Wednesday, December 2, 2015

Christmas Curtains – 3

Om du gjort färdigt bilden och sparat den enligt avsnitt 2 och nu ska börja igen så måste du först öppna Premier+ Ultra och sedan Create modulen. Då får en Wizard som kommer upp och där väljer du att avsluta Wizarden.
Du ska vara i ”Draw Window”. Se till att du har en ”Hoop Size” satt till 180x130 mm.
Välj sedan ”File – Open Drawing eller Insert Drawing” och se till att välja den mapp där du sparade bilden på granen. Välj bilden och den öppnas nu i arbetsytan.
Om du gör allt på en gång fortsätter du med steg 8.
8. Gå nu till Quick Create i menyraden.
9. Du ser att både ”Pattern Fill” och ”Satin Line” är markerade. Avmarkera ”Pattern Fill” genom att klicka på den. Nu ska enbart ”Satin Line” vara markerad med en orange färg.
10. Tryck på pilen i ”Satin Line” och välj ”Triple Stitch”.
11. Gå sedan till ”Options” och klicka på ”Fill Area and Line”. Nu kommer en ruta upp och här kan vi ändra stygnlängden. Jag har valt 3 mm långa stygn för ”Triple Stitch”.
12. Välj sedan ”Quick Stitch” och för markören mot linjen på granen och klicka. Tryck OK på ”Color Tolerance” och högerklicka för att slutföra.
13. Välj ”Spara som” en ”.edo fil” och jag har kallat min ”Gran 140 mm”.
14. Välj sedan ”Export Embroidery” och spara filen i önskat brodérformat, i mitt fall vp3.
15. Nu ska jag även göra en gran som är 10 cm hög. Jag väljer ”Home” i menyraden.
16. Sedan klickar jag på ”Modify Block” och väljer ”Change Design Size”. Här väljer jag att skriva 100 mm på ”Height”. Välj ”OK”.
17. Upprepa ”Spara som” en ”.edo fil” och jag har kallat min ”Gran 100 mm”.
18. Upprepa sedan ”Export Embroidery” och spara filen i önskat brodérformat, i mitt fall vp3.
If you’ve completed the picture and saved it as described in part 2 and now are going to start again, you must first open Premier + Ultra and the Create module.
Then you get a Wizard that comes up and you will now choose to exit the wizard.
You are going to be in "Draw Window". Make sure you have a "Hoop Size" set to 180x130 mm.  Then choose "File – Open Drawing or Insert Drawing” and choose the folder where you saved the image of the Christmas tree.
Select the image and it will open in the workspace. If you do everything at once, continue with step 8.
8. Now go to Quick Create in the menu bar.
9. You see that both "Pattern Fill" and "Satin Line" is selected. Uncheck "Pattern Fill" by clicking on it. Now only the "Satin Line" should be marked with an orange color.
10. Tap the arrow in the "Satin Line" and select "Triple Stitch".
11. Next, go to "Options" and click on "Fill Area and Line". Now a box comes up and here we can change the stitch length. I chose 3 mm long stitches for "Triple Stitch".
12. Then select “Quick Stitch” and move the cursor to the line of the Christmas tree and click. Press OK in “Color Tolerance" and right click to complete.
13. Select "Save as" an “edo file”. I have named mine "Fir Tree 140 mm".
14. Then select "Export Embroidery" and save the file in the desired embroidery format, in my case vp3. 
15. Now I'll also do a tree that is 100 mm high. I choose "Home" in the menu bar.
16. Then I click on “Modify Block" and select "Change Design Size". Here, I choose to write 100 mm in the "Height". Select "OK".
17. Repeat the "Save as" an “edo file”. I have named mine "Fir Tree 100 mm".
18. Then repeat "Export Embroidery" and save the file in the desired embroidery format, in my case vp3.
Så enkelt var det att stygnsätta dessa granar. Nu är det bara att sy dem på gardinen. Mät ut avstånd och position genom att dra linjer med en krita.
This is how simple it was to digitize these trees. Now you just have to sew them on the curtains.  Measuring out the distance and position by drawing lines with a chalk pen.
Skriv ut ”templates” (pappersmallar) på broderierna och använd dem för placering.
Print "templates" of the embroideries and use them for placement.
Spänn rivbart mellanlägg i en båge och rita ut mittlinjerna.
Hoop tear away stabilizer in a hoop and draw the middle lines.
Fäst pappermallen med en gnutta limstift på linjerna på tyget. Placera pappersmallen med en knappnål i mitten mot mitten av linjerna på mellanlägget. Passa samman linjerna.
Fäst med knappnålar utanför brodérområdet. Ett annat alternativ är att dra små lätta streck med ett vattenlösligt limstift på det rivbara mellanlägget och efter att tyget är positionerat på trycker man fast det och låter det torka några minuter.
Attach the paper template with a touch of glue stick on the lines of the fabric. Place the paper template with a pin in the center against the middle of the lines on the stabilizer. Match the lines.  
Fasten with pins outside the embroidery area. Another option is to take small easy strokes with a water-soluble glue stick on the tear away stabilizer and after the fabric is positioned on, press it into place and allow it to dry for a few minutes.
Stryk fast Vliesofix på baksidan av applikationstyget.
Press fusible web on back of the appliqué fabric.
Lägg tyget till applikationen på tyget i bågen. Sedan syr man fast applikationstyget med granen.
Put the fabric for the appliqué on the fabric in the hoop. Then sew the Christmas tree.

Klipp sedan runt den sydda linjen.
Then cut around the sewn line.
Kritstreck tar man lättast bort med en liten klädborste.
Chalk lines are most easily removed with a small clothes brush.
Därefter så pressar man fast granen så att applikationstyget fästs mot gardintyget.
Then press the Christmas tree so the fusible web fastens the fabrics together.
För att undvika eventuella fläckar så sätter jag på ett litet teflonskydd som jag tillverkat av bakplåtspapper, öljetter och gummiband.
In order to avoid any stains so I put on a Teflon cover that I made from a Teflon baking sheet, eyelets and elastics.
Embroidery Software Premier+ Ultra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment