Tuesday, June 30, 2015

A small key pouch using Zippers ITH - 1

Detta är det jag gjort som projekt av den tutorial jag haft om hur man gör när man syr in Blixtlås ITH.
Det blev ett litet nyckelfodral – In-the-Hoop (ITH).
This is what I have done as a project of the tutorial I had about how to sew Zippers ITH.
It is a small key case - In-the-Hoop (ITH).

Jag har stygnsatt allt i 6 D Design Creator och det baseras på den tidigare beskrivningen om hur man syr blixtlås ITH.
I have digitized it in 6 D Design Creator and it is based on the previous tutorial of how to sew zippers ITH.

Vill ni också sy en likadan? Då ska ni följa min serie om hur man gör denna som jag kommer börja i mitt nästa blogginlägg.
Do you also want to sew one? Then you must follow my series on how to do this which I will start in my next blog post.
Jag länkar även detta inlägg till BambiSyr som inspiration på ett litet sommarprojekt.
6 D Design Creator is part of 6 D Embroidery Software from Husqvarna Viking

Monday, June 29, 2015

Sneak peek 2


Detta är den andra “förhandstitten” av mitt hemliga projekt. En liten ledtråd kan vara att jag tar bort det rivbara mellanlägget som då visar något som kan dras för att öppna eller stänga.
This is the second sneak peek of my secret project. A hint I am removing the tear away stabilizer revealing something that can be pulled to open or close.

Sunday, June 28, 2015

Sneak peek 1

Idag har det varit en sådan härlig sommardag. Jag tror faktiskt det är första gången i år som jag känner så.
När det är så fint och varmt ute så vill man bara njuta, ta in alla dofter och bara vara.
Att titta på en blomma på en stor sten är fridfullt.
Today, it has been such a glorious summer day. I actually think this is the first time this year that I feel that way.  
When it is so nice and warm out there, you just want to enjoy, taking in all the scents and just be.
To watch a flower on a large stone is peaceful.
Men lite sömnad har jag i alla fall hunnit med. Ett litet ITH projekt som jag ska skriva en tutorial till. Just nu får ni vara lite nyfikna.
But a little sewing, I have at least done - a small ITH project that I'll write a tutorial to. Right now, you may be a little curious.

Saturday, June 27, 2015

Zippers ITH - 4

Har ni lyckats skapa alla linjer nu? Då ska vi göra den första provsömnaden i tyg. Jag använder billig lakansväv och river sedan bort blixtlåset. Det är alltid bättre att börja med ett litet större avstånd till blixtlåständerna och sedan justera inåt.
Det första som sker är att de tre ränderna för blixtlåsets placering och mittlinjer sys på rivbart mellanlägg.
Have you managed to create all lines now? Then we are going to do the first test stitching on fabric. I use inexpensive bedding bed sheets and then remove the zipper. It is always better to start with a slightly larger distance to the zipper teeth and then adjust inwards. 
The first thing that happens is that the three lines for the placement of the zipper and the center line is sewn on tear away stabilizer.
Därefter placerar jag blixtlåset inom det området och fäster med limstift som jag stryktorkar fast.
Then I put the zipper in that area and attach with glue stick that I iron dry.
Sedan sys de raksömslinjer som fäster blixtlåset allra längst ut.
Then the straight stitch lines that hold the zipper in place is sewn at the edge of the zipper.
Så här kan man sy fast tyg och fodertyg på blixtlåset. Speciellt om man vill brodera på framsidan och ha en rent foder så är denna metod bra. Man måste bara se till att hålla koll på tygbitarna.
Jag lägger tygbitarna med rätsidan ner och åt fel håll så att säga. Både på framsidan…
Here is how to sew fabric and lining on the zipper. Especially if you want to embroider on the front and have a clean lining this method is good. You just have to make sure to stay on top of the fabric pieces. 
I put the fabric pieces with the right side down and in the wrong direction so to speak. On the front side...
…och på baksidan. Se till att fästa med limstift som du stryktorkar med eller ett snabbtorkande vattenlösligt lim som du bara kan sätta små prickar av och som håller fast. Se även till att holla tyget på plats genom att nåla från framsidan.
.. and on the back. Make sure to attach with glue stick that you iron dry or use a fast drying water soluble glue that you can just put little dots of which are fixed. Make sure the fabric is secured with pins.
Därefter sys sömmen.
Then the seam is sewn. 
När den är sydd kan man vika ner tygbitarna och man har en snygg avslutning både på fram och baksida.
Once stitched one can fold down fabric pieces and you have a clean finish on both the front and back.
Upprepa på andra sidan. 
 Repeat on the other side.
Så här ser fram sidan ut när man vikt ner respektive upp de sydda tygbitarna.
This is the right side and how it looks when the fabric is sewn to the zipper.
Här har vi baksidan.
I mitt nästa avsnitt ska jag visa er ett litet projekt där ni kan använda den teknik ni lärt er för att sy blixtlås ITH.
Here is the reverse side.
In my next section I'll show how you can make a small project by using the techniques you’ve learned with sewing zippers ITH.

Friday, June 26, 2015

Zippers ITH - 3

När vi är nöjda med avståndet på vårt prov på blixtlåset så är det dags att omsätta detta i stygnsättning i 6 D Design Creator. Dock ska tilläggas att även efter första provsömnaden i tyg kan justeringar behöva göras.
Det jag nu ska göra är att göra;
2 linjer som markerar bredden på blixtlåset
En linje i mitten där vi ska passa in blixtlåständerna. Man kan hoppa över detta steg men jag tycker att det är bra att ha så många stödlinjer som möjligt.
2 linjer någon millimeter från vardera ytterkant som håller blixtlåset på plats. Detta kan vara lite längre stygn.
2 linjer som syr fast blixtlåset på var sida om blixtlåständerna tillsammans med tyg.
Sedan kan man naturligtvis infoga fler linjer om man vill ha kantstickningar etc. Men det kommer jag inte göra i detta läge.
Dessutom beroende på vad man vill göra så kan man infoga rektanglar,  linjer etc som håller tyget på plats.
When we are satisfied with the distance of our sample of the zipper it's time to put this into stitches in 6 D Design Creator. I should add that even after the first test sewing in fabric you might need to do some adjustments.
What I now do is;
2 lines that mark the width of the zipper
A line in the middle where we fit the zipper teeth. You can skip this step, but I think it is good to have as many guide lines as possible.
2 lines a millimeter or two from each edge that keeps the zipper in place. This may be a little longer stitches.
2 lines that sew the zipper on each side of the zipper teeth along with some fabric.
Then, of course, insert additional lines if you want topstitching, etc. But I will not do that in this case.
In addition, depending on what you want to do, you can insert rectangles, lines, etc. that hold the fabric in place.
1. Börja med att öppna 6 D Embroidery Software och 6 D Design Creator
2. Avbryt Wizarden som kommer upp
3. Se till att du är i Design fönstret
4. Välj Hoop och markera enter Hoop Size
5. Sätt nu in måtten enligt dina noteringar och välj längd. Mina mått är som följer
Längd: 100 mm
Höjd dvs blixtlåsets bredd: 24 mm
1. Start by opening 6 D Embroidery Software and 6 D Design Creator
2. Cancel the wizard that pops up
3. Make sure you are in the Design window
4. Select Hoop and select Enter Hoop Size
5. Now insert the dimensions according to your measurements and select the length. My measurements are as follows
Length: 100 mm
Height i.e. zipper width: 24 mm
6. Gå till Preferences och ändra Grid Size till 1 mm
6. Go to Preferences and change Grid Size to 1 mm
7. Vi börjar med att göra de 2 yttersta linjerna. Här kommer jag nu ändra den default blå färgen till röd.
8. Använd Freehand Point Line och sätt 2 punkter, en i vardera änden av rektangeln. Högerklicka för att slutföra.
7. We start by doing the 2 outermost lines. Here, I will now change the default blue color to red.
8. Use Free Hand Point Line and put 2 points, one at each end of the rectangle. Right-click to complete.
9. Därefter görs mittenlinjen på precis samma sätt.
9. Thereafter, the center line is done in the same way.
10. Byt till en ny färg. Nu gör du linjerna som ska sy fast blixtlåset. Jag har lagt mina ca 1-2 mm från den yttre linjen. Börja med den ena sidan. Byt sen färg igen och gör en likadan linje på andra sidan.
10. Switch to a new color. Now you will make the lines to sew the zipper. I have put mine about 1-2 mm from the outer line. Start with one side. Replace then color again and make a similar line on the other side.
11. Därefter kommer de linjer som syr fast tyget i blixtlåset. Jag har lagt mina ca 5-6 mm från den yttre. Börja med den ena sidan. Byt sen färg igen och gör en likadan linje på andra sidan.
Man får prova sig fram lite hur nära man vill och törs gå. Ju närmre man är ju viktigare är det med en exakt placering. Ett annat väldigt bra tips är att planera var man börjar och slutar för varje linje så att du slipper onödiga hoppstygn fram och tillbaka. 
13. Spara designfilen som en edo-fil under valfritt namn.
14. Exportera den sedan som en broderifil – men avmarkera color sort.
11. Thereafter, it is time for the lines that sew the fabric to the zipper. I have put my about 5-6 mm from the outer line. Start with the one side. Replace the color again and make a similar line on the other side.
One must test sew and try how close you want and dare to go. The closer you are, the more important it is to an exact location. Another very good thing to consider is planning where you make the start and end on each line - to avoid unnecessary jump stitches back and forth.
13. Save the design file as an edo-file under any name.
14. Export it then as an embroidery file - but uncheck color sort.

Wednesday, June 24, 2015

Zippers ITH - 2

Nu ska vi börja göra linjerna men innan vi sätter igång på riktigt ska vi göra ett litet test. Jag sa ju att det var en hel del testande och ta er den tiden för det sparar en massa frustration senare. 
När vi nu mätt blixtlåset så skulle jag rekommendera att ni på en bit rivbart mellanlägg ritar upp linjerna som ni mätt.
De yttersta linjerna, mittenlinjen samt den linje för sömmen som ska sy fast blixtlåset. Denna söm bör ju ha ett avstånd som är någonstans mittemellan den yttersta kanten på blixtlåset och där blixtlåständerna slutar.
I mitt exempels så är blixtlåsets bredd 24 mm. Blixtlåständerna är 6 mm.
Detta innebär att i den bästa av världar är varje del av blixtlåset 12 mm och varje del av blixtlåständerna är 3 mm. Men som sagt i den bästa av världar.
12 mm minus 3 mm är lika med 9 mm. Det är det område vi har kvar att sy på. Men vi vill inte sy vid 9 mm från blixtlåsets kant utan någonstand däremellan.
Vi börjar därför med att göra en linje vid 4-6 mm från den yttre kanten.
Nu ska linjerna se ut så här. Överför även linjerna till baksidan om de inte syns igenom.
Now we will start making lines but before we get started for real, let's do a little test. I told you it was a lot of testing and take the time as it saves a lot of frustration later. 
Now when we’ve measured the zipper I would recommend to you to draw the lines on a piece of tear away stabilizer.
The outermost lines, the middle line, and the line of the seam to sew the zipper. This seam should of course be at a distance somewhere in between the outer edge of the zipper and where the zipper teeth ends. 
In my example this zipper is about 24 mm wide. The zipper teeth are 6 mm.
This means that in the best of worlds, each part of the zipper is 12 mm and each part of the zipper teeth are 3 mm. But, as I said - in the best of worlds. 
12 mm minus 3 mm is equals 9 mm. That's the area we have left to sew on. But we do not want to sew at 9 mm from the edge of the zipper but rather somewhere in between.
We start by making a line at 4-6 mm from the outer edge.
Now, the lines look like this. Transfer the lines to the back if they don't show through.
Därefter så lägger vi blixtlåset innanför linjerna. Jag har använt lite limstift som jag stryktorkat.
Then we add the zipper inside the lines. I have been using a little glue sticks that I iron dried.
Sy nu för hand en tråckelsöm från baksidan i sömnadslinjen eller nåla som jag gjort.
Now sew some basting stitches by hand in that line or do as I did, put in some pins.
Vänd och se hur det ser ut. Kommer du för nära tänderna på någon sida eller är det bra? Om det inte är bra justerar du avståndet.
Turns and see how it looks. Will you be too close to the teeth on either side or is it good? If it is not good, you adjust the spacing.
Jag lägger även en bit mellanlägg på linjen på framsidan och kollar att jag tycker avståndet är bra.
I also put a piece of stabilizer on the front line and check that I think distance is good.

Tuesday, June 23, 2015

Zippers ITH - 1

Att sätt i blixtlås ITH (in-the-hoop) tyckte jag länge var ”jätteläskigt”. Jag ville inte att nålen skulle fastna i blixtlåständerna. Hur skulle jag veta var jag gjorde linjerna etc.
Men om man nu undviker metallblixtlås vilket jag aldrig skulle sy över med en vanlig symaskin heller och förstår hur avstånd etc. ska vara så är det faktiskt inte så ”läskigt”.
To insert a zipper ITH (in-the-hoop) I used to think was really “scary”. I didn't want the needle would to get caught in the zipper teeth. How would I know where I to put the lines etc. 
But if we avoid metal zippers which I'd never sew over with a regular sewing machine either and understand how distance etc. should be, it's actually not that "scary".
Jag har gjort 2 små necessärer där jag satt i blixtlåset ITH (in-the-hoop). Här ser ni min Vintage väska och här en väska med sysaker.
I have done 2 small toilet bags in which I put the zipper ITH (in-the-hoop). Here you see my Vintage bag and a bag with sewing things.
På bägge dessa väskor valde jag att sy på blixtlåset på utsidan för att få en lite mer markerad effekt. Man ska komma ihåg att när man stygnsätter så är det lite ”trial and error”. Man lär sig av misstagen och därför är provsömnad oerhört viktigt. Man kan ju hela tiden förbättra saker.
On both of these bags, I decided to sew in the zipper on the outside to get a little more marked effect. You should remember that when you digitize it's a bit "trial and error". You learn from mistakes and that is why test sewing is extremely important. One can always improve things.
När man provsyr behöver man ju inte sy hela designen och framför allt kan man använda ett billigt tyg för man kommer att slänga en hel del saker. Jag brukar köpa ett lakan som heter KNOPPA på IKEA som är jättebra till detta. Ibland när jag vill ha ett tunt tyg som foder eller baksida på något så använder jag det också.
Blixtlåset har jag en liten bit som är från metervara jag köpt. Man behöver ju inte provsy 30 cm utan 15 cm räcker gott. Blixtlåset sprättar jag upp och river jag bort och återanvänder för det är onödigt att slänga.
When test sewing you don’t need to sew the entire design and, above all, can you use a cheap fabric because you will throw a lot of things. I usually buy a sheet named KNOPPA at IKEA which is great for this. Sometimes when I want a thin fabric on the back of things I use it as well.
The zipper is a small piece from the meter I purchased. You don’t need to test sew on 30 cm - 15 cm is enough good. I rip up the stitches on the zipper and reuse it for further testing, it is unnecessary to toss away.
Men vi startar väl från början och så kanske vi kan avsluta med att göra ett litet projekt med de färdigheter ni förvärvat.
Stygnsättningen kommer jag att beskriva utifrån 6 D Embroidery Software eftersom det är det jag använder. Jag kommer i detta fall att använda mig av 6 D Design Creator. Ni som har andra Embroidery Software kan om ni bara vet hur ni skapar de olika linjerna göra samma sak.
Egentligen är det inte så komplicerat. Vi behöver enbart använda oss av lite olika linjer på olika avstånd.
But we start from the beginning and then perhaps we can finish by making a small project with the skills you acquired. 
I will do the digitizing in 6 D Embroidery Software because that is what I use. I will in this case use the module 6 D Design Creator. Those of you who have other Embroidery Software, if only you know how you create the various lines you can do the same thing. 
Actually it is not so complicated. We only need to use slightly different lines at different distances. 
Det enklaste är att mäta bredden på blixtlåset. Sedan mäter vi bredden på blixtlåständerna.
The easiest is to measure the width of the zipper. Then we measure the width of the zipper teeth.
Är det svårt att göra med måttband så kan man fästa blixtlåset på ett papper och föra ner en knappnål för att liksom perforera en linje.
If it is difficult to do with measuring tape so you can attach the zipper on a piece of paper and bring down a pin perforating a line. 
Nu kan jag mäta ordentligt.
Now I can measure properly. 
När jag gjort det så ritar jag i linjerna. Jag förser även teckningen med en mittlinje. Nästa gång ska vi överföra dessa linjer till stygn.
When I’d made that I draw in the lines. I also draw a line in the middle line. Next time we'll transfer those lines to the stitches.

Monday, June 22, 2015

Ear buds holder – 4

Så har vi då kommit till den roliga delen - kommer vårt stygnsättningsarbete fungera som vi tänkt. Förhoppningsvis har du testsytt under arbetets gång så att du vet hur det är gjort, eller hur?
För att se hur kardborrebandsdesign gjorts och hur man syr denna läs detta blogginlägg där jag visade dig kardborrebandsdesignen.
Well now we have come to the fun part – will our digitizing work the way we intended. Well hopefully you have done some test sewing so you know how it is done, right?
To see how the Velcro design is done and how to sew it please read this blog post where I showed you the Velcro design.

Det första vi måste göra är att spänna rivbart mellanlägg i en brodérbåge och vi börjar med att sy placeringen linjen. Sedan lägger vi tyg och tunn vadd ovanpå den linjen.
The first thing we must do is to hoop tear away stabilizer in a hoop and we start by sewing the placement line. Then we put the fabric and thin batting on top of that line.

Sy den andra rektangellinjen som fäster tyget och vadd på mellanlägget. Liksom de första placeringslinjerna för kardborrebanden.
Sew the second line that attaches the fabric and batting to the stabilizer. As well as the first placement lines for the Velcro.

Lägg kardborreband i de små rutor och fäst med lite lim. Sedan sys linjerna för kardborrebanden.
Put the Velcro in the small boxes and fasten with some glue.Then the lines for the Velcro pieces are sewn.

Lägg en bit tyg räta mot räta ovanpå tyget och kardborrebitarna i brodérbågen.
Put a piece of fabric right sides together on top of the fabric and Velcro in the hoop.

Sy sista rektangellinjen som vi skurit ut en del av.
Sew the final line that we cut out a portion of.

Klipp runt linjen med en liten sömsmån.
Cut around the line with a small seam allowance.

Vänd ut och in,
Turn inside out,

Pressa och limma igen öppningen.
Press and glue the opening so it is closed.

Här är fodralet till hörlurarna för mobiltelefonen.
Here is the holder for the ear buds.

Sunday, June 21, 2015

Ear buds holder – 3

Börja med att öppna designen du sparade i förra delen i 6 D Embroidey Extra
Star by opening the design you saved in the previous part in 6 D Embroidery Extra.
10. Gå till fliken Edit. Vi ska nu ta bort ett område på den rektangel som är innerst. På denna bild ser ni inte kardborr-rektanglarna men det är för att ni ska se bättre.
11. Jag tror att en öppning på 40 mm kommer att vara tillräckligt
10. Go to the Edit tab. We will now remove a part of the line on the inner rectangle. In this picture you don't see the Velcro rectangles and that's because I want you to see better.
11. I think an opening of 40 mm will be enough
12. Använd sedan Box Select och rita en ruta över området som spänner över ca 40 mm. Tryck Delete så att området försvinner.
12. Then use Box Select and draw a box over the area (40 mm) you want to remove. Then press Delete to remove that part.
13. Jag kommer sedan att infoga några stygn vid de avklippta ändarna. Välj insert stitches och klicka 5-6 punkter över ca 3-4 mm som på bilden. Jag har gått tre punkter åt höger och sedan 2-3 punkter tillbaka och då placerat punkterna emellan de första punkterna. Upprepa på den andra sidan. Dessa stygn kommer nu likna när man gör några backstygn och fäster tråden. Anledningen till detta är att vi tar bort ett område med stygn och då blir det inga fäststygn. Eftersom denna öppning skapas för att vända hållaren ut och in vill vi inte att stygnen ska repas upp.
13. I then insert 5-6 stitch points like in the picture over some 3-4 millimeters.  I put 3 points going to the right and then I go back and put another 2-3 points between the first points. Repeat on the other side. These stitches will now resemble a back stitch like when you secure the thread. The reason for this is that we remove an area of stitches and then there will be no Tie Stitches. As this opening is being created for turning the wrap inside out we don’t want the stitches to unravel.
Här ser ni en närbild på hur det kan se ut när man infogast "fäststygn". Bilden är från 6 D Stitch Editor Plus.
Here is a picture of what it looks like when you've inserted Tie stitches. The picture is from 6 D Stitch Editor Plus.
14. Spara den slutliga utformningen med ett nytt namn. Jag kallar min “Hållare hörlurar slutlig version”. In my next blog post I will show how you sew this design.
14. Save the final design under a new name. I call mine "Holder ear buds final version”. In my next blog post I will show you how to sew this design.