Friday, August 21, 2015

A Majestic Layered Appliqué Butterfly - 4

För att göra den vänstra delen spänner vi återigen mellanlägg i bågen. Här ser ni den andra delen på Designer Diamonds skärm. 
To make the left part we once again hoop stabilizer in the hoop. Here you see the second part of the Designer Diamonds screen. 
Denna del börjar vi med att sy Alignment Line direkt på mellanlägget i bågen. Ni kan välja om ni vill sy med eller utan övertråd. En del maskiner protesterar – andra inte. Försök att plocka bort så mycket mellanlägg som möjligt från den del av tyget som nu ska sys. Om så behövs kan man pressa lite försiktigt.
This part we begin by sewing the Alignment Line on the stabilizer. You can choose if you want to sew with or without the thread. Some machines will protest - others do not. Try to remove as much stabilizer as possible from the part of the fabric that will now be sewn. If needed, you can press gently.
Sätt nu limstift runt området på den perforerade linjen. Har ni ”Sticky Stabilizer Paper” behövs inte det, men jag hade det inte så detta får duga. Bilden är tyvärr lite oskarp men jag hoppas att ni ser ändå.
Jag använder min korkmatta eftersom jag kommer att använda knappnålar för att passa in linjen på ena halvan med den perforerade linjen på mellanlägget.
Now put glue stick around the area of the perforated line. If you use "Sticky Stabilizer Paper" it is not needed, but I didn't have any, so this will have to do. The image is unfortunately a bit blurry, but I hope you see though.
I use my cork mat because I will use pins to fit the first sewn line onto the perforated line on the stabilizer.
Hade jag nu haft mina 6 mm långa stygn hade jag i princip kunnat passa in vartenda stygn. Var noga med att sidstygnen verkligen matchar. 
Stick ner nålarna genom linjerna och in i korkmattan och jämna ut med fingrarna så att tyget fäster mot mellanlägget. Fäst även med limstift på övriga ytan. Låt det nu torka några minuter. Det är viktigt att området runt Alignment Line verkligen är fixerat. Jag fäste även med knappnålar runt om brodérbågen.
Had I now had my 6 mm long stitches, I could basically been able to fit into every stitch. Be sure that the sides of the stitches really match. 
Insert the needles through the lines into the cork mat and smooth with your fingers so that the fabric snaps to the stabilizer. Also fasten the remaining part of the fabric to the stabilizer using glue stick. Let dry a few minutes. It is important that the area around the Alignment Line is really fixed. I even secured with pins around the embroidery area in the hoop.
Eftersom områdena är svåra att komma åt med allt tyg så fick jag stega fram ett antal stygn på den Basting Line som jag sydde för att fästa tyget på mellanlägget. Jag har markerat i turkos där jag sydde. Se till att allt tyg och vadd nu är vikta åt den först sydda sidan.
Because some areas are difficult to access with all the fabric I had to forward a number of stitches on the Basting Line that I sewed to attaching the fabric to the stabilizer. I have highlighted in turquoise where I sewed. Make sure all fabric and batting are now folded to the first sewn side.
Sedan fortsätter allt som förra gången med placeringslinje som sys på bottentyget.
Then continue everything like the previous part with the position line which is sewn on the base fabric.
Samt vadd och tyg. Det får man nu vika över på den andra sidan i tur och ordning.
As well as batting and fabric. We must now fold over on the new side side in the right order.
Men här upptäckte jag en sak och det var att eftersom själva fjärilskroppen sys och täcker området så kunde jag klippa bort en stor del av tyget till vänster och sedan lägg på det och överlappa mittdelen. Men som sagt det fungerade för just den här designen.
But here I discovered one thing and that was that, since the body of the butterfly covers the center area I was able to cut away much of the fabric to the left and then add it again and overlap the middle part. But as I said it worked for this design.
I övrigt är det bara att fortsätta på samma sätt som första sidan.
Otherwise, it is just to continue in the same way as the first side.
Det är väl ganska imponerande storlek om ni ser på höjd och bredd. Tyckte ni att det var så skrämmande med att sy en splittad design?
That's quite an impressive size, if you look at the height and width. It wasn’t that scary to sew a split design, was it?
Designs: #287 Majestic Layers Appliqué from Husqvarna Viking
6 D Embroidery Software is from Husqvarna Viking.

1 comment:

  1. Very impressive, Lotta. Just love the way you are creative (and brave) with your sewing and embroidery.

    ReplyDelete