Thursday, May 21, 2015

Where is the middle?

Dagens brodérmaskiner får större och större brodéryta. Ändå finns det begränsningar som gör att vi inte kan brodera hur stora ytor som helst – i alla fall på en och samma gång.
Däremot kan vi ju brodera väldigt stora ytor om vi bara delar upp ett broderi i olika stora delar och sedan sätter samman dem igen. Det är det vi kallar att ”splitta” ett broderi.
Jag har ju redan gått igenom hur man kan dela upp ett broderi och sedan foga samman det igen med s.k. alignment marks i serien om ”Pillowcase Nostaligia”.
Today's embroidery machines get bigger and bigger embroidery area. Yet there are limitations that mean that we cannot embroider areas without limitation - in any case, not at the same time.
However, we can embroider very large areas if we just divide the design into various sized pieces and then put them together again. It is what we call to "split" an embroidery.
I've already gone through how to divide an embroidery design and then joining it again with “alignment marks” in the series of "Pillowcase Nostaligia".
Men det i all ära - hur vet man var på tyget man ska börja? Ett tips är att ta en tygbit och markera mittlinjerna.
Skapa sedan en ”fiktiv” broderbåge i den storlek du vill ha blocket. Tyget kan vara större. Det viktiga är att vi har mittlinjerna att utgå ifrån.
But it is in all its glory - how do you know where on the fabric to begin? One tip is to take a piece of fabric and mark the center lines.
Then create a "fictitious" hoop in the size you want the block. The fabric can be larger. The important thing is that we have center lines to start from.
Infoga ett stygnsatt + i mitten. Vi kommer inte att sy detta utan vi vill bara ha den verkliga mitten på tyget markerat.
Insert a design in the form of a + in the middle. We will not sew this but we just want the real center of the fabric selected.
Sedan är det bara att bygga på med fiktiva bågar i den storlek du avser att använda för det splittade broderiet.
Then just build on with fictitious hoops in the size you intend to use for the split design.
Försök i möjligaste mån att inkludera + i en av ”bågarna”.
Try wherever possible to include + in one of the "hoops”.
Fungerar inte det får man göra en annan form av ”riktlinje/märke” och sedan mäta avståndet till den verkliga mitten. Skriv upp måtten.
If that does not work you must do another form of "Guideline" and then measure the distance to the actual center. Write down the measurements.
Så här blir det i en av bågarna. Bågens verkliga mitt är ju någon helt annanstans, d.v.s. i den rutans mitt. Denna första pappersmall ska man printa ut och passa in krysset mot tygets mitt. Sedan är det bara att passa in pappersmallens mitt i bågen man ska sy i. Har man gjort detta så tar de s.k. alignment marks hand om resten.
This is how it will be in one of hoops. The hoop’s true center is somewhere else, i.e. in the middle of the square. This first paper template should be printed out and the + fit into the center of the fabric. Then, just to fit in the middle of the paper template's in the middle of the hoop you wish to use. If you have done this - the so-called alignment marks will take care of the rest.
Här ser ni hur mitt första block ser ut. Krysset hoppar jag bara över i själva utsömnaden.
Here you see how my first block looks. I skip the cross in the sew out.

1 comment: