Monday, July 27, 2015

Sewing Machine with a Motif of your choice – 4


För att lägga till text i detta fall tänkte jag helt enkelt använda mig av ”Letter” i 6 D Embroidery Extra.
Man behöver ju inte alltid uppfinna hjulet om det redan finns där. Faktum är att det finns massor av fina alfabet i programmet.
26. Börja med att öppna symaskinsbroderiet, du sparat som en VP3 fil, i 6 D Embroidery Extra.
27. Se till att “Hoop” är satt till 150x150 mm.
28. Gå till “Letter” i meny raden. Skriv det du vill ska stå överst på disktrasan – jag har skrivit ”SKA JAG SY”.
29. I Font väljer jag ”Line Block 3-20 mm”. Det innebär att storleken på fonten är mellan 3-20 mm. Men man brukar kunna gå lite högre också – det är bara att prova sig fram.
30. Jag satte 15 mm vilket jag tycker blev ganska bra. Om man inte är nöjd med storleken kan man medan bokstäverna fortfarande är valda i ”Letter” högerklicka och välja ”Properties”. Då kan man ändra storlek, mellanrum med mera.
To add text in this case I will simply use "Letter" in 6 D Embroidery Extra.
You do not always reinvent the wheel if it's already there. The fact is that there are lots of nice alphabets in the program.
26. First, open the embroidery file, saved as a VP3 file, in 6 D Embroidery Extra.
27. Make sure "Hoop" is set to 150x150 mm.
28. Go to ”Letter" in the menu bar. Write what you want to be top of the dishcloth - I have written "Shall I sew" (in Swedish).
29. The font I choose is “Line Block 3-20 mm”. This means that the size of the font is between 3-20 mm. But you will probably be able to go a little higher too - just to try things out.
30. I put in 15 mm which I think was quite good. If you are not satisfied with the size you can, while the letters are still selected in “Letter”, right-click and choose “Properties”. Then you can change the size, spacing and more.
31. Därefter upprepar jag med texten som ska stå nedanför symaskinen.
32. När jag är klar så går jag tillbaka till ”Home”. Här gör jag en ”Combine All” samt en ”Color Sort”.
33. Sedan får du avgöra om du vill att texten eller symaskinen ska sys ut först.  För att justera detta går du till ”Edit” och markerar färgen du vill flytta upp eller ner. För att göra detta använder du dig av pilarna under rutan ”Color Select”.
34. Spara sedan den färdiga designen i en 240x150 mm brodérbåge.
35. För att se hur man gör för att brodera på diskduken så har du en beskrivning här.
31. Then I repeat the text that should stand beneath the sewing machine.
32. When I'm done, I go back to "Home". Here I make a "Combine All" and a “Color Sort”.
33. Then you can decide whether you want the text or the sewing machine to sew the first. To adjust this, go to "Edit" and select the color you want to move up or down. To do this, you use the arrows under the "Color Select".
34. Then save the finished design in a 240x150 mm hoop.
35. To see how to do to embroidery on the dishcloth you have a description here.

6 D Embroidery Software (6 D Premiere) from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment