Saturday, October 17, 2015

More spooky things - 3

I detta avsnitt ska jag visa hur lätt det är att infoga en annan variant av det spöke jag använde som applikation i min förra tutorial. Börja med att öppna 6 D Embroidery med samma ”Hoop Size” som i förra avsnittet och öppna sedan designen du sparade som ”Halloween version 1” i förra avsnittet.
In this part, I'll show how easy it is to insert a different variation of the ghost I used as appliqué in my last tutorial. First, open 6 D Embroidery with the same "Hoop Size" as in the previous part, and then open the design you saved as "Halloween version 1" in the previous part.
11. Gå till ”Wizard” och välj ”Express Design Into Rectangle”. Dra en ruta som är ca 10x5cm.
12. Välj Create Express Trace. Tryck på Nästa.
13. Välj View Picture och välj spöket som du hittar i 6D Embroidery \ Samples \ 6DEmb \ Pics2 \ Holidays. Här ska du välja spöket som heter ”ICHo003”.
14. Tryck på Nästa tills du kommer till ett fönster som heter ”Express Design Wizard – Monochrome Threshold”. Dra markören mot vänster så skuggorna i spöket försvinner. Det räcker med ett litet steg.
15. Välj sedan nästa två gånger till du kommer till fönstert som heter ”Express Design Wizard – Express Trace Options”. Jag kommer nöja mig med en ”Double Trace” men jag vill ändra stygnlängden till 1.8 mm och det gör jag genom att klicka i ”Stitch Options”. Tryck OK för att bekräfta.
16. Välj Nästa och sedan Slutför.
17. Du kommer nu ha ett spöke som är ca 76x50 mm. Det är alldeles för litet men det vi nu ska göra är att välja ”Select All” (Ctrl+A) och dra ut rektangeln så spöket blir den storlek vi vill ha.
11. Go to the "Wizard" and select "Express Design Into Rectangle". Drag a box that is approximately 10x5cm.
12. Select Create Express Trace. Press "Next".
13. Select View Picture and select the ghost which you can find in 6D Embroidery \ Samples \ 6DEmb \ Pics2 \ Holidays. Here you should select the ghost called "ICHo003". 
14. Press Next until you get to a window called "Express Design Wizard – Monochrome Threshold". Drag the cursor to the left so the shadows in the ghost disappear. It is enough with a small step. 
15. Then choose Next twice until you get to the window called "Express Design Wizard – Express Trace Options". I will content myself with a "Double Trace" but I want to change the stitch length to 1.8 mm and I do that by clicking "Stitch Options". Press OK to confirm.
16. Select Next and then Finish. 
17. You will now have a ghost that is about 76x50 mm. It is far too little but what we are about to make is to choose "Select All" (Ctrl + A) and pull out the rectangle so the ghost becomes the size we want. 
18. Eftersom jag inte kommer använda detta spöke kan jag hålla på och dra ut spöket till den storlek jag tycker blir bra. I detta fall ca 140x90 mm.
18. Because I won't use this ghost can I can pull out the ghost to the size I think will be fine. In this case, about 140x90 mm.
19. Ta bort (Delete) spöket du haft som mall. Gör nu om proceduren med Express Design Wizard Into Rectangle och dra en rektangle som är 140x90 mm.
19. Delete the ghost you had as a template. Now repeat the procedure with the Express Design Wizard Into Rectangle and draw a rectangle which is 140x90 mm.
20. Upprepa stegen 11-16. Då kommer det se ut så här.
20. Repeat steps 11-16. It will look like this.
21. Flytta spöket till rätt position. Välj Combine all och Color Sort för bokstäverna och spara designen som ”Halloween version 2”.
21. Move the ghost to the right position. Select Combine All and Color Sort for the letters and save design as "Halloween version 2".
22. Vill du kan du ändra färg på bokstäverna och spöket som jag gjort här. Nu återstår bara att sy ut designen. Lycka till!
22. If you want to, you can change the color of the letters and the ghost like I made here. Now all that's left is to sew out the design. Good luck!
6 D Embroidery Extra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment