Sunday, July 26, 2015

Sewing Machine with a Motif of your choice – 3

Om ni nu följt med i denna ”lektion” avsnitt för avsnitt då har ni sparat en ny ”bild” på er redigerade symaskin – den vi ritade dit en nål på.
För att fortsätta så öppnar ni nu den bilden i 6 D Design Creator genom att följa steg 1-8 i förra avsnittet med ett undantag – välj den mapp som ni sparat den redigerade bilden i. Bilden ska nu öppnas i Paint fönstret.
Now, if you followed this "lesson" section for section then you have saved a new "image" of your edited sewing machine - the one we added a needle to.
To continue, you now open the image in 6 D Design Creator by following steps 1-8 in the previous section, with one exception - choose the folder that you saved the edited image. The image should now open in the Paint window.
15. Gå nu till Design fönstret
16. Det första vi ska göra är att välja ett mönster eller Motif Fill som det kallas i 6 D Design Creator.
17. I Fill Area ska du nu ändra från Pattern Fill till Motif Fill och dessutom ändra Satin Line till Running Stitch.
18. Klicka nu på ikonen Quick Stitch Fill och klicka med markören i området för den övre delen av symaskinen. På bilden markerat med orange.
15. Now go to the Design window
16. The first thing we should do is to choose a pattern or Motif Fill as it is called in 6 D Design Creator.
17. In the Fill area - change from Pattern Fill to Motif Fill and also change from Satin Line to Running Stitch.
18. Now click on the Quick Stitch Fill icon and click with the cursor inside the area of ​​the upper part of the sewing machine. In the photo marked with orange.
19. Klicka OK i rutan Color Tolerance. Du kommer då få ett stjärnmönster.
20. Nu börjar det roliga – att välja ett mönster, storlek på det osv. I Filmstrip markerar du Motif Fill. Högerklicka och välj Properties. Sedan är det bara att börja välja mönster bland alla de olika som finns. Prova dig fram med storlek, mellanrum etc. Detta är en liten övning som gör att du kommer se alla de möjligheter som faktiskt finns att variera de mönster och fyllytor som finns.  Själv valde jag följande:
Group – Husqvarna Viking
Category – G2
Pattern – 19
19. Click OK in the Color Tolerance box. You will then get a star pattern.
20. Now the fun begins - to select a pattern, the size of it and so on. In the Filmstrip, select the Motif Fill. Right-click and select Properties. Then just start selecting patterns among all the various available. Experiment with size, spacing, etc. This is a little exercise that allows you to see all the possibilities that actually exist to vary the pattern and Fill Motifs available. Myself, I chose the following:
Group - Husqvarna Viking
Category - G2
Pattern - 19

21. Därefter ska vi göra en konturlinje runt hela symaskinen, inklusive nålen. Hade ni haft olika färger på nål och den övriga konturlinjen så hade inte nålen tagits med. Välj nu i Line en Triple Stitch.
22. Välj Quick Stitch Border Line och klicka nu på den yttre linjen på symaskinen. Du ska då se en röd-turkos linje som går runt hela symaskinens kontur inklusive nålen.
23. Klicka OK i rutan Color Tolerance. Du kommer då få en Triple Stitch linje.

21. Next, we'll make a contour line around the sewing machine and needle. Had you had different colors on the needle and the rest of the contour line the needle wouldn’t have been included. Now select Line and a Triple Stitch.
22. Select Quick Stitch Border Line and click on the outer line on the sewing machine. You should then see a red-turquoise line running around the sewing machine contour including the needle.
23. Click OK in the box Color Tolerance. You will then get a Triple Stitch line.
24. Välj Triple Stitch i Film Strip och högerklicka. Välj Properties och ändra längden på stygnen. Just när det är Triple Stitch vill jag inte ha mindre än 2 mm. Men det är naturligtvis en smaksak och lite beroende på vad man broderar på. Men disktrasan vill jag inte ha alltför korta stygn på.
25. Nu är det bara att spara designen som en stygnsättningsfil med filändelsen .EDO samt exportera den som en broderifil med filändelsen VP3.
Nästa gång ska jag visa hur ni enkelt gör texten – men denna gång använder vi oss inte av manuell stygnsättning.
24. Select Triple Stitch in the Filmstrip and right-click. Select Properties and change the length of the stitches. When it's Triple Stitch I do not want it to be less than 2 mm. But it is of course a matter of taste and a bit depending on what you embroidering. But on a dishcloth I do not want to have too short stitches.
25. Now just save the design as a digitizing file with the extension .EDO and export it as an embroidery file with the extension VP3.
Next time I'll show you how to easily make the text - but this time we will not use manual digitizing.

6 D Embroidery Software (6 D Premiere) from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment