will appear along with the Color Tolerance box. Press OK.
7. Select a new color.
8. Repeat with another Running Stitch Line. This is the line that attaches the first layer of fabric that the letters will be sewn on.
Nu ska vi stygnsätta linjen som fäster bakstycket och även lämnar en liten öppning för att fylla nåldynan. Öppningen jag gjorde var knappt 35 mm. Ovan har ni en skiss i vilken ordning punkterna ska sätta. Som ni ser så har jag gjort som några backstygn i början och slutet. Detta för att jag tycker att det blir snyggare och håller bättre vid öppningen som både ska användas för vändning och fyllning.
Now we will make the line that attaches the fabric for the back and also leaves a small opening to fill the pincushion. The opening I did was just under 35 mm. Above, you have a sketch in which order the stitch points should be put. As you can see, I've done some back stitching at the beginning and the end. This is because I think it looks better and is better at the opening which will be used for turning and stuffing.
På denna bild har jag även illustrerat med pilar.
In this picture, I have also illustrated with arrows.
9. Välj en ny färg.
10. Nu ska vi använda oss av funktionen Freehand Point Line och sätta punkter efter beskrivningen ovan.
11. Börja vid punkt 1 och håll hela tiden ner Ctrl-knappen när du vänsterklickar för att sätta stygnpunkterna så får du spetsiga hörn. Gå ner till punkt 2, sedan till upp till punkt 3 osv ända tills du kommit hela vägen runt och avslutat på punkt 8. Zooma in och justera eventuell missplacering av linjen.
9. Select a new color.
10. Now we will use the Freehand Point Line and put stitch points according to the description above.
11. Starting at point 1, hold down the Ctrl button the entire time when you left-click to insert the needle points to get sharp corners. Go down to point 2, then up to point 3, etc. until you come all the way around and ended at point 8. Zoom in and adjust any malposition of the line.
Det är också viktigt att denna linje går innanför de andra med ca 1 mm. Detta för att de andra linjerna inte ska synas i sömmen när vi vänder nåldynan ut och in.
It is also important that this line runs inside the other with about 1 mm. This is because the other lines should not be visible in the seam when we turn the pincushion inside out.
12. Spara designen som Nåldyna ITH dels som en edo-fil och dels som en broderifil vp3.
Därefter öppnar du designen i 6 D Embroidery Extra och infogar bokstäverna mellan den andra och tredje färgen på ITH designen. Spara den designen under ett nytt namn.

12. Save design as Pincushion ITH both as an edo-file and as an embroidery file - VP3.
Then you open the design in 6 D Embroidery Extra and insert the letters between color number 2 and 3. Save that design under a new name.

Designs:  Patchwork Flicken Letters from Stickbaer.de
6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment