Thursday, November 12, 2015

Christmas Decorations 2015 - 4


Nu ska jag visa det enklaste sättet att göra en linje som följer konturerna på ditt broderi. Har du 6 D Embroidery Extra eller Premier+ Embroidery Extra så har du den fantastiska Quilt Block Wizard.
Now I'll show you the easiest way to make a line that follows the contours of your embroidery design. If you have 6 D Embroidery Extra or Premier + Embroidery Extra you have the amazing Quilt Block Wizard.

1. Börja med att öppna 6 D Embroidery Extra eller Premier+ Embroidery Extra.
2. Välj Wizards och sedan Quilt Block.
3. Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery. Sedan Nästa.
4. Välj Shape 1 eller 2. I Enter Size skriver jag i måtten A och B. Jag kan gärna ta ett mått som är större än mitt broderi. Jag inkluderar inte en klipplinje runt mitt quiltblock. Klicka sedan på Nästa.
5. Välj sedan Open Embroidery och infoga din design. Klicka på Nästa.
6. Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard - Adjust Embroidery”. Justera nu Margin så att den kommer så när broderiet du vill ha det men att det samtidigt ger en snygg kontur. Klicka på nästa.
1. Start by opening 6 D Embroidery Extra or Premier+ Embroidery Extra.
2. Select Wizards and then Quilt Block.
3. Select Filled Quilt Block; Inner Embroidery. Then Next.
4. Select Shape 1 or 2. In Enter Size I fill in the dimensions for A and B. I take a measurement that is bigger than my embroidery design.  I do not include a cutting line around my quilt blocks. Then click Next.
5. Select Open Embroidery and insert your design. Click Next.
6. Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Adjust Embroidery". Now you can play with the margin and set it in a size that is close enough to the embroidery design but still gives a nice contour. Click Next,

7. Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard – Select Pattern”. Jag väljer Echo och från början ser det ut så här.
7. Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Select Pattern". I select the Echo and from the beginning it looks like this.

8. Jag klickar sedan på Options och väljer Double Stitch eller Triple Stitch, Gap 20 mm (största gap) och sätter Stitch Length till 1.8-2.0 mm. Man får anpassa stygnlängden lite till storlek på design. Då kan det se ut så här. Klicka sedan på Slutför. 
Om man har en design och valt en aning för stor yta kan det blir kvar lite delar. Men är det inga problem, vi kommer att ta bort det i nästa steg.
8. I then click Options and select Double Stitch or Triple Stitch, Gap 20 mm (largest gap) and Stitch Length to 1.8-2.0 mm. You may adjust the stitch length a little to the size of the design. Then it can look like this. Click Finish.
If you have a design and opted for a slightly large area it can remain bit parts. But that is no problem, we will remove it in the next step.


9. Det du sedan ska göra är att gå till Edit (6 D) eller Modify (Premier+, här måste du först välja Restrict Group för att kunna modifiera designen. Låt Ungroup vara kvar som val men se till att det blå linjerna är valda. Du kommer se att blomman är grå i Modify). Använd Freehand Select eller Freehand Point Select och ringa in design+outline.
9. What you then do is to go to Edit (6 D) or Modify (Premier +, here you must first select the Restrict Group to be able to modify the design. Let Ungroup remain as choice but make sure that the blue lines are selected. You will see that the flower is gray in the Modify). Use Freehand Select or Freehand Point Select and circle design + outline.

10. Välj nu Cut och design+outline (6 D) och outline (Premier+) ska hamna i Clipboard längst nere till höger.
11. Välj Ctrl+A eller Make Block from Visible Area och tryck sedan på Delete. Nu ska alla övriga blå linjer vara borta. I 6 D är området nu helt tomt medan i Premier+ kommer den utgråade blomman vara kvar.
10. Now select Cut and design + outline (6 D) and outline (Premier +) will end up in the Clipboard at the bottom right corner.
11. Select Ctrl + A or Make Block from the Visible Area, and then press Delete. Now all the rest of the blue lines will be gone. In 6 D, the area is now completely empty while in Premier +, the grayed out flower remain.


12. Sedan väljer du Paste (klistra in) och nu ska du enbart ha designen med outline runt om sig. Exportera designen under valfritt namn och i ett format din maskin kan läsa. Nu är det bara att börja sy. Visst var det enkelt och smidigt?
12. Then select Paste and now you'll only have the design surrounded by an outline. Export the design under any name and in a format your machine can read. Now you're ready to start sewing. Sure it was easy?
Designs: “Nordish Cross Stitch” from Stickbaer.de
6 D Embroidery Extra and Premier+ Embroidery Extra are from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment