Saturday, December 19, 2015

Key ring Holder - 2

1. Öppna Premier+ Embroidery Software
2. I “Change Hoop Size” väljer du en 130x180 mm brodérbåge. ”Orientation” har jag satt till ”Natural”. Tycker du att det är lättare att arbeta med designen i horisontellt läge kan du låta ”Orientation” vara ”Rotated”. Då ändrar du bara läge innan du sparar och exporterar designen.
3. Välj ”Frame” i meny raden
4. Se till att “Frame” är markerat och välj nu ”Frame” i ”drop-down rutan”.
5. Scrolla ner till ”Light Wide 1” och markera design nr. 6.
6. Klicka på ”Size Options” och ändra storlek till 22-25 mm. Tryck på ”OK”. Här är dock viktigt att anpassa storlek till den nyckelring som ska användas. Man får helt enkelt prova sig fram lite och provsy ett exemplar. Det enklaste är kanske att klippa ut en pappersbit och provträda nyckelringen. Tänk då på att lägga till ca 4 mm som kommer att framgå lite senare i instruktionen och med tanke på att det blir lite extra vidd när man klippt ut designen.
7. Klicka på ”Stitch Type” och ändra storlek till 2.5 mm. Tryck på ”OK”.
1. Open Premier+ Embroidery Software
2. In "Change Hoop Size", choose a 130x180 mm hoop. "Orientation" I have set to "Natural". If you think it is easier to work with a design in a horizontal position, you can set the "Orientation" to "Rotated". Then just change the “Orientation” before you save and export the design.
3. Select "Frame" in the menu bar
4. Make sure that "Frame" is selected and choose "Frame" in the "drop-down box".
5. Scroll down to the "Light Wide 1" and choose design no. 6.
6. Click on "Size Options" and change the size to 22-25 mm. Press "OK". It is important to adapt the size of the keyring to be used. You simply have to try things out a bit and try it for a copy. The easiest is probably to cut out a piece of paper and try it on the key ring. Remember to add about 4 mm as will be described later in the instruction and given that it gets a little extra width when you cut out the design.
7. Click "Stitch Type" and set size to 2.5 mm. Press "OK".
8. Tryck på ”Apply” Nu kommer du att se att den är nästan 15 cm lång. Jag hade velat ha den ca 12 cm lång och 2,5 cm bred. Här är det enkelt jag klickar på ”Ångra tangenten”.
8. Press "Apply". Now you will see that it is almost 15 cm long. I would have liked it about 12 cm long and 2.5 cm wide. Here it is easy I click on the "Undo button".
9. Sedan klicka på ”Size Options” igen och nu ska jag ändra storlek på längden (i detta fall som designen är nu blir det bredden) och här måste jag minska i procent. Om jag minskar i detta fall bredden till 80% (dvs minskar 20%=3 cm) så kommer storlek bli ca 12 cm. Tryck på ”OK”. För att ni ska se vad jag menar så har jag låtit ursprungsdesignen ligga kvar.
10. Gå sedan till ”Home” i meny raden och klicka på ”Alignment” och ”Center in Hoop”.
11. Spara som ”Nyckelring version 1”. Detta kommer att bli en vp4 design.
Nästa gång ska vi lägga till en ”outline” runt designen.
9. Then click on the "Size Options" again and now I change the size of the length (in this case the design is now becoming the width), and here I must decrease the percentage. If I reduce in this case the width to 80% (ie, decreasing 20% ​​= 3 cm), then the size will be about 12 cm. Press "OK". For you to see what I mean, I've let the original design remain.
10. Go to "Home" in the menu bar and click on "Alignment” and “Center in Hoop".
11. Save as "Key ring Holder Version 1". This will be a vp4 design.
Next we will add an outline to the design.

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment