Saturday, May 2, 2015

How to sew the Pincushion ITH

Hur gör man då för att sy denna stygnsatta Nåldyna ITH. För att repetera så kommer de olika färgerna vara följande
1: Placeringslinje
2: Linje som syr fast ovansidan på tyget
3 – framåt: Applikationsbokstäverna                         
Sista färgen: Linjen som syr fast basksidestyget räta mot räta
How do you do to sew this digitized Pincushion ITH. To repeat, the different colors are as follows
1: Positioning Line
2: Tack-down line for the top side of the fabric
3 - Forward: Appliqué letters
Last color: The line to sew the fabric for the reverse side of the pincushion - right sides together
1. Börja med att spänna rivbart mellanlägg i en brodérbåge som är 180x130 mm. Tänk på att du kan behöva rotera broderiet så att det är i vertikalt läge innan du för över det till det media din symaskin kan läsa.
1. Start by hooping tear away stabilizer in an embroidery hoop that is 180x130 mm. Remember that you may need to rotate the design so that it is in a vertical position before transferring it to the media your sewing machine can read.
2. Sy den första färgen som är placeringslinjen.
3. Lägg tyget för framsidan med avigsidan ner mot den sydda placeringslinjen och sy färg nummer 2 som fäster tyget mot mellanlägget.
4. Nu ska placeringslinjerna för applikationerna sys. Ta bågen från maskinen med ta inte bort tyget.
2. Sew the first color that is the placement line.
3. Place the fabric for the front with the wrong side down toward the sewn placement line and stitch color number 2 that secures the fabric to the stabilizer.
4. Now, the placement lines for the appliqués are to be sewn. Remove the hoop from the machine, do not remove the fabric.
5. Förbered bokstäverna genom att printa ut en mall på just den första placeringslinjen som du spegelvänt. Nu följde det ju i och för sig med mallar i de applikationer jag använde. Men som sagt se till att mallen förs över på Vliesofixet i spegelvänt skick.
5. Prepare the letters by printing out a template of the placement lines you’ve mirrored. Now there were templates in the set of appliqués I used. But as I said be sure that the template is passed on the fusible web mirrored.
6. Klistra denna mall på pappersidan på Vliesofixet med limstift. Jag brukar klippa ut bokstäverna med lite marginal så att jag kan klippa rent längs linjen. Det blir mycket snyggare så. På bilden ser ni Vliesofixet med klistersidan uppåt. Att ni ser lite bokstäver igenom Vliesofixet beror på att jag först glömde spegelvända och därmed fick printa på bägge sidorna. Så kan det bli ibland :-)
6. Paste this template on the paper side of the fusible web with glue stick. I usually cut out the letters with some margin so I can cut clean along the line. It will be much neater that way. In the picture you see the fusible web with the adhesive side up. You might sense a shadow of some letters through the fusible web and that is because I first forgot to mirror and thus got print on both sides. So it may be sometimes :-)
7. Stryk nu fast Vliesofix och mall på baksidan av det tyg du vill ha till bokstäverna och klipp ut dem efter linjen. Om man gör så här får man absolut rena linjer och behöver inte bekymra sig för om man ritat krokigt. Sedan är det bara att ta bort kopieringspapper samt pappret till Vliesofixet.
7. Iron/press the fusible web and template to the back of the fabric you want for the letters and cut them out along the line. If you do this, you get an absolutely clean line and do not have to worry about crooked drawn lines. Then just remove the printing paper and paper on the fusible web.
8. Lägg nu bokstäverna exakt i den sydda placeringslinjen för bokstäverna och stryk försiktigt fast dem. Vill man vara extra säker att de inte flyttar på sig så kan man sätta en an liten aning lim på några ställen. 
Men om man använder ett litet ministrykjärn och bara försiktigt fäster på några ställen innan man stryker/pressar hela bokstaven brukar det fungera jättebra.
8. Now put the cut-out letters exactly in the sewn placement line for the letters and press gently with a mini iron. If you want to be extra sure that they are not moving, you can put a little bit of glue on some spots. 
But if you use a little mini iron and just gently press a few places before pressing throughout the letter it usually work great.
9. Sedan är det bara att sätta tillbaka bågen i maskinen och sy den avslutande langettsömmen.
9. Then, just to put the hoop back into the machine and sew the final blanket stitch
10. Därefter är det dags för den avslutande färgen, den som syr fast tyget till baksidan. Lägg på en bit tyg räta mot räta mot framsidan. Sy den avslutande sömmen.
10. Next, it's time for the final color, the one that secures the fabric for the reverse side. Place a piece of fabric right sides toward the front. Sew the closing seam.

11. Ta bort tygstycket ur bågen och ta bort det rivbara mellanlägget. Klipp runt den sydda linjen med ca 5 mm sömsmån. Klipp av hörnen snett. Det är lämpligt att ha lite större sömsmån just vid själva öppningen. Vänd nåldynan ut och in. Fyll den med vadd och sy ihop öppningen med små smygstygn. Du kan också klistra ihop öppningen med lite textillim – vilket jag gjort.
11. Remove the piece of fabric from the hoop and remove the tear away stabilizer. Cut around the stitched line with 5 mm seam allowance. Cut corners diagonally. It is advisable to have a little larger seam allowance where the opening is. Turn the pin cushion inside out. Fill it with fiber fill and sew the opening closed with small slip stitches. You can also seal the opening with a little fabric glue - which I have done.

Designs:  Patchwork Flicken Letters from Stickbaer.de

6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment