Saturday, July 4, 2015

A small key pouch using Zippers ITH - 4


Men då sätter vi väl igång med att göra linjerna för själva fodralet. Öppna den designfil "Nyckelfodral med blixtlås 140x80 mm" (filändelsen .edo) ni sparade i 6 D Design Creator i förra avsnitten.
So then we’ll get started and make the lines for the actual case. Open the design "Key pouch with Zipper 140x80 mm" (file extension .edo) you saved in 6 D Design Creator in the previous blog post.
Det vi ska göra nu är att göra en rektangel som markerar själva placeringen av tyg, vadd etc. Den linjen kan gärna ha lite längre stygnlängd. Se till att det sista objektet i Film Strip (för blixtlåset) är valt annars kommer de efterföljande färgerna och objekten i fel ordning.
Börja med att välja en ny färg. Se till att den nya färgen hamnar längst ner i Film Strip.
Du gör enklast rektangeln genom att välja Shape As Line och sedan välja Shape nr 1. Du kommer då ha en liten ruta som ser ut så här. 
What we should do now is to make a rectangle that marks the location of the fabric, batting, etc. The line could well have a little longer stitch length. Make sure that the last item in the Filmstrip (for the zipper) is selected otherwise the subsequent colors, and objects will be in the wrong order.
Start by choosing a new color. Make sure that the new color ends up at the bottom of the Filmstrip.
The simplest way to make a rectangle is by choosing Shape As Line and then choose Shape No. 1. You will have a small box that looks like this. 
Den drar du ut så den mäter 140x80 mm.
Gör nu ytterligare en rektangel genom att markera den nyss gjorda rektangeln i Film Strip och välj Copy sedan Paste (Kopiera och Klistra In).
Du kommer då ha två rektanglar under den sist tillagda färgen.
Markera den andra rektangeln (om den inte redan är markerad) och flytta den så att den ligger på plats nummer 2 i Film Strip. Objekt 1 är ju alltid den första färgen så att det första objektet blir alltså objekt nr 2.
Antingen håller du ner vänster musknapp och drar den till sin plats eller så använder du dig av de gula pilarna längst ner i Film Strip och flyttar upp det markerade objektet.
Markera sedan denna rektangel i Film Strip och högerklicka. Välj Properties och sätt längd till 6 mm på stygnen.
Du kommer nu ha 3 objekt efter den första färgen i Film Strip och det är helt OK eftersom det enbart är placeringslinjer och de kan sys i en följd.
The pull it out so it measures 140x80 mm.
Make an additional rectangle by selecting the newly-made rectangle in the Filmstrip and select Copy then Paste.
You will then have two rectangles below the last added color.
Select the second rectangle (if not already selected) and move it so that it is number 2 in the Filmstrip. Object 1 is always the first color so that the first item will therefore be the second object.
Either hold down the left mouse button and drag it to its place or, use the yellow arrows at the bottom of the Filmstrip and move up the selected object.
Then select the rectangle in the Filmstrip and right-click. Select Properties and change the length of the stitches to 6 mm.
You will now have three items after the first color in the Filmstrip and it is perfectly OK because it is only the placement lines and they can be sewn in a sequence.
Om rektangelns start punkt skulle ligga fel i förhållande till nästa linje kan du alltid spegelvända den genom att klicka på denna blåa pil. Annars är det värsta som händer att du får ett hoppstygn. Så länge jag har hoppstygnen längs sidan så är det enkelt att klippa av dem – tycker jag. Nu borde ni inte få detta problem om ni varit noggranna med placering av start/stopp. Men jag ville i alla fall nämna det.
Markera det sista objektet, dvs. den andra rektangel som ligger kvar sist i Film Strip och välj en ny färg. Det är viktigt att eftersom du flyttat den första rektangeln att du innan du fortsätter markerar det sista objektet och därefter väljer en ny färg annars kommer objekten i fel ordning.
If the rectangle starting point would be wrong in relation to the next line you can always mirror this by clicking on the blue arrow. Otherwise, the worst that happens is that you get a jump stitch. As long as the jump stitches are along the side it is easy to cut them. Now you should not have this problem if you have been careful with the placement of start / stop. But I wanted to mention it anyway.
Select the last item, i.e. the second rectangle that remains last in the Filmstrip and choose a new color. It is important, as you’ve moved the first rectangle, that before proceeding you select the last item, and then choose a new color, otherwise the objects will be in the wrong order.
Därefter så gör vi en liten förstärkningslinje (Double Stitch) på vardera sida vid blixtlåset där i detta fall bandet till nycklarna sys fast. Markera Double Stitch i Line och välj Freehand Point Line. Lägg linjen ett par millimeter ifrån den yttre rektangeln.Annars så kan du ha en vanlig Running Stitch markerad och manuellt gå in och ändra de linjer du verkligen vill ha Double Stitch på genom att markera, högerklicka och välja Properties. Det är lätt att glömma att sätta tillbaka annars.
Then, we’ll make a small line (Double Stitch) on each side of the zipper where in this case the ribbon holding the keys is sewn. Check the Double Stitch in Line and select FreeHand Point Line. Otherwise you can have a normal Running Stitch selected and manually change the lines you really want the Double Stitch on by selecting, right-click and select Properties. It is easy to forget to put back otherwise.
Välj en ny färg och upprepa på andra sidan.
Select a new color and repeat on the other side.
För att det inte ska bli ett alltför långt blogginlägg så kommer jag fortsätta i morgon så jag rekommenderar att du nu sparar designen som "Nyckelfodral med blixtlås 140x80 mm version 2". Den ska sparas som en fil i 6 D Design Creator (filändelsen .edo).
In order not having a too long blog post, I will continue tomorrow so I recommend that you save design as "Key pouch with Zipper 140x80 mm version 2". It will be saved as a file in 6 D Design Creator (file extension .edo).
6 D Design Creator is part of 6 D Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment