Tuesday, August 18, 2015

A Majestic Layered Appliqué Butterfly - 2

För att förstå storleken på broderiet har jag lagt de 3 största bågarna jag har bredvid varandra.
Majestic Hoop har det imponerande måttet av 360x350 mm men den är en s.k. vändbar båge vilket innebär att man ändå broderar en sida i taget. Fördelen är att man inte behöver spänna om tyget.
To understand the size of the embroidery, I have added the 3 largest hoops I have next to each other. 
The Majestic Hoop has the impressive size of 360x350 mm but it is a "turnable hoop” which means you still embroider one side at a time. The advantage is that you do not need to rehoop.
Men då förstår ni kanske det perfekta i att man redan får broderierna i två olika halvor så den som inte har en Majestic Hoop utan har en båge som är 360x200 mm eller som för broderiet i just detta fall en 260x200 mm kan använda dessa om man bara lägger till ett s.k. Alignment Mark.
But then perhaps you understand the perfect in that you get the embroideries in two halves so anyone who does not have a Majestic Hoop but a hoop that is 360x200 mm or as for this particular embroidery design a 260x200 mm hoop can use these if you just add an Alignment Mark.
Därefter måste jag bestämma vilken halva jag ska börja med och i mitt fall är det den del som inte har mittdelen på sig.
Then I have to decide which half I'm going to start with and in my case it is the part that has not the center body part in it.
Men innan jag för över broderihalvan till maskinen har jag infogat en ”Alignment Line” som ligger på identiskt samma ställe för bägge halvorna.
But before I transfer the embroidery half to the machine, I have inserted an "Alignment Line" which is located at the same spot for both halves.
För att veta var mitten är på den broderihalva jag ska starta med så tittar jag i mitt Embroidery Software och ser hur många centimeter det är från den verkliga mitten. Den mittpunkten markerar jag nu på tyget och sedan viker jag nya ”mittlinjer” efter det. I mitt fall ligger den högra halvan som jag tänkt börja med ca 8 ¼ cm från den verkliga mitten. Nu är det ju inte viktigt på millimetern, men bara så vi hamnar någorlunda rätt på tygstycket. Vi behöver bara markera den första startpunkten eftersom de s.k. Alignment Marks sedan tar hand om resten av placeringen.
To know where the middle is on the embroidery half I'm going to start with I look in my Embroidery Software and see how many centimeters there are from the real Center. I mark the new midpoint on the fabric, and then I fold the new "center lines" after that. In my case the right half which I will start with is about 8 ¼ cm from the true center. Now it's not on the millimeter, but only so we end up reasonably right on the fabric. We only have to select the first entry point because the Alignment Marks then takes care of the rest of the placement.
Sedan behöver vi dels markera de verkliga mittlinjerna på tyget. Detta gör jag genom att helt enkelt vika tyget på mitten och sedan på mitten igen. Därefter markerar jag den nya starpunkten för den första halvan av broderiet.
Then we need to select the real center lines on the fabric. I do this by simply fold the fabric in half and then in half again. Then I mark the new start point for the first half of the embroidery design.
Därefter så spänner jag rivbart mellanlägg i min 260x200 mm brodérbåge. Jag ritar upp mittlinjerna efter markeringarna på brodérbågen. Sedan passar jag samman dessa linjer med linjerna på tyget. Jag har satt lite vattenlösligt limstift på mellanlägget och låter sedan detta torka några minuter när jag passat in tyget.
Then I hoop tear away stabilizer in my 260x200 mm embroidery hoop. I draw up my lines after the markings on the embroidery hoop. Then I fit these lines together with the lines on the fabric. I've put a little water soluble glue stick on the stabilizer and then let this dry for a few minutes when I’ve put on the fabric.
Därefter så tar jag brodérbågen till maskinen och det första jag gör är att sy en Basting Line ram runt bågens område.
I nästa avsnitt ska jag visa er hur vi syr ut fjärilen och då ska jag också visa mitt stora misstag, eller kanske ska jag säga lilla - för jag fick ägna en bra stund åt att fixa till det.
Then I take the embroidery hoop the machine and the first thing I do is to sew a Basting Line frame around the hoop area. 
In my next blog post I'll show you how we sew the butterfly and then I’ll also show my big mistake, or maybe I should say small - because I had to devote a good moment to fix it.

Designs: #286 Majestic Layers from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment