Thursday, October 8, 2015

Ghosts? - 4

Jag lovade att jag skulle berätta hur lätt det är att göra ett spöke i 6 D Design Creator.
1. Öppna 6 D Design Creator
2. I Wizarden som kommer upp väljer du “Load a Picture into the Paint Window”.
3. Nästa och sedan View Picture.
4. I rutan som dyker upp går du till 6D Embroidery \ Samples \ 6DEmb \ Pics2 \ Holidays. Här ska du välja spöket som heter ”ICHo003”
5. Nu väljer du Nästa tills du kommer till ett fönster som heter ExpressDesign Wizard – Crop Picture.
6. Välj Select all. Meningen är att vi ska få lite mellanrum mellan motivet och den brodérytan vi väljer.
7. Välj Nästa och nu ska ett fönster som heter ExpressDesign Wizard – Design Size komma upp.
8. Här väljer du Fit Design to Hoop.
9. Tryck på Change Hoop och välj Hoop Size 100x100 mm.
10. Välj Nästa och Slutför. Bry dig inte om färgerna som kommer upp eftersom vi ska använda bilden som en applikation.
11. Gå till Design fönstret.
12. I fältet Line till höger väljer du Satin Line istället för Running Stitch.
13. Välj sedan Line Options och ändra bredden (Width) på linjen till 3.5 mm. Densitet och underlay får vara som det är.
14. Välj sedan Appliqué fliken och markera alternativet: Running Stitch - Stop - Double Stitch -  Stop – Border. Tryck OK.
15. Välj nu Quick Stitch Border Line och klicka på det vita fältet inuti spöket. Du kommer nu se att linjerna går längs de olika skuggade fälten. Det är inte vad vi är ute efter så dra nu markören i Color Tolerance till höger tills enbart den yttre linjen av spöket är markerat. Jag fick dra min till ungefär 52%. Tryck OK. Högerklicka för att slutföra.
16. Nu får du en Satin Linje som kanske behöver justeras lite. Till och med plocka bort lite punkter. Men det tar vi i nästa inlägg som kommer att handla just om justeringar.
17. Men innan vi slutar för detta inlägg sparar jag designen som Spöke – applikation version 1
I promised I would tell you how easy it is to make a ghost in 6 D Design Creator.
1. Open 6 D Design Creator
2. In the Wizard that appears, select "Load a Picture Into the Paint Window".
3. Next, and then View Picture.
4. In the box that pops up, go to 6D Embroidery \ Samples \ 6DEmb \ Pics2 \ Holidays. Here you should select the ghost called "ICHo003"
5. Now select Next until you get to a window called Express Design Wizard - Crop Picture.
6. Choose Select All. The idea is that we should get some space between the subject and the embroidery area we choose.
7. Select Next and now a window called Express Design Wizard - Design Size is coming up.
8. Here you select Fit Design to Hoop.
9. Press Change Hoop and select Hoop Size 100x100 mm.
10. Select Next and Finish. Do not worry about the colors that come up because we are going to use the picture as an appliqué.
11. Go to Design window.
12. In Line to the right, select Satin Line instead of Running Stitch.
13. Then select Line Options and change the width of the line to 3.5 mm. Density and underlay should remain as it is.
14. Then choose the Appliqué tab and select the option: Running Stitch - Stop - Double Stitch - Stop - Border. Press OK.
15. Now select the Quick Stitch Border Line and click on the white area inside the ghost. You will now see that the lines running along the different shaded areas. It's not what we're after now move the cursor in the Color Tolerance to the right until only the outer line of the ghost is highlighted. I had to drag mine to about 52%. Press OK. Right-click to complete.
16. Now you get a Satin Line which might need a little adjusting. Even remove some points. But it takes us to the next post which will focus precisely on adjustments.
17. But before we end this post, I save the design as Ghost - appliqué version 1.


6 D Embroidery Software – 6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment