Friday, December 4, 2015

Corner Bookmark - 2

Nu tänkte jag ge er några tips på hur jag gjorde mitt hörnbokmärke. För instruktionen runt denna hänvisas till Husqvarna Vikings projekt ”Corner Bookmark”.  Jag vill bara visa hur jag tänkte och de ändringar jag gjorde.
1. Jag började med att öppna mitt Premier+ Ultra Software.
2. Med hänvisning till de mått som angavs i instruktionen på de ”tygbitar (vinyl)” man skulle ha så använde jag en 100x100 mm ”Hoop”. Du hittar ”Hoop” ikonen bland snabbvalen högst upp till vänster eller bland ikonerna i ”Home”.
Now I thought I'd give you some tips on how I did my corner bookmark. For the tutorial on this I refer to Husqvarna Viking’s project "Corner Bookmark".  I just want to show how I thought and the changes I made.
1. I started by opening my Premier + Ultra Software.
2. With reference to the dimensions specified in the instruction for the "pieces of vinyl" I decided to use a 100 x 100 mm "Hoop". You can find the "Hoop" icon among quick options at the top left or among the icons in "Home".
No 2
No 5
3. Därefter hoppade jag vidare till ”Frame” och letade redan på den ”Corner Category” som man hänvisade till.  Däremot tyckte inte jag att den passade för mig utan jag valde istället nr. 2. Prova och se hur ni tycker att det blir. ”Ångra och delete” knapparna är superbra när man vill prova sig fram. Det jag tycker är så fantastiskt med ett Embroidery Software är att det är jätteenkelt att göra allt väldigt personligt och efter egna önskemål.
4. Men för att få en storlek som skulle passa till de ”tygbitar” som angavs så uppskattade jag att designen skulle vara runt 75 mm. Men här gör man ju som man vill. Ändra storlek i ”Size Options” till 75 mm. Nu ska jag i ärlighetens namn säga att skriver ni 75 mm kommer den bli cirka 77 mm. Så är ni jättenoga med att det ska vara på pricken 75 mm så får ni nog ändra storlek till 73 mm. För mig spelade det inte så stor roll så ni gör som ni vill.
3. Then I jumped on to "Frame" and was looking at the “Corner Category" referred to.  On the other hand, I didn't like the one suggested so I chose No. 2 instead. Try and see how you think it looks. "Undo and delete" buttons are great when you want to try out different versions. What I find so great about an Embroidery Software is that it's really easy to make everything very personally and to suit your wishes.
4. But to get a size that would fit into the "pieces" that was called for I estimated that the design would be around 75 mm. But you can make a size you like. Change the size in the "Size Options" to 75 mm. Now I'll honestly say that if you type 75 mm will be approximately 77 mm. So if you are very specific for it to be spot on 75 mm then you can probably set size to 73 mm. For me it played little role but you do as you wish.
5. Sedan ska vi skriva namn, initialer eller sätta dit en design. Det avgör ni ju också själva. För att skriva ett namn eller bokstäver går ni till ”Letter” i menyraden. Välj ut en font och prova er fram med storlek. Tänk på att ångraknappen är så bra. När det gäller texten kan man få laborera både med storlek och ”Gap” för att få det utseende man vill ha.
Här ser ni exempelvis Lotta skrivet med Placid fonten 10 mm högst upp. Om jag ändrar storlek till 14 mm, vilket enklast görs genom att högerklicka i rutan med de gröna hörnen och välja ”Properties” så blir det som i mitten. Om jag behåller 14 mm som storlek men ändrar ”Gap” till 18 mm, vilket enklast görs genom att högerklicka i rutan med de gröna hörnen och välja ”Properties” så blir det som längst ner.
5. Then we will write a name, initials or add a design. This is entirely up to you. To write a name or letters you go to "Letter" in the menu bar. Select a font and try you out the size. Keep in mind that the “Undo button” is so good. In the case of the text you can experiment with both size and "Gap" to get the look you want. 
Here you can see Lotta written with Placid font 10 mm at the top. If I change the size to 14 mm, which is most easily done by right clicking in the box with green corners and select "Properties" then it will be like in the middle. If I keep the 14 mm size but changes the "Gap" to 18 mm, the easiest way to do this is by right clicking in the box with green corners and select "Properties" then it will be like at the bottom.
6. Här ser ni mitt namn i mitten i ett horisontellt läge. Eftersom öppningen ska vara i på vänstra sidan och i överkant så vill jag ju att mitt namn ska gå diagonalt nerifrån vänster och upp till höger. Hur gör man då det?
6. Here you can see my name in the middle in a horizontal position. Because the opening is to be on the left side and at the top, I want my name to go diagonally from the bottom left and top right. How do you do it then?
7. Jo, se till att namnet är markerat – använd ”tab knappen”. Gå till ”Home” i menyraden. Om man inte vill hålla på att räkna så kan man ju helt enkelt trycka på ”Rotate 45” 7 gånger så kommer det att hamna rätt.
7. Well, make sure that the name is highlighted, use the "tab key". Go to "Home" in the menu bar. If you do not want to calculate rotation you can of course simply press the "Rotate 45” 7 times, then it will end up being right.
8. Men man kan ju också använda ”Modify Design” ikonen och ange gradantal direkt. Detta steg kunde du alltså gjort direkt i ”Letter fönstret” när du hade Propertiesrutan uppe. Du kan se på skissen hur man anger gradantal.
8. But one can also use the "Modify Design" icon and enter the level number directly. This step could therefore be made directly in the “Letter window" when you had the “Properties window” up. You can see from the sketch how to set the degree of rotation.
9. Därefter väljer du ”Combine All”.
10. Spara designen som ”Hörnbokmärke”. Nu kommer du spara i det nya formatet vp4, så för att kunna sy ut detta så måste du även ”Exportera” designen i valfritt broderiformat. I mitt fall är det vp3.
11. Nu ska jag dock infoga ytterligare ett steg och det är att göra detta bokmärke till ”ITH” (in-the-hoop”. Det är faktiskt jättenkelt. Vi hoppar över till ”Border” i menyraden. Sedan gör vi följande justeringar avseende mått etc.
Margin:          2-3 mm eller vad du tycker ser snyggt ut
Stitch Type: Triple Stitch
Options:        Length 3 mm
Sedan trycker du på Apply.

9. Then select "Combine All".
10. Save the design as "Corner bookmark". Now you will save in the new vp4 format, so to be able to sew it out so you will also need to "export" the design in any embroidery format. In my case, the vp3.
11. Now I'm going to go a step further, and it is making this bookmark to an "ITH" (in-the-hoop). It's actually very easy. We jump over to "Border" in the menu bar. Then, we make the following adjustments with respect to dimensions, etc.
Margin: 2-3 mm or whatever you think looks nice
Stitch Type: Triple Stitch
Options: Length 3 mm
Then press Apply.
12. Nu har du fått en ruta runt motivet. Om du använder ”Design Player” ser du att startpunkten är längst ner.
12. Now you've got a box around the design. If you are using "Design Player", notice that the start point is at the bottom.
13. Eftersom vi ska ta bort markerade linjer så vill jag gärna att startpunkten ligger där. Jag kommer därför att behöva rotera designen 90 grader. För att göra detta klickar du på ”Restrict Groups” och ser till att linjen är vald. Rotera sedan 90 grader. Enklast är kanske att trycka 2 gånger på 45 graders ikonen. Nu ser du i ”Design Player” att startpunkten ligger där vi kommer att ta bort linjerna.
13. Because we want to remove the selected lines I would like to that the starting point is located there. I will therefore need to rotate the design 90 degrees. To do this, click on "Restrict Groups" and ensure that the line is selected. Then rotate 90 degrees. The easiest way is perhaps to press 2 times on 45 degree icon. Now you see in "Design Player" that the starting point is where we are going to remove the lines.
14. Gå nu till ”Modify”, fortfarande med enbart den blå linjen vald. Ta bort de två linjerna en i taget genom att använda ”Box Select” och dra längs yttre kanten. Upprepa på den andra linjen.
14. Now go to "Modify", still with only the blue line is selected. Remove the two lines one at a time by using the "Box Select" and drag along the outer edge. Repeat with the other line.
15. Den linje som blir som ett hoppstygn drar jag bort till början av linjen genom att använda mig av ”Select Stitches”.
15. The line that becomes as a jump stitch I will pull away to the top of the line by using the "Select Stitches".
16. Sedan lägger jag till cirka 4 stygn i vardera av början och slutet av linjerna. Använd ”Insert Stitches”.
16. Then I add about 4 stitches in each of the beginning and end of lines. Use "Insert Stitches".
17. Innan du sparar det nya bokmärket med tillägget "ITH" så ska du kontrollera att färgen för linjen ligger sist. Gör den inte det flyttar du den genom att markera färgen och flytta upp eller ner.
18. Sedan är det bara att spara designen som ”Bokmärke ITH” och även Exportera densamma som en "vp3 design".
17. Before you save the new bookmark with the extension “ITH” then you should make sure that the color of the line is at the end. Move it by selecting the color and move up or down.
18. Then save the design as “Bookmark ITH” and also export the same as a "vp3 design".
Embroidery Software: Premier+ Ultra from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment