Friday, May 15, 2015

Pillowcase Nostalgia - 3


Det finns ju många sätt att sy långa bårder. Antingen har man en oändligt lång brodérbåge – just det, oändligt existerar inte annat än i de s.k. Endless bågarna. Men även de har sin begränsning i storlek man kan sy i varje omgång.
Detta betyder att man måste foga samman delar av broderiet. Har man Embroidery Software så finns många olika möjligheter beroende på Embroidery Software och nivå på det. Jag använder mig av 6 D Embroidery Software (6 D Premier). Här kan jag använda mig av en Endless Wizard men även splitta broderiet.
Jag kommer dock här använda mig av den senare varianten och då göra det manuellt i en av mina favoritmoduler 6 D Stitch Editor Plus.
Jag börjar med att bestämma hur långt broderiet ska vara, i mitt fall 43 centimeter och jag har planerat att ha 5 rosor. Detta ger mig då ett avstånd till vardera änden på ena sidan om 4 centimeter.
Jag börjar med att skapa en horisontell båge som är 430 mm bred och 60 mm hög i mitt 6 D Embroidery Software.
There are of course many ways to sew long borders. Either you have an infinitely long embroidery hoop – but endlessly does not exist other than in the so-called Endless hoops. But even they have their limits in size you can stitch in each round.
This means that you have to put together parts of the embroidery. If you have Embroidery Software, there are many different possibilities depending on the Embroidery Software and level on it. I use 6 D Embroidery Software (6 D Premier). Here I can use an Endless Wizard but also split the embroidery.
I will, however, in this case use the latter variant and then do it manually in one of my favorite modules 6 D Stitch Editor Plus.
I start with to determine how long the embroidery should be, in my case 43 centimeters and I have planned to have 5 roses. This gives me a distance to each end on the sides with about 4 centimeters.

Jag öppnar den ros jag ska använda och använder mig sedan av Encore funktionen för att skapa 5 rosor. Dessa drar jag sedan ut så de blir ganska så precis 430 mm.

I start by creating a horizontal hoop that is 430 mm wide and 60 mm high in my 6 D Embroidery Software. I open the rose I'll use and use the Encore feature to create 5 roses. These, I then pull out so they become 430 mm.

Sedan sparar jag broderiet och roterar det så det blir på längden uppifrån och ner. Det innebär naturligtvis att jag även måste ändra bågen till vertikal och därmed även ändra längd till 430 mm och bredd till 60 mm.
Then I save the embroidery and rotate it so it becomes lengthwise from top to bottom. This means, of course, I also have to change the hoop to vertical meaning I also have to change the length to 430 mm and the width to 60 mm.

Jag öppnar sedan broderiet i 6 D Stitch Editor Plus. Här använder jag mig av rektanglar i bågens storlek jag tänkt använda. Jag provade med en 180x130 mm och en 240x150 mm rektangel. Det blev den sistnämnda jag använde. Knepet att dela upp ett broderi så att man sedan kan spara och sätt ihop valda delar är att i 6 D Stitch Editor Plus använda sig av Cut och Copy och sedan istället för Paste använda Paste as Design.
I then open the embroidery in 6 D Stitch Editor Plus. Here I use rectangles in the size of the hoop I intend to use. I tried with a 180x130 mm and a 240x150 mm rectangle. It became the latter I used. The trick to split an embroidery and then put it together again using different parts is to use the functions Cut and Copy and then instead of Paste you use Paste as Design.

Ett annat tips är att stryka ett veck där mitten är och även ha det som måttstock.
Another tip is to press a crease where the Center is and have that as a yardstick.När man delar upp ett broderi så här så måste man tänka på att infoga s.k. alignment marks och de ska då ligga i ett överlappande område som dubletter så att en följer med det första broderiet och den andra med den andra osv. Som ni ser använder jag mig av ett L som alignment mark.
When you split embroidery you have to think about inserting so-called alignment marks and they will then be in an overlapping area as duplicates so that one comes with the first embroidery and the other with the second and so on.  As you can see, I use a L as alignment mark. Jag kommer att få göra tre s.k. hoopings (omgångar). Nästa gång ska jag visa er hur det blir när man syr ut det.
I will do three so-called hoopings.  Next time I'll show you how it looks when you sew it out.

6 D Embroidery Software/6 D Premier is from Husqvarna Viking
Designs: Rose Kitchen from Stickbaer.de 

No comments:

Post a Comment