Friday, June 26, 2015

Zippers ITH - 3

När vi är nöjda med avståndet på vårt prov på blixtlåset så är det dags att omsätta detta i stygnsättning i 6 D Design Creator. Dock ska tilläggas att även efter första provsömnaden i tyg kan justeringar behöva göras.
Det jag nu ska göra är att göra;
2 linjer som markerar bredden på blixtlåset
En linje i mitten där vi ska passa in blixtlåständerna. Man kan hoppa över detta steg men jag tycker att det är bra att ha så många stödlinjer som möjligt.
2 linjer någon millimeter från vardera ytterkant som håller blixtlåset på plats. Detta kan vara lite längre stygn.
2 linjer som syr fast blixtlåset på var sida om blixtlåständerna tillsammans med tyg.
Sedan kan man naturligtvis infoga fler linjer om man vill ha kantstickningar etc. Men det kommer jag inte göra i detta läge.
Dessutom beroende på vad man vill göra så kan man infoga rektanglar,  linjer etc som håller tyget på plats.
When we are satisfied with the distance of our sample of the zipper it's time to put this into stitches in 6 D Design Creator. I should add that even after the first test sewing in fabric you might need to do some adjustments.
What I now do is;
2 lines that mark the width of the zipper
A line in the middle where we fit the zipper teeth. You can skip this step, but I think it is good to have as many guide lines as possible.
2 lines a millimeter or two from each edge that keeps the zipper in place. This may be a little longer stitches.
2 lines that sew the zipper on each side of the zipper teeth along with some fabric.
Then, of course, insert additional lines if you want topstitching, etc. But I will not do that in this case.
In addition, depending on what you want to do, you can insert rectangles, lines, etc. that hold the fabric in place.
1. Börja med att öppna 6 D Embroidery Software och 6 D Design Creator
2. Avbryt Wizarden som kommer upp
3. Se till att du är i Design fönstret
4. Välj Hoop och markera enter Hoop Size
5. Sätt nu in måtten enligt dina noteringar och välj längd. Mina mått är som följer
Längd: 100 mm
Höjd dvs blixtlåsets bredd: 24 mm
1. Start by opening 6 D Embroidery Software and 6 D Design Creator
2. Cancel the wizard that pops up
3. Make sure you are in the Design window
4. Select Hoop and select Enter Hoop Size
5. Now insert the dimensions according to your measurements and select the length. My measurements are as follows
Length: 100 mm
Height i.e. zipper width: 24 mm
6. Gå till Preferences och ändra Grid Size till 1 mm
6. Go to Preferences and change Grid Size to 1 mm
7. Vi börjar med att göra de 2 yttersta linjerna. Här kommer jag nu ändra den default blå färgen till röd.
8. Använd Freehand Point Line och sätt 2 punkter, en i vardera änden av rektangeln. Högerklicka för att slutföra.
7. We start by doing the 2 outermost lines. Here, I will now change the default blue color to red.
8. Use Free Hand Point Line and put 2 points, one at each end of the rectangle. Right-click to complete.
9. Därefter görs mittenlinjen på precis samma sätt.
9. Thereafter, the center line is done in the same way.
10. Byt till en ny färg. Nu gör du linjerna som ska sy fast blixtlåset. Jag har lagt mina ca 1-2 mm från den yttre linjen. Börja med den ena sidan. Byt sen färg igen och gör en likadan linje på andra sidan.
10. Switch to a new color. Now you will make the lines to sew the zipper. I have put mine about 1-2 mm from the outer line. Start with one side. Replace then color again and make a similar line on the other side.
11. Därefter kommer de linjer som syr fast tyget i blixtlåset. Jag har lagt mina ca 5-6 mm från den yttre. Börja med den ena sidan. Byt sen färg igen och gör en likadan linje på andra sidan.
Man får prova sig fram lite hur nära man vill och törs gå. Ju närmre man är ju viktigare är det med en exakt placering. Ett annat väldigt bra tips är att planera var man börjar och slutar för varje linje så att du slipper onödiga hoppstygn fram och tillbaka. 
13. Spara designfilen som en edo-fil under valfritt namn.
14. Exportera den sedan som en broderifil – men avmarkera color sort.
11. Thereafter, it is time for the lines that sew the fabric to the zipper. I have put my about 5-6 mm from the outer line. Start with the one side. Replace the color again and make a similar line on the other side.
One must test sew and try how close you want and dare to go. The closer you are, the more important it is to an exact location. Another very good thing to consider is planning where you make the start and end on each line - to avoid unnecessary jump stitches back and forth.
13. Save the design file as an edo-file under any name.
14. Export it then as an embroidery file - but uncheck color sort.

No comments:

Post a Comment