Wednesday, July 22, 2015

Do not ignore a Zig zag stitch - 3

Eftersom vi redan gjort själva trådrullen och vi gjorde den i 6 D Design Creator Paint Window så tänkte jag nu visa er ett sätt att göra texten i Draw Window.
Vi kommer inte kunna infoga den stygnfilen utan vad vi ska göra är att med hjälp av en bakgrundsbild simulera själva broderiet.
Det är viktigt att ni ser till att ni har 6 D Design Creator inställt på en 150x150 mm brodérbåge.
Since we have already made the thread spool and we did it in 6 D Design Creator Paint Window I thought I’d show you a way to make the text in Draw Window.
We will not be able to insert the stitch file, but what we should do is using a background picture to simulate the actual embroidery.
It is important that you make sure that you in 6 D Design Creator have set the hoop size to a 150x150 mm.
1. Öppna 6 D Design Creator
2. I Wizarden som kommer upp markerar du Load a Background Picture into the Draw Window.
3. Tryck Nästa.
4. Välj View Picture.
5. I fönstret som öppnas väljer du Trådrullen som du hittar i 6d embroidery\samples\6demb\pics2\motifs.
6. Om du inte har brodérbågen satt till 150x150 mm så ändrar du det nu genom att välja Hoop.
1. Open 6 D Design Creator
2. In the Wizard that opens, select Load a Background Picture Into the Draw Window.
3. Press Next.
4. Select View Picture.
5. In the window that opens, choose the thread spool that you find in 6d embroidery \ samples \ 6demb \ pics2 \ motifs.
6. If you have not set the hoop to 150x150 mm, change it now by selecting Hoop.
7. Utanför  området som jag markerat så kan vi nu infoga text.
7. Outside the area I have marked, we can now insert the text.
8. Markera ikonen ”A” (Text) i Create blocket till höger.
9. Klicka sedan i brodérytan. Nu kommer en ruta på där du kan välja Font och storlek. Du kan välja större storlek än 144 men vi låter den stå så och sedan har jag låtit Arial vara kvar som Font.
10. Sedan skriver jag den text jag vill ha. Jag har skrivit DISK med stora bokstäver. Jag tycker OK och då kommer texten upp. Markera texten genom att klicka på Select-rutan.
8. Select the icon "A" (Text) in the Create the block to the right.
9. Then, click in the embroidery area. Now a box in which you can select the font and size opens. You can choose a larger size than the 144, but we let it be as it is and then I have let Arial remain as Font.
10. Then you write the text that you want. I have written it in capital letters. I click OK and then the text appears. Select the text by clicking the Select box.
11. Sedan är det bara att flytta upp ordet och förstora det så att det ligger där du vill ha det.
12. Upprepa med ordet TRASA eller vad du nu vill skriva och lägg det nedanför trådrullen.
13. Spara bilden som en bildfil genom att välja Save as Drawing (4QB fil).
11. Then you can move it up to its position and enlarge it so that it is the size you want it to be.
12. Repeat with the other word you want to write and put it below the thread spool.
13. Save the image as an image file by choosing Save as Drawing (4QB file).
14. Gå sedan till Design Window. Nu ska vi göra detta väldigt basic och lite annorlunda. Eftersom det inte är så många bokstäver vi kommer att göra så tänkte jag sätta stygnpunkterna manuellt.
15. Zooma in
14. Then go to the Design Window. Now we will do this very basic and a bit different. Because there are so few letters we're going to do I thought I would do the digitizing free hand.
15. Zoom in.
16. I Line rutan väljer du Satin Line och väljer sedan Freehand Point Line.
17. Nu är det bara att följa mitten av bokstäverna. Om du vill ha spetsiga raka hörn så håller du ner ctrl knappen samtidigt som du vänsterklickar med musknappen. Stygnpunkterna blir då fyrkantiga. För rundade linjen klickar man bara och då blir punkterna runda. Om du tittar på ”D” så har jag gjort så här. Sedan kan man alltid finjustera punkterna lite mer om man vill.
16. In the Line box, select Satin Line and then choose FreeHand Point Line.
17. Now just follow the middle of the letters. If you want to have pointed straight corners, hold down the Ctrl key while left-clicking the mouse button. The stitch points will then be square. For a rounded line you simply click and then the point become round. You can see the difference on the "D" I have done so here. Then you can always fine-tune the points a little more if you want.
18. Högerklicka och D ser ut så här.
18. Right click and “D” looks like this.
19. ”I” kommer naturligtvis bara bli 2 rutor fyrkantiga har jag valt. Sedan är det bara att fortsätta tills alla bokstäver är gjorda. Men nu är det ju inte sick-sack – det stämmer och det fixar vi nu när bokstäverna är klara.
19. The “I” will only get 2 squares points. Then just continue until all the letters are made. But now it's not zig zag - that's right, and we’ll now change that when all the letters are done.
20. Titta i Film Strip till vänster. Där ska du nu ha en massa objekt (ett för varje bokstav) och alla de borde vara en Satin Line.
21. Markera nu ett av dessa objekt och högerklicka sedan. Markera Global Properties. Skillnaden mellan Properties och Global Properties är att med Global kan du ändra alla, i detta fall, Satin Lines på en och samma gång till något annat.
22. Ändra nu siffrorna i rutan ”Area” till följande:
 • Width 2 mm
 • Density 15
 • Avmarkera Underlay
23. Tryck sedan OK. Då ser ni att vi fått våra sick-sack bokstäver.
24. Sedan är det bara att spara texten dels som en stygnsättningsfil med filändelsen .EDO samt exportera den som en broderifil - VP3 - och ge dem ett namn.
25. Därefter är det bara att öppna de bägge broderierna i 6 D Embroidery Extra. Den första designen använder du ”Open” för att öppna men du måste använda ”Insert” för att öppna den andra i samma brodérbåge. För att få filerna i rätt läge så använder du ”Center in Hoop”. Sedan gör du en Combine och eventuellt en Colorsort om du liksom jag enbart syr i en färg.
26. Jag har valt att sy ut broderierna i en 150x240 mm broderbåge.
20. Look in the Filmstrip to the left. The should now be a number of objects (one for each letter), and all should be a Satin Line.
21. Now select one of these items and then right click. Select Global Properties. The difference between Properties and Global Properties is that the Global can change all, in this case, Satin Lines at the same time to something else.
22. Now change the numbers in the "Area" to the following:
 • Width 2 mm
 • Density 15
 • Uncheck Underlay
23. Press OK. Then you will see that we now have our zigzag letters.
24. Then you'll save the text as a stitch file with the extension .EDO and export it as an embroidery file - VP3 - and give them a name.
25. Then it is just to open the two designs in 6 D Embroidery Extra. For the first design, use the "Open" button to open. Then you must use the "Insert" to open the second in the same hoop. To get the files in the correct position, use the "Center in Hoop." Then you do a Combine and optional Color Sort if like me you only sew in one color. 
26. I have chosen to sew the embroidery design in a 150x240 mm hoop.

Design and lettering is done in 6 D Embroidery Software

2 comments:

 1. Lotta,
  You DO keep it interesting. Thank you!

  ReplyDelete
 2. Thank you Lotta
  This is about where I'm up to. Changing nodes to alter shape
  I'll do this little tutorial. I'm interested to see the zigzag stitch out.
  Hugs, Mal
  Malcolm McKay

  ReplyDelete