Monday, October 26, 2015

Quilted Mosaic - 4

Att göra en “ITH” design med ett quiltmönster är inte svårt alls. Du behöver din design, sedan använder du Wizarden ”Quilt Block Wizard” i 6 D Embroidery Extra och en extra Basting Linje.
1. Börja med att öppna 6 D Embroidery Extra.
2. Välj Wizards och sedan Quilt Block.
3. Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery. Sedan Nästa.
4. Välj Shape 2. I Enter Size skriver jag i måtten A: 150 mm och B: 240 mm. Jag inkluderar inte in klipplinje runt mitt quiltblock. Klicka sedan på Nästa.
5. Välj sedan Open Embroidery och infoga din design. Klicka på Nästa.
6. Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard - Adjust Embroidery”. Jag låter Margin vara 5 mm. Klicka på nästa,
7. Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard – Select Pattern”. Jag väljer Echo och från början ser det ut så här.
To make a "ITH" design with a quilt design is not difficult at all. You need your design, then use the Wizard "Quilt Block Wizard" in the 6 D Embroidery Extra and an extra Basting Line.
1. Start by opening 6 D Embroidery Extra.
2. Select Wizards and then Quilt Block.
3. Select Filled Quilt Block; Inner Embroidery. Then Next.
4. Select Shape 2. In Enter Size I write in the measurements A: 150 mm B: 240 mm. I do not include a cutting line around my quilt blocks. Then click Next.
5. Select Open Embroidery and insert your design. Click Next.
6. Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Adjust Embroidery". I let the Margin be 5 mm. Click Next,
7. Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Select Pattern". I select the Echo and from the beginning it looks like this.
8. Jag klickar sedan på Options och väljer Double Stitch, Gap 10 mm och sätter Stitch Length till 2.5 mm. Då kommer det se ut så här. Klicka sedan på Slutför och spara designen under valfritt namn.
9. Det du sedan ska göra är det jag beskrev i avsnitt 3 – infoga en Basting Line som fäster den tunna vadden och tyget på baksidan. Den linjen ska in mellan designen och quiltmönstret. Välj olika färger så du vet vilken som är vilken.
Därefter sparar du designen och exporterar den i önskad broderi format.
8. I then click on Options and select Double Stitch, Gap 10 mm and set the Stitch Length to 2.5 mm. Then it will look like this. Click Finish and save the design under any name.
9. What you then do is what I described in part 3 - insert a Basting Line that attaches the thin batting and the fabric on the back. The line will be inserted between the design and the quilt pattern. Choose different colors so you know which is which.
Then you save the design and export it in your preferred embroidery format.

No comments:

Post a Comment