Saturday, May 16, 2015

Pillowcase Nostalgia – 4

Nu när vi har vi skapat delarna till det splittade broderiet så gäller det att sy ut dem på ett korrekt sätt. Det som jag tycker är svårast är att veta var på tyget jag ska börja för att det ska bli rätt enligt beräkningarna när jag har flera delar som ska sys i omgångar.
I detta fall skapade jag ju en brodérbåge som var exakt i det mått jag ville att min bård skulle vara. Så i detta fall printar jag helt enkelt ut den första designdelen som en pappersmall. Annars kan man ju se till att man markerar en viss punkt med en linje, kryss eller liknande. Den delen behöver man ju inte sy sedan utan enbart ha för placering.
Now that we have created the parts of the split embroidery then we have to sew them out properly. What I find most difficult is to know where on the fabric I'll start for it to become according to my calculations when I have multiple pieces to be sewn in different parts. 
In this case, I created an embroidery hoop that was exactly the dimensions I wanted my border to be. So in this case I simply print out the first design part as a template. Otherwise you can of course make sure that you select a specific point with a line, check or similar. That part will not be sewn as it is just for placement.
Men jag börjar med att spänna mellanlägg i min 240x150 mm brodérbåge. Jag ritar ut mittlinjerna. På tyget har jag mätt ut och ritat linjer där min bård ska vara.
But I start with hooping stabilizer in my 240x150 mm embroidery hoop. I draw the center lines. On the fabric, I have measured out and drawn lines where my border should be.
Därefter så placerar jag min pappersmall på tyget och lägger den översta kanten mot den översta linjen på tyget. Samtidigt så ser jag till att matcha den lodräta mittlinjen. Fäst pappersmallen med tejpbitar.
Then I put my paper template on the fabric and place the top edge against the top edge line of the fabric. At the same time I look to match the vertical center line. Attach the paper template with pieces of tape.
Jag tar lite limstift på mellanlägget sedan placerar jag pappersmallen enligt linjerna på mellanlägget. Se även till att tygets mittlinje ligger i bågens mitt. Om du vill kan du stryktorka limmet. Fäst gärna med några extra knappnålar.
I take a little bit of glue sticks on the stabilizer then I place the paper template according to the lines on the stabilizer. Make sure that the centerline of the fabric lies in the middle of the hoop. If you want you can iron dry the glue. Secure with some extra pins.
Börja med att brodera de första två blommorna. Broderiet avslutas med ett L.
Start by embroidering the first two flowers. The embroidery ends with an L.
Nu ska den andra omgången sys. Man tar bort broderiet från mellanlägget. Riv försiktigt så att enbart broderiet tas bort så kan du bara klistra dit en bit mellanlägg.
Now the second round will be sewn. Remove the embroidery from the stabilizer. Tear gently so that only the embroidery is removed so you can just paste a new piece of stabilizer.
Brodera nu det L som inleder omgång två på mellanlägget. Sätt limstift horisontellt över L:et samt längs med mittlinjen.
Embroider the L that starts round two on the stabilizer. Put glue stick horizontally across the L, as well as along the center line.
Matcha nu samman de tre punkterna på L:et på mellanlägget och L:et på tyget. Se även till att mittlinjen på tyget löper längs med mittlinjen på mellanlägget. Stryktorka och fäst gärna med några knappnålar.
Match the three points on the L on the stabilizer and the L on the fabric. Also make sure that the center line on the fabric is running along the center line on the stabilizer. Iron dry and fasten with a few pins.
Brodera omgång 2. Upprepa proceduren inför omgång tre.
Embroider round two. Repeat the procedure for round three.
När bården är färdig så tar du bort tråden på alla L samt tar bort mellanlägget. Pressa tyget med bården. Nu är det bara att sy fast bården på tyget men hur jag gör det får ni se nästa gång.
When the border is finished remove the thread at all L and remove the stabilizer. Press the fabric with the border. Now you just have to sew the border on the fabric but how I do it you'll see the next time.

6 D Embroidery Software/6 D Premier is from Husqvarna Viking
Designs: Rose Kitchen from Stickbaer.de 

No comments:

Post a Comment