Friday, October 9, 2015

Ghosts? - 5


Börja med att öppna designen du sparade som Spöke – applikation version 1, i 6 D Design Creator. Du gör det enklast genom att i Wizarden som kommer upp välja Load Existing Design.
Vi ska nu göra några editeringar på själva designen. Allt detta görs i Edit fliken i 6 D Design Creator. Jag vill dock säga att dessa steg är helt frivilliga. Du kan sy spöket enbart med designen du skapade i förra avsnittet. Men jag tycker ändå att det är kul att visa funktionerna Break Apart och även infoga ytterligare sömmar.
18. Markera den del som heter Satin Line Appliqué i Film Strip.
Start by opening the design you saved as Ghost - appliqué version 1, in 6 D Design Creator. You can do this easily with the wizard that pops up and choose Load Existing Design.
We will now do some editing on the design itself. All this is done in the Edit tab of 6 D Design Creator. However, I would say that these steps are entirely voluntary. You can sew the ghost solely with the design you created in the previous section. But I still think it is fun to show the function Break Apart and also insert more stitches.
18. Select the part called Satin Line Appliqué in the Filmstrip.
19. För att plocka bort punkter använda Delete Points. Man behöver inte ha 10 punkter på varandra. Detta är naturligtvis en avvägning men genom att plocka bort några punkter kan man lättare justera linjerna.
20. För att justera läge flyttar du punkter genom att dra dem till rätt plats genom att hålla ner vänster musknapp på själva punkten och flytta den. Fyrkantiga (spetsiga) punkter kan göras runda genom att klicka på dem.
19. To remove items using Delete Points. You do not have to have 10 points on top of each other. This is obviously a balance but by removing some items adjusting the lines is easier.
20. To adjust the position of the stitch points, move by dragging them to the correct location by holding down the left mouse button on the point and move it. Square (sharp) points can be made round by clicking on them.
21. Som ni ser har jag ändrat lite på satinlinjen så det blir lite mellanrum.
21. As you can see I have changed a bit on the satin line so it gets a little apart.
22. Därefter lägger jag till min extralinje. Gå tillbaka till Create. Avmarkera Appliqué i Options genom att markera None och välj vanlig Running Stitch Line eller Double Stitch.
22. Next, I add my extra line. Return to Create. Uncheck Appliqué in Options by selecting None and select a Running Stitch Line or Double Stitch.
23. Om ni bara klickar i spöket och gör en Running Stitch på samma sätt som jag beskrev hur ni skulle använda Color Tolerance för satinlinjen kommer det bli så här. Helt naturligt eftersom jag flyttat linjerna.
24 Därför ska vi istället markera objektet i Film Strip  och i Menyraden gå till Object och välja Break Apart. Ni kommer nu se att applikationen visas i sina olika delar med ett Stop emellan. Running Stitch Linje, Stop, Double Stitch, Stop och Satin Line.
25. Markera Running Stitch och välj Kopiera (Copy)/ Klistra in (Paste).
26 Den nya Linjen lägger sig efter den ursprungliga Running Stitch. Markera den ursprungliga Running Stitch och högerklicka. Välj Insert Color Change och välj en ny färg. Den här linjen avser jag använda för att sy fast tyget till framsidan. Baksidan som jag tänkt ska vara av filt får sys fast med Double Stitch. Den första Running Stitch linjen hade jag tänkt använda som placeringslinje.
27.  Sedan tänkte jag göra ytterligare ett tillägg (naturligtvis helt frivilligt) men jag tycker att satinsömmar blir mycket snyggare om man har en gles sicksack söm under.
28. Jag kommer därför att upprepa det vi gjorde med Running Stitch linjen men i detta fall med Satinlinjen. Här behöver jag inte infoga ett färgbyte eftersom allt ska sys i ett.
29. Därefter kommer jag markera den första Satin linjen, högerklicka och välja Properties.
30. Jag ska nu göra om den till en gles sicksack. Det gör jag genom att dels ändra bredden till 3 mm och höja densiteten till 15 och avmarkera Underlay.
Ja då återstår bara att sy spöket och det tänkte jag visa i mitt nästa inlägg.
23. If you just click inside the ghost and make a running stitch in the same way as I described how you would use the Color Tolerance for the Satin Line, it will be like this. Quite naturally, since I’ve moved the lines.
24 Therefore we should instead select the object in the Filmstrip and in the menu bar go to Object and choose Break Apart. You will now see that the appliqué is shown in its various parts with a stop in between. Running Stitch Line, Stop, Double Stitch, Stop and Satin Line.
25. Mark Running Stitch and choose Copy / Paste.
26. The new line adds to the original Running Stitch. Select the original Running Stitch and right click. Choose Insert Color Change and select a new color. This line I intend to use to sew the fabric to the front. The fabric on the back which will be felt will be sewn with the Double Stitch. The first Running Stitch line, I intend to use as a placement line.
27. Then I make an additional supplement (completely voluntary) but I think that satin stitches will be much prettier if you have a sparse zigzag stitch under.
28. Therefore, I will repeat what we did with the Running Stitch Line, but in this case with the Satin Line. Here I do not need to insert a color change, because everything will be stitched into one.
29. Next, I will mark the first satin line, right-click and choose Properties.
30. I will now turn it into a sparse zigzag. I do that by changing the width to 3 mm and increase the density to 15 and uncheck Underlay.

What now remains is to sew the ghost and I that will show in my next blog post.
6 D Embroidery Software – 6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment