Monday, July 20, 2015

Do not ignore a Zig zag stitch - 2

Nu ska jag guida er i hur vi gör trådrullen med sick-sack söm. Beskrivningen kommer basera sig på 6 D Design Creator eftersom det är det Embroidery Software jag använder.
Now I will guide you in how we make the thread spool with a zigzag stitch. The tutorial will be based on 6 D Design Creator because it is the Embroidery Software I use.
Det första jag gör är att mäta ut det område på disktrasan jag vill att broderiet ska vara på. I mitt fall blir ett område om 150x150 mm bra.
The first thing I do is to measure the area on the dishcloth I want the design to be on. In my case it will be an area of ​​150x150 mm.
1. Öppna 6 D Design Creator
2. I Wizarden som kommer upp markerar du Create Express Trace.
3. Tryck Nästa.
4. Välj View Picture.
5. I fönstret som öppnas väljer du Trådrullen som du hittar i 6d embroidery\samples\6demb\pics2\motifs.
6. Välj sedan Nästa tills du kommer till fönstret som heter Design Size.
Se till att Fit Design to Hoop är markerat. Sedan ska du ändra brodérbågens storlek till 150x150 mm. Du gör detta genom att klicka i Change Hoop. Bry dig inte om att du eventuellt inte har den bågen. Just nu vill jag bara ha ett mått jag mätt ut på disktrasan. Själv kommer jag använda 240x150 mm bågen.
7. Välj sedan Nästa.
8. I fönstret Express Trace Options ska du välja Satin Line Trace.
9. I samma fönster väljer du sedan Stitch Options. Här ska du skriva följande mått:
  • Width 2 mm
  • Density 15
  • Avmarkera Underlay
10. Tryck sedan OK.
11. Välj Nästa och slutför.
12. Nu har du gjort trådrullen. Spara den som en fil med filformatet EDO. Jag har kallat min Trådrulle 150x150 mm båge. Sedan exporterar du filen i vp3 format – kalla den även här Trådrulle 150x150 mm båge.
Nästa gång ska vi göra texten. Redan nu kan du se på bilden att texten kan vara ca 2 cm hög och 8 cm bred.
1. Open 6 D Design Creator
2. In the Wizard that appears, select Create Express Trace.
3. Press Next.
4. Select View Picture.
5. In the window that opens, choose the picture of the thread spool that you find in 6d embroidery \ samples \ 6demb \ pics2 \ motifs.
6. Then select Next until you get to the screen called Design Size.
Make sure Fit Design to Hoop is checked. Then, change the hoop size to 150x150 mm. You do this by clicking the Change Hoop. Do not worry if you do not have that hoop. Right now I just want to have the size I measured the dishcloth. Myself, I will use the 240x150 mm hoop.
7. Choose Next.
8. In the Express Trace Options, select Satin Line Trace.
9. In the same window, select Stitch Options. Here you should set the following dimensions:
  • Width 2 mm
  • Density 15
  • Uncheck Underlay
10. Press OK.
11. Select Next and Finish.
12. Now you have done the thread spool. Save it as a file with the file format EDO. I have called mine Spool 150x150 mm hoop. Then, you export the file in the VP3 format - call it Spool 150x150 mm hoop.
Next time we'll make the text. But already now you can see from the picture that the text may be about 2 cm high and 8 cm wide.

Design and lettering is done in 6 D Embroidery Software

No comments:

Post a Comment