Wednesday, January 27, 2016

Appliqués – adding cutting lines – part 1

När man gör applikationer direkt i Premier+ Ultra Create så kan man ju lägga till vilken typ av applikation man vill ha. Om man vill skicka till en maskin som skär ut formen eller om man vill klippa själv eller göra på traditionellt sett när man maskin broderar.
Men har man gjort en design tidigare som applikation men inte har kvar själva stygnsättningsfilen så kan man ändå lösa detta på två sätt. Så här har jag gjort – naturligtvis kan det ju finnas flera sätt att göra samma sak på. Eftersom jag inte har någon maskin som klipper ut applikationsformen så kommer dessa anvisningar basera sig på att jag klipper ut applikationsformen med en sax.
When making appliqués directly in Premier+ Ultra Create one can add to what type of appliqué you want. If you want to send to a machine that cuts out the shape or if you want to cut yourself or make it as one normally does when machine embroidering.
But it you made a design prior and you have the stitch file saved, you can still solve this in two ways. This is how I have done - of course there are several ways to do the same thing. Since I do not have a machine that cuts out the appliqué pieces these instructions will be based on that I cut out the appliqué shapes with scissors.
Vi ska titta på en cirkel som är gjord som en applikation. Den består av följande delar.
1.   Placeringslinjen
We will look at a circle that is made as an appliqué. It consists of the following components.
1.   Placement Line
2.  Linjen som syr fast tyget, oftast en linje som går precis på placeringslinjen.
2.  Tack down line, that fastens the fabric, usually a line running on the placement line.
3.   Underlagsstygn och en satinlinje.
3.   Underlay stitches and a satin line.
Här är det första sättet i Premier+ Extra där jag gör en applikationslinje som är exakt samma storlek som placeringslinjen:
Man öppnar sin design i Premier+ Extra och går sedan till Modify i menyraden.
Markera placeringslinjen i Color Select. Flytta ner den så den ligger efter Satinlinjen. Om alla steg har samma färg kan det även vara idé att ändra färg på placeringslinjen. Vill man vara säker på att man inte "förstör" orginaldesignen kan man spara designen med exempelvis applikation som tillägg.
This is the first method in Premier+ Extra where I make a line that is exactly the same size as the placement line:
Open the design in Premier+ Extra and then go to Modify in the menu bar.
Mark the color of the placement line in the Color Select. Move it down so it is after the Satin line. If all the steps are the same color, it can also be an idea to change the color of the placement line. If you want to make sure you do not "destroy" the design you can "save as" with the extension appliqué.
Nu går jag till Appliqué och väljer Appliqué Outline. Där får man 2 alternativ: Freehand Tablet Appliqué Outline och Freehand Point Appliqué Outline . Jag väljer det andra.
Vad man kommer att göra är helt enkelt att ”stygnsätta en applikationslinje” så att säga – genom att sätta punkter runt linjen. Här ser ni att vi har nytta av att se linjen.
Now I go to Appliqué in the Menu and select Appliqué Outline. There you get two options: FreeHand Tablet Appliqué Outline and Freehand Point Appliqué Outline. I choose the second.
What will be done is simply to "digitize an Appliqué line on the Placement line" so to speak - by putting stitch points around the line. Here you can see the benefits from having moved the position of the placement line.
Högerklicka och Appliqué Selection kommer upp. Välj en färg och du ser hur det ser ut.
Därefter väljer du Export Appliqué Pieces. Här får du välja hur du vill exportera ”klipp-linjen”. Eftersom jag inte har en maskin som skär ut tyget så väljer jag att exportera som ”Print Templates”. Tänk på att spegelvända linjen innan du gör "Export Appliqué Pieces" om du vill använda exempelvis Vliesofix. Personligen tycker jag att det är lättare att klippa exakt efter en linje även om det finns ett alternativ med att spegelvända bilden men då kommer utskriften vara i form av ”tyget”. Spara designen.
Nästa gång ska jag visa hur ni lägger till en s.k. ”Margin” till applikationen så den linje som syr fast tyget har något att fästa i.
Right click and Appliqué Selection comes up. Choose a color and you can see how it looks.
Then select Export Appliqué Pieces. Here you can choose how you want to export the "cut line". Since I do not have a machine that cuts out the fabric I choose to export as "Print Templates". Remember to mirror the line before "Export Appliqué Pieces" if you want to use, for example fusible web. Personally, I think it is easier to cut exactly after a line even if there is an option to reverse the image but then it will be printed in the form of "fabric". Save the design.
Next time I'll show you how to add a so-called "Margin" to the appliaué so the line to sew the fabric have something to attach to.

No comments:

Post a Comment