Tuesday, July 7, 2015

A small key pouch using Zippers ITH - 7

Nu ska vi sy på tyg och vadd för framsida och foder. Som jag tänkt så vill jag att inget av mellanlägget ska synas på baksidan och behöva rivas bort. Likaså är denna metod bra om man vill brodera på framsidan och ha en ”ren” foder sida.
Nu kan man göra detta på två sätt och ni väljer naturligtvis själva vilket sätt ni vill använda.
Vi kommer lägga framsidan med avigan upp och den översta kanten ner mot den ena blixtlås kanten. När den är sydd kommer vi vika ner den.
Now we are going to sew on the fabric and batting for the front and lining. I planned to have none of the stabilizer be visible on the back or have to be torn away. This method is also useful if you want to embroider on the front and want to have a "clean" lining.
Now you can do this in two ways and you choose which one you want to use.
We'll put the front with the wrong side up and the top edge down to one zipper edge. When it is sewn, we will fold it down.
Men innan dess ska ni lägga på en bit tunn volymvlieselin som ska gå en aning ovanför där sömmen ska vara. Meningen är att sömmen med någon millimeter när ska sy även i vadden.
För att få tyg och vadd att ligga på plats så använder jag lite snabbtorkande lim.
But before that you should put on a piece of thin batting to go slightly above where the seam will be. The idea is to have the seam catch the batting with a millimeter or two.
To get the fabric and batting to stay in place I use some quick drying glue.
Åt samma håll som du har tyget på framsidan liggande ska nu en bit tyg läggas på baksidan.
In the same direction as you have the fabric on the front is now a piece of fabric put on the back.
Ett tips är att markera viken del man avser att sy – det är lätt att vända åt fel håll annars – speciellt på baksidan
A tip is to mark the part that is to be sewn – otherwise it's easy to turn the wrong way – especially on the back
Sedan sys linjen som fäster alla tre lager tyg.
Alternativ: Lägg både tyg till framsidan och vadd på varandra så att de bägge ligger som framsidans tyg. Det som är skillnaden är att det då blir lite tjockare med vadd kring blixtlåset. Men å andra sidan kan man ju klippa bort en den av sömsmånen på vadden.
Likaså kan man ju om man vill för att få en förstärkt söm som syr fast blixtlåset göra en Double Stitch eller göra sömmen två gånger när man stygnsätter. Kommer man på det försent kan man ju alltid backa en färg och sy samma färg igen. Det finns många sätt att ta sig till samma mål.
Then the line that attaches all three layers of fabric is sewn. 
Options: add both fabric and batting on each other to the front so that the two are one with the front fabric. The difference is that it then becomes a little thicker with batting around the zipper. But on the other hand, one can cut away part of the seam allowance on the batting.
Similarly one can if you want to get a reinforced seam that sews the zipper by making a Double Stitch Seam or sew twice when you digitize. If you realize that “too late” you can always back a color and sew the same color again. There are many ways to get to the same goal.
Vik ner framsidan och baksidan. Om man vill brodera på framsidan så viker man enbart ner framsidan – broderar och när det är klart viker man ner baksidan.
Fold down the front and back. If you want to embroider on the front you only fold down the front – embroiders and when finished fold down the back.
Upprepa på motstående sida. Fäst med tejp eller en aning snabbtorkande lim utanför själva fodralets yta. 
Fortsättning följer ...
Repeat on opposite side. Attach with tape or a little quick drying glue outside the area of the pouch.
To be continued ...

No comments:

Post a Comment