Thursday, July 16, 2015

One of the many benefits of my Embroidery Software – 2

Men är det svårt att göra Motif’s? Både ja och nej skulle jag vilja säga. Det som är det svåraste är väl egentligen att förstå varför vissa saker fungerar och andra inte.
Men när man väl gjort detta så är det inte jättesvårt. Dock måste man tänka på att arbetar man med små motiv så kan man inte vara för detaljrik. Likaså kommer längden på stygnen att påverka utseendet.
But it's hard to make Motif's? Both yes and no, I would say. What is the most difficult thing is to really understand why some things work and some don't.
But once you have done this then it is not very difficult. However, one must keep in mind that working with small objects, you cannot be too detailed. Similarly, the length of the stitches that affect the appearance.

En rund cirkel är kanske inte helt klotrund när den sys ut. Men denna cirkel som jag skapade av Shapes i ”Draw Window” fungerade inte alls. Kan ni tänka ut varför?
A round circle is perhaps not entirely spherical when sewn out. But this circle I created the shapes in the "Draw Window" did not work at all. Can you figure out why?

Om jag gör så här med den cirkeln…
If I do this with the circle...

…så kommer jag få den här effekten. Inte heller vad jag vill ha.
... I will have this effect. Not what I want.

Det här motivet som jag visade igår gjorde jag som en variant av en vanlig rund cirkel. Jag ville ha effekten av att man bara ritat runt, runt med en penna – nästan som en spiral.
This Motif that I showed yesterday I did as a variant of a standard round circle. I wanted to have the effect of just drawing round and round with a pen - almost like a spiral.

Kan ni se vad skillnaden är mellan dessa två cirklar som i det ena fallet blir som jag tänkt och i det andra bara blir ett enda spiralformat trassel? 
Can you see what the difference is between these two circles that in one case turns out the way I want it to, and in the other only becomes a single spiral jam?

6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment