Saturday, July 25, 2015

Sewing Machine with a Motif of your choice – 2

Den här gången tänkte jag inte använda mig av Wizarden annat än att öppna en bild i 6 D Design Creator. Bilden på symaskinen finns i 6 D Design Creator i samma folder som trådrullen i förra avsnittet
Jag har även använt mig av samma storlek på båge som när vi gjorde den förra disktrasan. Läs gärna på och använd de måtten. Ni hittar avsnitten till höger i min blogg under ”Blog Archive”.
1. Öppna 6 D Design Creator
2. I Wizarden som kommer upp markerar du Load Picture into the Paint Window.
3. Tryck Nästa.
4. Välj View Picture.
5. I fönstret som öppnas väljer du symaskinen som du hittar i samma folder som trådrullen i förra avsnittet
6. Välj sedan Nästa tills du kommer till fönstret som heter Design Size. Se till att Fit Design to Hoop är markerat. Sedan ska du ändra brodérbågens storlek till 150x150 mm. Du gör detta genom att klicka i Change Hoop. Bry dig inte om att du eventuellt inte har den bågen. Just nu vill jag bara ha ett mått jag mätt ut på disktrasan. Själv kommer jag använda 240x150 mm bågen.
7. Välj sedan Nästa.
8. Därefter Slutför. Vi behöver inte bry oss om antalet färger här eftersom vi bara vill åt själva konturen.
This time I will not use the Wizard other than to open an image in 6 D Design Creator. The picture of the sewing machine is available in 6 D Design Creator in the same folder as the thread spool in the previous tutorial.
I have also used the same size of the hoop that we used with the previous dishcloth. Please read those blog posts and use those measurements. You will find the sections to the right of my blog under "Blog Archive".
1. Open 6 D Design Creator
2. In the Wizard that opens select Load Picture into the Paint Window.
3. Press Next.
4. Select View Picture.
5. In the window that opens, choose the sewing machine that you find in the same folder as the thread spool in the previous tutorial. 
6. Then select Next until you get to the screen called Design Size. Ensure that Fit Design to Hoop is checked. Then, change the hoop size to 150x150 mm. You do this by clicking the Change Hoop. Do not worry that you may not have that hoop. Right now I just want to have the same area I measured on the dishcloth. Myself, I will use the 240x150 mm hoop.
7. Choose Next.
8. Then press Finish. We do not care about the number of colors here because we only want the actual outline.
9. När du nu fått upp symaskinen i bild så tycker åtminstone jag att det saknas något. Ser ni vad? Jo, just det - nålen. Men det är lätt fixat.
10. Till höger i “Paint rutan” finns en ikon som heter Line. Välj den och så drar du helt enkelt ett streck som en nål på maskinen där den ska sitta.
9. Now, when you got the sewing machine in the Picture Window I, at least, think that there is something missing. See what? Well, just that - the needle. But it is easily fixed.
10. To the right of the "Paint box" is an icon called Line. Select it, and then simply drag a line like a needle on the machine where it should sit.
Before adjustment of the line
After adjustment of the line
11. Zooma in och se till att du har en jämn linje. Som ni ser ovan så är det ett litet hack i linjen och det kommer att synas på stygnen så fyll bara i en liten fyrkant där med samma Linje du använde tidigare. Du får klicka på linjen och kanske behöver du försöka några gånger innan du märker hur du ska placera markören.
12. En annan sak att tänka på är att det ditritade strecket måste vara samma färg som den andra konturlinjen. Nu har jag svart här men låt säga att jag hade haft mörkt blå eller mörkt grå – då skulle vi inte få den effekt vi vill ha när vi sedan ska göra en Running Stitch linje runt konturen. Vad du kan göra är att i rutan Color Select till höger väla det lilla dropp verktyget som heter Pick Foreground Color. Sedan tar du en liten droppe av linjen så kommer den linje du använder för vänster musknapp bli samma som konturlinjen.
13. Zooma in och ut och se till att du är nöjd med filen.
14. Om du vill kan du nu spara din bildfil under ett annat namn än originalfilen. VIKTIGT! Om du glömmer det - då kommer ju inte originalfilen se likadan ut som den ska. När jag började använda Embroidery Software så sparade jag alltid en kopia i en ”arbetsmapp”.
Nästa gång ska vi börja stygnsätta symaskinen.
After adjustment of the line
Before adjustment of the line
11. Zoom in and ensure that you have a smooth line. As you can see above is a small notch in the line, it will appear on the stitches. You just fill out a small square with the same line tool that you used earlier. You just click on the line and might have to try a few times before you notice how you should position the cursor.
12. Another thing to consider is that the added line must be the exact same color as the second contour line. Now I have a black line, but let's say I had had dark blue or dark gray - then we would not get the effect we want when we then do a running stitch line around the contour. What you can do is in the box Color Select to the right - use little drip tool called Pick Foreground Color. Then you “take a little drop of line”, then the line using the left mouse button will be the same as the contour line.
13. Zoom in and out and make sure you are satisfied with the file.
14. If you wish, you can now save your image file under a different name than the original file. IMPORTANT! If you forget that, the original file is no longer the original file. When I started using Embroidery Software I always started by saving a copy of the file in a “Working folder” so I wouldn’t destroy the original file.
Next time, we'll start to digitize the sewing machine.
6 D Embroidery Software (6 D Premiere) from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment