Sunday, December 20, 2015

Key ring Holder - 3

Om du sparat designen i förra delen och stängt ner Premier+ ska du nu öppna Premier+ och se till att båstorleken är 180x130 mm. Öppna även designen du sparade. Du kan även öppna den i ett senare skede så du väljer vilket som du tycker är bäst.
12. Eftersom jag valt att ha en baksida på min nyckelring så vill jag ha en linje som syr fast hobbyfilten på baksidan. Klicka nu på ”Copy” och du ska nu se designen längst ner till höger i ”Clipboard”.
13. Markera och tryck ”Delete” så att designen i arbetsytan försvinner.
14. Välj nu ”Wizards” i menyraden. Klicka på ”Quilt Block”.
15. Markera “Filled Quilt Block; Inner Embroidery”. Klicka på “Nästa”.
16. I ”Shape” väljer du nr 2 i ”drop-down listan”. I ”Enter Size” sätter du följande mått: A 150mm och B 50 mm. Du kan behöva justera detta beroende på vilken ”Orientation” du valt på brodérbågen samt vilket mått du valt på nyckelringen. Klicka på “Nästa”.
17. Välj nu ”Paste” i Clipboard. Har du inte kopierat väljer du istället att infoga designen från ”Open Embroidery”. Klicka på “Nästa”.
18. I ”Outline” väljer du nu ”Margin 1 mm”. Klicka på “Nästa”.
19. Välj Nu ”Echo”. Jag klickar sedan på ”Options” och väljer ”Running Stitch”, ”Gap” 20 mm (största gap) och sätter ”Stitch Length” till 1.8-2.0 mm. Man får anpassa stygnlängden lite till storlek på design. Då kan det se ut så här. Klicka sedan på ”Slutför”.
If you’ve saved the design in the last part and closed down Premier+, you should now open Premier+ and ensure that the hoop size is 180x130 mm. Open the design you saved. You can also open it at a later stage so you choose which one you think is best.
12. Because I decided to have a back on my Key ring Holder, I would like to have a line of sewing that attaches the hobby felt on the back. Now click on "Copy" and you should now see the design at the bottom-right corner of the "Clipboard”.
13. Select and press "Delete" to ensure that the design in the work space is gone.
14. Now select "Wizards" in the menu bar. Click on "Quilt Blocks".
15. Select "Filled Quilt Blocks; Inner Embroidery ". Click "Next".
16. In "Shape" select No. 2 in the "dropdown"list". In "Enter Size", insert the following dimensions: A 150 mm, B 50 mm. You may need to adjust this depending on the "Orientation" selected on the hoop and the measure you selected on your key ring. Click "Next".
17. Now select "Paste" in the Clipboard. If you have not copied, choose instead to insert design from "Open Embroidery". Click "Next".
18. In "Outline", select "Margin 1 mm". Click "Next".
19. Now select "Echo". I then click "Options" and select "Running Stitch", "Gap", 20 mm (largest gap) and put "Stitch Length" to 1.8-2.0 mm. You may adjust the stitch length a little to the size of the design. Then it can look like this. Then click "Finish".
20. Det du sedan ska göra är att gå till ”Modify” i menyraden, här måste du först välja ”Restrict Group” (”Home” i menyraden) för att kunna modifiera designen. Låt ”Ungroup” vara kvar som val men se till att det blå linjerna är valda. Du kommer se att själva designen är grå i ”Modify”).
20. What you then do is go to "Modify" in the menu bar, here you have to first select "Restrict Group" ("Home" in the menu bar) to modify the design. Let "Ungroup" remain as choice but make sure that the blue lines are selected. You will see that the design itself is gray in "Modify").
21. Använd ”Freehand Select eller Freehand Point Select” och ringa in design+outline. I detta fall kan du även använda”Box Select” eftersom det var en relativt rektangulär yta som ska ”inringas”.
21. Use "Freehand Select or Freehand Point Select" and circle design + outline. In this case you can also use "Box Select" because it is a fairly rectangular surface that will be "enclosed".
22. Välj nu "Cut" (klipp ut) och "outline" ska hamna i "Clipboard" längst nere till höger. Kvar blir nu bara den vita skuggan av designen och den yttersta blå linjen.
22. Now select "Cut" and the "outline" will appear in the "Clipboard" at the bottom right corner. What now remains is the white shadow of the design and the outer blue line.
23. Välj ”Ctrl+A” eller ”Make Block from Visible Area” och tryck sedan på ”Delete”. Nu ska alla övriga blå linjer vara borta. Enbart den utgråade designen kommer att vara kvar.
23. Select "Ctrl + A", or "Make Block from the Visible Area" and then press "Delete". Now all the rest of the blue lines will be gone. Only the grayed out design will remain.
24. Sedan väljer du ”Paste” (klistra in) och nu ska du enbart ha designen med outline runt om sig.
24. Then select "Paste" and now you'll only have the design with the outline around it. 
25. Gå tillbaka till ”Home” i menyraden. Spara designenen som ”Nyckelring med outline” (vp4 format). ”Exportera” designen under valfritt namn och i ett format din maskin kan läsa (i mitt fall vp3). 
Nu är det bara att börja sy. Visst var det enkelt och smidigt? Vill man sy flera nyckelringshållare så kan man fylla upp bågen med flera stycken.  Nästa gång ska jag visa hur ni syr designen.
25. Go back to "Home" in the menu bar. Save the design as "Key ring with outline" (vp4 format). "Export" the design under any name and in a format your machine can read (in my case the vp3). 
Now you're ready to start sewing. Sure it was easy? If you want to sew more Key ring Holders you can fill up the hoop with multiple designs.  Next time I'll show how you sew the design.

 Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment