Tuesday, March 31, 2015

Egg Towel - part 3

Då fortsätter vi med att göra ett par applikationsägg. Vi börjar där vi slutade i förra delen.
21. Öppna 6 D Embroidery Software.
22. Öppna 6 D Design Creator.
23. Välj Load Existing Design i Wizarden
23. Välj Nästa och välj View Design
24. Välj designen Ägg Break Apart
25. Välj Slutför.
26. Nu kan vi omvandla designen till en broderifil på två sätt. Antingen väljer vi Export Embroidery. Den här funktionen får man se upp med om man exempelvis inte vill att den göra en Color Sort. Detta är ju inte så bra när det gäller applikationer.  Det gäller då att avmarkera de val man inte vill att funktionen utför. Detta val gör även att man måste spara designen under ett namn. Eller så ser man till att man till att man är i Design fliken och Create. Sedan väljer man Edit och Copy Embroidery och så kan man klistra in den från Clipboard in i 6 D Embroidery Extra. Därifrån kan man spara den som ett ägg innan man börjar bearbeta den eller så sparar man först när allt är färdigt. Jag tycker att oavsett sätt så bör man spara samma fil som skapats i Design Creator.
Then we continue with doing a couple of appliqué eggs. We begin where we left off in the last part. 
21. Open 6 D Embroidery Software.
22. Open 6 D Design Creator.
23. Select Load Existing Design in the wizard
23. Select next and choose View Design
24. Select the design Egg Break Apart
25. Select Finish.
26. Now you can turn your design into an embroidery file in two ways. Either we choose Export Embroidery. This feature may be a bit tricky as it among other things Color Sorts which isn’t a good thing for appliqué designs. You must uncheck the choices you don't want the function to perform. This choice also means that you must save the design under a name. Or you can also make sure you are in the Design tab and Create. Then choose Edit and Copy Embroidery, then you can paste it from the Clipboard into the 6 D Embroidery Extra. From there, you can save it as a single egg before starting to process it or save it until everything is finished. I think that whatever way you choose you should save the file created in Design Creator.
27. När designen klistras in i 6 D Embroidery extra är det liggande. Jag väljer Rotate 45 två gånger så ägget roteras 90 grader och därmed kommer i stående läge.
27. When the design is pasted into 6 D Embroidery extra, it is in landscape mode. I choose Rotate 45 twice so the egg is rotated 90 degrees and so in portrait mode.
28. Jag flyttar ägget lite till vänster.
28. I move the egg a little bit to the left. 

29. Gör duplicate eller en copy/paste. Det sist inklistrade ägget ska nu vara markerat.
29. Make a duplicate or a copy/paste. The last pasted egg should now be selected. 

30. Flytta det andra ägget lite nedåt till höger och rotera så du är nöjd med positionen. Försök att hålla dig så att skarven, dvs. start/stopp ligger innanför linjen till det andra ägget.
30. Move the second egg a bit downwards to the right and rotate so you are satisfied with the position. Try to keep the seam, ie. start/stop located inside the line to the second egg. 

31. Byt färg på åtminstonen satinlinjen. Är du osäker på om du kommer ihåg att avmarkera Colorsort vid Export Embroidery senare, ska du även byta de två andra färgerna. Jag skulle dock rekommendera att du gör det.
32. Gör nu en Combine All på de två äggen. Om du inte bytt alla färger på det andra ägget så glöm inte att göra det. Du behöver ju bara byta en nyans så att de inte av misstag blir ”Color Sorted”.
Nästa gång fortsätter vi. Följer du med i varje del kan du här göra en Spara som och ange ett valfritt namn på ägget kanske med tillägget version 1.
31. Change color on at least the satin line. If you cannot rely on unchecking the Color Sort if using Export Embroidery later in this process, you should also change the other two colors. I would recommend that. 
32. Now make a Combine All on the two eggs. Unless you didn’t change the colors on the second egg, don't forget to do it. You only need to change a shade so they don't accidentally get "Color Sorted".
Next time, we will continue. If you follow each part, you can do a save as and specify a name of your choice on the egg, perhaps with the addition version 1.

6 D Design Creator and 6 D Embroidery Extra are from Husqvarna Viking

Sunday, March 29, 2015

Egg Towel - part 2

How to make the egg design in 6 D Design Creator
1. Öppna 6 D Embroidery Software.
2. Öppna 6 D Design Creator.
3. Avbryt Wizarden.
4. Gå till Draw fliken.
5. Sätt Hoop size till 100x100 mm.
6. Gå till Shapes i Create delen och välj Shape nr 2.
1. Open 6 D Embroidery Software.
2. Open 6 D Design Creator.
3. Cancel the Wizard.
4. Go to the Draw tab.
5. Set Hoop size to 100 x 100 mm.
6. Go to Shapes in the Create Area and select Shape No. 2.
7. Dra en äggliknande form - liggande. Den bör vara ca 75x45 mm eller i en form och storlek du tycker blir bra. Genom att göra den liggande och sedan rotera den kommer vi att få start och stoppunkt på sidan vilket är bra för den del jag kommer att ta bort.
8. Gå till Design-fliken.
9. I området Line väljer du följande: Satin Line
10. Välj sedan Options och gör följande justeringar:
I fliken Line:
Width: 3.2 mm (eller som passar dig)
Density: 4
Underlay: ska vara markerat
I fliken Appliqué väljs alternativet:
Running Stitch - Stop - Double Stitch - Stop - Border.
11. Tryck på OK. Den ovala formen till höger ska nu vara grön.
7. Draw an egg like shape - lying. The size should be about 75x45 mm or the size and shape you think looks good. By making the orientation landscape and then rotate it, we will get the start and stop point on the side which is good for the part I will remove.
8. Go to Design tab.
9. In the Line Area choose: Satin Line
10. Select Options and make the following adjustments:
In the tab Line:
Width: 3.2 mm (or whatever suits you)
Density: 4
Underlay: should be selected
In the Appliqué tab select the option:
Running Stitch-Stop-Double Stitch-Stop-Border.
11. Select OK. The oval shape to the right will now be green.
12. Välj Quick Stitch Border Line och för pekaren mot ovalens linjer.
13. Vänsterklicka och en linje i rött och blått kommer nu omge ovalen. Tryck OK och högerklicka för att slutföra.
14. Spara designfilen som Ägg. Det kommer vara en edo fil.
Eftersom jag sedan kommer att sätta samman två ägg och klippa bort en del så kommer jag att förstöra de stop kommandon som finns i den inbyggda applikationsfilen. Därför kommer jag nu att ersätta stoppkommandona med olika färger.
15. Markera Satin Line Appliqué i Film Strip.
16. Gå till Object och välj Break Apart. Nu ska du ha 3 objekt med Stop emellan.
17. Markera var och en av de två Stop – en i taget – högerklicka och välj Insert Color Change och välj en ny färg.
18. Markera var och en av de två Stop – en i taget – och högerklicka och välj Delete.
19. Om så behövs kan man justera några av stygnpunkterna på Satin Line.
20. Spara nu den nya designfilen som Ägg Break Apart. Det kommer vara en edo fil.
Nästa gång ska vi göra om denna designfil till en broderifil och arbeta vidare i 
6 D Embroidery Extra.
12. Select  Quick Stitch Border Line and move the cursor/pointer towards the outlined oval.
13. Left click and a line of red and blue are now surrounding the oval. Press OK and right click to finish.
14. Save the design file as Egg. It will be an edo file.
Because I will put two eggs together and cut off a portion, I will destroy the stop commands that are available in the native appliqué file. Therefore, I will now replace the stop commands with different colors.
15. Select Satin Line Appliqué in the Film Strip.
16. Go to the Object and select Break Apart. Now you'll have 3 items with a Stop in between.
17. Select each of the two Stops – one by one – right click and select Insert Color Change and select a new color.
18. Select each of the two Stops – one at a time — and then right-click and select Delete.
19. If needed adjust some of the Satin Line stich points.
20. Save the new design file as Egg Break Apart. It will be an edo file.
Next time we'll convert this design file to an embroidery file and work in 6 D Embroidery Extra.

6 D Design Creator is from Husqvarna Viking

Saturday, March 28, 2015

Egg Towel - part 1

En ny handduk till köket är aldrig fel och rödrutigt är för mig verkligen kök.
A new towel for the kitchen is never wrong and Red Plaid is for me really kitchen.
En kökshandduk är ju verkligen enkelt att sy. Vill du göra det väldigt lätt för dig så fållar du bara alla sidor rakt av med en invikt fåll. Att göra en hängare i en bit tyg gör att det ser väldigt arbetat ut.
A kitchen towel is really easy to sew. Do you want to make it very easy - just hem all sides straight off with a folded hem. To make a hanger in a piece of matching fabric makes it look really stylish.
Äggen är applikationer som jag gjort väldigt enkelt i 6 D Design Creator. Sedan har jag gjort det man kallar – ”Remove Overlay” vilket gör att man tar bort den bit som blir överlappad.
The eggs are appliqués that I made in 6 D Design Creator. Then I have done what you call – "Remove Overlay" which makes it possible to remove the piece that will be overlapped.
Här ser ni att jag följt upp temat med ”Easter in Red” och använt mig av samma rosaprickiga tyg på ett av äggen.
Here you can see that I followed up the theme with "Easter in the Red" and used the same pink polka dot fabric on one of the eggs.
Visst matchar den hönan?
Certainly matches the hen?

Friday, March 27, 2015

Egg warmer hen

Påsk innebär ägg och utan hönor inga ägg. Så varför inte fortsätta på temat ”Easter in red” och sy en liten äggvärmare i form av en höna.
I denna höna får det nog bara plats med 2 ägg så det blir för det lilla hushållet.
Easter means eggs and without hens no eggs. So why not continue on the theme of "Easter in red" and sew a small egg warmer in the shape of a hen.
In this hen, it is probably just place for 2 eggs so it will be for the small household.
Eller varför inte bara som en dekoration om man fyller den med lite papper.
Or why not just as a decoration if you fill it with some paper.
Ni kommer se att för denna påsk kommer jag hålla ett tema på tyger och det kan ju vara snyggt.
You will see that for this Easter I will keep a theme on fabrics and it can of course be neat.
Visst blir det snyggt att blanda rutigt och prickigt, men även mörkrosa och rosa-rött. Förr skulle man aldrig kunnat göra det men idag år så mycket mera ”tillåtet” och accepterat. Skönt!
It certainly looks nice to mix plaid and polka-dot, but even dark pink and pink-red. In the past, one would never have been able to do that but today so much more is "allowed" and accepted. Nice!
Vädret har varierat något alldeles otroligt de senaste dagarna. Det har varit sol, det har blåst och det har snöat.
The weather has varied slightly too unbelievable the last few days. There have been sunshine, it has been windy and it has snowed.
Idag har det regnat något alldeles förskräckligt och det var inte skönt att cykla i det kan jag säga. Därför kommer ni inte få en bild på hönan i regn – för då blir den ju blöt. I morgon ska jag visa något jag gjort med ägg – ja, kanske inte just äggen på bilden högst upp utan andra.
Today, it has been raining something really terrible and it wasn't nice to ride a bike in it, I can say. Therefore, you will not get a picture of the chicken in the rain – because then it becomes wet.
Tomorrow I'll show something I made with eggs – well, maybe not just the eggs on the image at the top but others.

Designs: Eier Huhn in the hoop from Stickbaer.de

Which was first – the egg or the hen?

Här är en liten teaser på det jag ska visa er lite senare idag. Jag tänkte att med tanke på allt rött jag sytt för detta års Påsk - så kunde det ju faktiskt vara kul med en liten ”teaser” i vitt.
Ägg i kartong – vita ägg. Det finns ju naturligtvis bruna ägg också även om de inte är så vanliga i affärerna.
Here is a little teaser of what I'll show you a little later today. I figured since all “Red” I sewed for this year's Easter - it could actually be fun with a small "teaser" in white.
Eggs in carton – white eggs. There are, of course, brown eggs, too, even if they are not so common in the stores.

Här gömmer sig konturen av en höna. Hönor kan ju också vara vita och bruna – ja, kanske andra färger också. Kan ni gissa vad det ska bli?
This hides the contour of a hen. Hens can also be white and brown – well, maybe other colors as well. Can you guess what it will be?

Thursday, March 26, 2015

Remove overlay

Att sy broderier ovanpå varandra är inte alltid helt lyckat. Det kan bli tjockt och klumpigt.
Nu skulle det kanske inte vara så farligt att sy några satinsömmar på varandra som i detta fall med äggen. Men jag vill ju inte att den satinsöm där området borde täckas av tyg ska synas.
Sewing embroidery on top of each other is not always completely successful. It can be thick and bulky.
Now, it would perhaps not be so dangerous to sew some satin seams on top of each other, as in this case with the eggs. But I don't want the satin seam where the area should be covered with fabric to appear.
Därför använder jag mig av en funktion som heter Remove Overlay i 6 D Embroidery Software. Den finns under Export.
That’s why I use a feature called the Remove Overlay in 6 D Embroidery Software. You find it in Export.
Därefter är det bara att gå in under Editfliken och avmarkera den färg man vill ska vara orörd och ta bort den del som nu syns “avhuggen”.
Then, just go into the Edit tab and uncheck the color you want to be untouched and remove the part that is now visible "cut off".
Så här kommer det att se ut när det är klart.
This is how it will look when it is finished.


6D Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Wednesday, March 25, 2015

Easter in red – 2

Detta blev alltså resultatet av vad jag påbörjade igår. Några hönor. De kommer att bli dekorationer som kan stå i ett fönster eller på påskbordet.
Ursprungsdesignen är från ”Little Village Quilt BOM 9” och idén till detta fick jag härifrån.
This was the result of what I started yesterday. Some hens. They will become the decorations that can stand in a window or on the Easter table.
The original design is from the ”Little Village Quilt BOM 9” and the idea for this I got from here.

Nu är denna höna litet för liten för att vara äggvärmare så därför rullade jag ihop en bit kraftigare papper som jag stoppade in och lät rulla ut inuti hönan. På så sätt kan den stå.
Now this hen a little too small to be a egg warmer so therefore I rolled together a piece of thicker paper that I put in and let roll out inside the hen. This allows it to stand.
Designs: Little Village Quilt BOM from Stickbaer.de

Tuesday, March 24, 2015

Easter in red - 1

Häromdagen letade jag efter ett tyg jag visste att jag skulle ha – någonstans…
Nu hittade jag inte det tyget utan ett annat jag köpt för flera år sedan – Berta från IKEA. Ett rödrutigt tyg som jag faktiskt inte kommer ihåg vad jag skulle ha det till.
The other day I was looking for a fabric I knew I had  - somewhere ...
Now, I did not find the fabric but another I bought several years ago - Berta from IKEA. A red plaid fabric that I actually do not remember what I intended to use for.
Visst blir det läckert om man kombinerar det med ett annat rödrosa tyg?
Don’t you think it will be gorgeous if you combine it with another red-pink fabric?
Lite hobbyfilt kan man använda till mycket.
Some hobby felt can be used for much.
Här har jag börjat sy vissa linjer i en design ni sett nyligen i min blogg. Men ändamål den här gången är något helt annat än vad den ursprungligen är tänkt för. Idén hittade jag på en Facebook-sida.
Vad det ska bli visar jag i morgon.
Here I have started to sew some lines in a design you have seen recently in my blog. But the purpose this time is something completely different than what it was originally intended. The idea I found on a Facebook page.
What it will be I'll show tomorrow.

Sunday, March 22, 2015

Instructions on dish cloth rabbit in 5 D Quilt Design Creator

1. Öppna 5 D Quilt Design Creator
2. I Wizarden väljer du Quick Trace a Picture
3. Välj Nästa
4. Välj View Picture
5. Clipart för kaninen finns i 6 D Embroidery Software. Markera kaninen i 6d broderier\samples\6demb\pics2\animals\
6. Välj Nästa tills Design Size fönstret visas - 5 gånger. (Om det behövs beroende på bild, kan justeringar göras i Monochrome Threshold (svartvitt) fönstret
7. Ställ in storlek till 140 mm Höjd
8. Låt Quick Trace Picture Route vara på Optimized
9. Välj Slutför
1. Open 5 D Quilt Design Creator
2. In the Wizard select Quick Trace a Picture
3. Select Next
4. Select View Picture
5. The clipart for the Rabbit is found in 6 D Embroidery Software. Select the rabbit in 6d embroidery\samples\6demb\pics2\animals\
6. Select Next until the Design Size window appears - 5 times. If necessary depending on the image, adjustments can be made in the Monochrome Threshold window.
7. Set size to 140 mm Height
8. Let Quick Trace Picture Route be Optimized
9. Select Finish
Nu kommer du att ha en kanin med undantag för ögat. Som du kanske såg i Monochrome Treshold fönstret så var kaninens ögon svarta och fyllda.
Now you will have a rabbit with the exception of the eyes. As you probably saw in the Monochrome Threshold window the rabbit's eye was black and filled.
Emellertid så fungerar inte det med linjer så vi måste helt enkelt göra dessa linjer själv.
However, it does not work it with lines so we simply have to make these lines ourselves.
10. Gå till Create - Polygon Draw och sätt punkter på det yttre vänstra ögat
11. Högerklicka för att avsluta
10. Go to Create – Polygon Draw and set nodes on the outer left eye
11. Right click to finish
12. Do the same with the right full eye.
12. Gör samma sak med det högra hela ögat.
13. Gå till Inställningar och välj Triple Stitch och längd 2.2 mm
14. Tryck på OK
15. Exportera som Embroidery Design och namnge den som Kanin
16. Jag skulle också rekommendera att spara Quick Trace bilden. Du kan spara den i Save As och det kommer att bli en 4QB fil eller Export as Clipart vilket ger dig val som wmf, bmp och jpg bland andra.
13. Go to Preferences and set Triple Stitch and length 2.2 mm
14. Press OK
15. Export as Embroidery Design and name it Rabbit
16. I would also recommend you to save the Quick Traced Picture. You can save it in Save As and it will be a 4QB file or Export as Clipart which will give you choices as wmf, bmp and jpg among others.

5 D Quilt Design Creator is from Husqvarna Viking

Saturday, March 21, 2015

Soon Easter… - 2

Att göra denna lilla kanin är inte jättesvårt men det krävs lite arbete och att man är väldigt noggrann. Jag skulle vilja säga att man tänjer på gränserna ganska mycket med vad man kan göra med en design bara genom att tänka utanför ramarna.
To make this little rabbit is not very difficult but it requires a bit of work and to be very accurate. I would like to say that it pushes the boundaries pretty much with what you can do with a design just by thinking outside the box.
Det första man ska göra är att spegelvända baksidan. Varför undrar ni kanske? Jo, om jag tittar på designen och lägger bak och framsida på varandra – framifrån sett ser ni att de är lika.
The first thing to do is to mirror the back. Why, you may wonder? Well, if I look at the design and put the back and front of each other – from the front you can see that they are much alike.
Men så är ju inte fallet om man lägger baksidan på baksidan av framsidan. Så här ska alltså designen se ut om ni lägger dem på varandra i Embroidery Software när den del som är baksidan är placerad bakom framsidan och spegelvänd
But that's not the case if you put the back on the back of the front. This is what the design looks like if you put them on each other in the Embroidery Software when the reverse side of the design is placed behind the front and mirrored.
Jag börjar med att brodera baksidan. Den broderar jag på rivbart mellanlägg och tyg. Här har jag använt ett tunt vitt tyg och det är enbart för att visa er stegen och för att slippa använda mina dyrare tyger.
I begin by embroidering the back. I embroider on away stabilizer and fabric. Here I've used a thin white fabric and it is only to show you the steps and to avoid having to use my expensive fabrics.
Jag broderar enbart linjen för applikationen samt svansen. Satinsömmen skippar jag på baksidan.
I embroider only the appliqué placement- and tackdown line as well as the tail. The satin stitch is skipped on the back.
Sedan klipper jag ut den tätt intill sömmen precis som jag skulle göra med en applikation.
Then I cut it out close to the seam just like I would do with an appliqué.
Så här blir den då.
This is how it looks.
Därefter ska framsidan broderas och här använder jag ett eller två lager vattenlösligt mellanlägg beroende på styrka. Ni kommer att se att det mellanlägg jag använder var lite torrt så jag fick improvisera lite.
Thereafter, the front is embroidered and here I use one or two layers of water soluble stabilizer depending on the strength. You will see that the water soluble stabilizer I used was a little dry so I had to improvise a little.
Jag lägger på vadd och tyg.
I put on batting and fabric.
Sedan broderar jag allt utom satinsömmen. Dessa steg går ju jättebra att göra på maskinen genom att bara stega fram bland färgerna. Man kan ju till och med spegelvända designen på de flesta maskiner.
Then I embroider everything except the satin stitch. These steps can be done on the machine by just stepping through the colors. One can even flip the design on most machines.
När ansikte och konturer är sydda så klipper jag bort vadd och tyg längs den yttre sömmen. Precis som man gör på en applikation. Man får vara försiktig så man inte klipper genom plasten.
When the face and contours are sewn I cut away the batting and fabric along the outer seam. Just like you do on an appliqué. One must be careful not to cut through the plastic.
Vänder vi till baksidan så ser vi det fördelaktiga med att använda genomskinligt vattenlösligt mellanlägg – nämligen att vi ser exakt var vi ska placera baksidan i och med att vi klippt lite utanför den exakta linjen.
Turning to the back we can see the advantage with using a translucent water soluble stabilizer - namely that we see exactly where we should place the back piece in that we cut a little off the exact line.
Jag använder lite vanligt snabbtorkande hobbylim.
I use some common quick-drying craft glue.
Sedan passar jag in baksidan så fram och baksida är identiskt placerade. Jag väntar några minuter så limmet torkar. Vill man kan man även lägga dit en ögla som man kan fästa den lilla kaninen i en nyckelring med.
Then I placed the back so the front and back are identically placed. I wait a few minutes for the glue to dry. If you want to, you can also add a loop so that you can attach the little rabbit to a keychain.
Därefter sys den avslutande satinsömmen. I mitt fall fick jag sätta tejpbitar eftersom jag enbart hade ett lager vattenlösligt som var för torrt på denna prototyp. När man har sytt en bit av satinsömmen sätter man en bit tejp över den biten och sen fortsätter man att sy. Men detta är ett bra knep om plasten släpper från sömmen. Jag har inte sytt hela sömmen runt eftersom detta endast är avsett att visa tekniken.
Then sew the finishing satin stitch. In my case, I put pieces of masking tape to hold the applique in place because I only had one layer of water soluble stabilizer which was too dry on this prototype. When you have sewn some of the satin stitch you put a piece of tape over that area and then continue to sew. But this is a good trick if the plastic snaps off the seam. I haven't sewn the entire seam because this is just to show the technique.
Baksidan täcker också även om jag på detta exemplar hade en grå undertråd.
The back is also covered with the satin stitch although I had a gray bobbin on this trial rabbit.
Vad säger man? Jo, "sky's the limit".
What do you say? Well, "sky's the limit".

Designs: Oster Applis from Stickbaer.de