Tuesday, September 15, 2015

Italian inspiration - 4

Nu har ni sett hur själva underlägget syddes och vilka olika moment som var inblandade. Men hur gör man så?
Instruktionen kommer att baseras på 6 D Design Creator och 6 D Embroidery Extra, eftersom jag använder dessa.
Now you have seen how the coasters were sewn and the different steps that were involved. But how do you do so? 
The instruction will be based on the 6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra, because I use these.

1. Börja med att öppna 6 D Design Creator.
2. Avsluta Wizarden som kommer upp.
3. Se till att du är i Create fönstret.
4. Ändra Hoop Size (storleken på broderbågen) till 100x100 mm.
5. Gå till rutan som heter Shape och välj motiv nr 2.
6. Klicka sedan på ”Shape As Fill”. Du kommer nu ha en liten cirkel omgiven av en ruta.
1. First, open 6 D Design Creator.
2. Finish the wizard that comes up.
3. Make sure you are in the Create window. 
4. Change Hoop Size (the size of the embroidery hoop) to 100 x 100 mm.
5. Go to the box named Shape and select motif No. 2.
6. Then click "Shape As Fill". You will now have a small circle surrounded by a box.

7. Dra ut den så att cirkeln är nästan 100x100 mm. Det går lätt om man håller ner Shift och samtidigt drar i ett av hörnen. Eftersom det är en satinsöm runt så kan du inte dra själva rutan ut till kanten på 100x100 mm. Högerklicka för att slutföra.
7. Pull it out so that the circle is almost 100 x 100 mm. It is easy if you hold down Shift while dragging a corner. Because it is a satin seam around you cannot pull the box out to the edge of the 100 x 100 mm hoop. Right click to complete.

8. Markera nu Pattern Fill i Film Strip till vänster.
9. Gå till Object och välj ”Break Apart”. Du kommer nu se 2 objekt – Pattern Fill och Satin Line.
10. Markera nu Satin Line i Film Strip – högerklicka och välj Copy/Paste. Du ska nu ha två Satin Line.
11. Flytta den ena av de två Satin Lines till position nummer 1. Du gör det genom att markera den och dra den till önskad plats. Alternativt markerar du den och väljer pilen ”Move Backwards” och flyttar upp den till position nummer 1.
8. Now select Pattern Fill in the Film Strip on the left.
9. Go to Object and select "Break Apart". You will now see 2 items – Pattern Fill and Satin Line.
10. Now select Satin Line in Film Strip – right click and select Copy/Paste. You should now have two Satin Lines.
11. Move one of the two Satin Lines to position number 1. You do this by selecting it and then dragging it to the desired location. Alternatively, select it and choose the arrow "Move Backwards" and move it to position number 1.

12. Infoga nu färgbyten mellan det första Satin Line och Pattern Fill respektive Pattern Fill och den sista Satin Line.
12. Insert a colour change between the first Satin Line and Pattern Fill as well as between Pattern Fill and the final Satin Line.

13. Markera nu första Satin Line och högerklicka. Välj Properties och gör om denna till en vanlig Running Stitch Line.
13. Now select the first Satin Line and right-click. Select Properties and turn this into a plain Running Stitch Line.

14. Gå sedan vidare till Pattern Fill och ändra Properties på denna. Men här ska vi istället välja Quilt Stipple Fill – No Border Line. Jag har valt Curved Style med 5 mm Gap och Running Stitch med en längd om 1,8 mm. Men här är ju fritt att prova olika avstånd och motiv. Varför inte en Crosshatch Fill?
15. Slutligen ändrar vi Properties på den sista Satin Line. I Line har jag följande uppgifter angivna:
Width: 4.0 mm
Density: 4
Underlay: Markerat
Sedan klickar jag på Appliqué fliken och väljer Double Stitch – Stop – Border. Bekräfta sedan med OK. Du ska nu i stället för Satin Line ha Satin Line Appliqué. Den kommer att sy en dubbel Running Stich linje och sedan stanna. Den kommer jag utnyttja för att sy fast baksides tyget. När den stannar för det infogade stoppet så kommer jag göra ett manuellt trådklipp och ta bort bågen och klippa tyget längs sömmen på både fram och baksida.
Naturligtvis kan man göra ett ”Break Apart även på detta objekt. Man kommer då se att det består av Double Stitch – STOP – Satin Line.
Vill man ha ett automatiskt klipp i och med färgbyte kan man byta ut STOP mot ett färgbyte. Men detta är ju en smaksak. Ni vet i alla fall att möjligheten finns.
16. Spara Designen som en EDO fil.
17. Sedan kan man göra ”Copy Embroidery” och klistra in i 6 D Embroidery Extra där vi ska infoga text. Alternativt omvandlar ni den redan nu till en VP3 fil.
Nästa gång kommer vi att vara i 6 D Embroidery Extra och infoga text.
14. Then go on to the Pattern Fill and modify Properties on this. But here we shall instead choose Quilt Stipple Fill – No Border Line. I have selected Curved Style with 5 mm Gap and Running Stitch with a length of 1.8 mm. But this is of course free to try different distances and motif. Why not a Crosshatch Fill?
15. Finally, we change the Properties on the last Satin Line. In Line I have the following information:
Width: 4.0 mm
Density: 4
Underlay: Selected
Then I click on the tab Appliqué and choose Double Stitch – Stop – Border. Then confirm with OK. You should now instead of Satin Line have Satin Line Appliqué. It will sew a double Running Stich line and then stop. This I will use to sew the fabric on the reverse side. When it stops for the inserted stop I will do a manual thread cut and remove the hoop and cut the fabric along the seam on both front and back. Of course, it is possible to make a "Break Apart for this object. You will then see that it consists of Double Stitch – STOP – Satin Line. If you want an automatic cut, you can replace the STOP with a color change. But this is of course a matter of taste. You know that the possibility exists.
16. Save the design as an EDO file.
17. Then you can do "Copy Embroidery" and paste in 6 D Embroidery Extra, where we're going to insert text. Alternatively convert the design to a VP3 file. Next time we will be in 6 D Embroidery Extra and insert text. 

6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment