Friday, October 16, 2015

More spooky things - 2

Jag är av uppfattningen att det inte ska vara svårt att göra designs och andra roliga projekt i sitt Embroidery Software. Det kan kanske vara skrämmande att tro att man måste kunna göra allt så perfekt och att det är de allra svåraste saker man måste kunna. Då försvinner ju liksom glädjen med det hela.
Därför ska jag visa hur enkelt det är att göra denna design i 6 D Embroidery Extra.
I am of the opinion that it shouldn’t be difficult to make designs and other fun projects in the Embroidery Software. It might be scary to think that one must be able to do everything so perfect and it's the most difficult things you have to know. Then all the joy of it disappears.
Therefore, I will show how easy it is to make this design in 6 D Embroidery Extra.
1. Börja med att öppna 6 D Embroidery Extra.
2. Gå till ”View” och välj en brodérbåge som är 150x150 mm.
3. Gå nu till “Letter” och välj fonten ”Ghoulish”.
4. Skriv Halloween i rutan och sätt storlek (size) till 25 mm
5. Klicka på ”Stitch Type” och välj ” Continuous Satin”. Ändra ”Density” till 6 och tryck OK.
6. Klicka på ”Apply” och texten ska dyka upp i bågen. 
1. Start by opening 6 D Embroidery Extra.
2. Go to "View" and select an embroidery hoop that is 150x150 mm.
3. Now go to "Letter" and select the font "Ghoulish".
4. Enter Halloween in the box and set the size (size) to 25 mm
5. Click "Stitch Type" and select "Continuous Satin". Change the "Density" to 6 and press OK.
6. Click "Apply" and the text will show up in the hoop. 
7. Flytta ut ordet så det ligger till vänster. Försök att använda en linje i rutnätet som mått.
7. Move the word to the left. Try using a line in the grid as a measurement.
8. Nu ska vi dela upp texten i två ord
9. Välj ”Edit” och välj sedan ”Freehand Select” och dra en ring runt ordet “ween”.
8. Now we will split the text into two words.
9. Select "Edit" and then select "Freehand Select" and draw a circle around the word "ween".
10. Medan ordet ”ween” är markerat – dra det ut åt höger.
10. While the word "ween" is selected - pull it out to the right.
Naturligtvis kan ni välja att skriva texten i två ord – det gör ni som ni vill. Jag vill däremot visa hur enkelt det är att använda ”Select” funktionerna i ”Edit”.
Of course you can choose to enter the text in two words - you do as you want. I do want to show how easy it is to use the "Select" function in the "Edit".

11. Då ska det se ut så här. Spara nu designen som ”Halloween” version 1. Nästa gång ska vi göra spöket.
11. Then should it look like this. Save the design "Halloween" version 1. Next time we'll do the ghost.

6 D Embroidery Extra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment