Tuesday, January 12, 2016

Appliqués in Wizards - 2


I den här delen av "steg-för-steg" instruktionen kommer jag att göra hjärtat i Premier+ Extra. 
In this part of the tutorial I will use Premier+ Extra and create the heart in the Wizard.1.   Öppna Premier+ Extra
2.   Sätt bågstorlek till 130x180 mm. Natural Orientation
3.   Gå till Wizards i menyraden
4.   Välj Express Design och sedan Express Design in Rectangel
5.   Rita en rektangel som är ungefär 65x60 mm
6.   I fönstret Select Designs du väljer Create Express Border
7.   Tryck på Nästa
8.   I fönstret Choose Picture väljer du en bild. Antingen har du ritat en själv eller så kan du använda någon av de som finns i programmet som förlaga.
9.   Gå till \ Premier+ \ Samples \ Premier + Emb \ Pics2 \ Motifs
10. Välj hjärtat som kallas 1MMo17.png
11. Tryck på OK
12. Tryck Nästa 3 gånger tills du kommer till fönstret Express Border Options
13. I Border Type välj Satin och tryck sedan på Stitch Options
14. Ställ in bredd till 4 mm och densitet till 4 och låt Underlay förbli förkryssat
15. Tryck på OK
16. Se nu till att Appliqué är valt - den ska vara gul
17. Tryck på Appliqué Options och välj Pre-Cut Piece. Sätt Appliqué Margin till cirka 1,0 till 1,3 mm. Detta är något du måste anpassa till bredden av satinsömmen. Mitt råd är att göra några prov så du ser hur det blir. Man behöver ju inte sy hela designen.
18. Tryck på OK och tryck sedan på Slutför
19. Nu har du ett hjärta i brodérområdet. Zooma in och kolla att det ser OK ut. Jag tycker att mitt ser ganska bra. Om du vill justera något kan du gå till Modify i menyraden.
1.  Open Premier+ Extra
2.  Set hoop size to 130x180 mm. Natural Orientation
3.  Go to Wizards in the Menu bar
4.  Choose Express Design and then Express Design into Rectangle
5.  Draw a rectangle that is about 65x60 mm
6.  In the Window Choose Design Type you select Create Express  Border
7.  Press Next
8.  In the Window Choose Picture you select Load a Picture
9.  Go to \Premier+\Samples\Premier+Emb\Pics2\Motifs
10. Choose the heart which is called 1MMo17.png
11. Press OK
12. Press Next 3 times until you get to the Window Express Border Options
13. In Border Type - choose Satin and then press Stitch Options
14. Set Width to 4 mm and Density to 4 and let Underlay remain checked
15. Press OK
16. Now make sure Appliqué is selected – it should be yellow
17. Press Appliqué Options and select Pre-Cut Piece. Set Appliqué Margin to about  1.0-1.3 mm. This is really something you must adjust to the width of the border. My advice is to make some test. You do not have to sew the entire design.
18. Press OK And then press Finish
19. Now you will have a heart in the embroidery area. Zoom in and check that it looks OK. I think mine looks pretty good. If you want to adjust something you can go to Modify in the Menu bar.
20. Se till att View är satt till 2 D och zooma in.
20. Make sure View is set to 2 D and zoom in.
21. Tryck på Select Stitches och placera markören på den linje du vill justera och dra försiktigt. Det är inte så lätt att justera i Extra men i viss mån kan du göra det.
22. Spara designen som VP4 design under ett valfritt namn.
23. Exportera design som en VP3 design under ett valfritt namn.
24. Sedan går vi  till Arkiv - Export Appliqué Pieces. Jag väljer Skriv ut Templates (mallar) eftersom jag inte har en skärmaskin men som ni ser finns det flera alternativ.
21. Press Select stitches and place the cursor on the line you want to adjust and pull carefully. It isn’t that easy to adjust in Extra but to some extent you can do it.
22. Save the design as a VP4 design under a name of your choice.
23. Export the design as a VP3 design under a name of your choice.
24. Then we are going to File - Export Appliqué pieces. I choose Print Templates as I don’t have a Cutting Machine but as you can see there are multiple choices.

25. Om du vill använda Vliesofix kanske du vill speglvända designen. Det finns ett alternativ för det, det enda är att den skriver ut bilder på applikationen och jag gillar linjer så jag speglar bara design och upprepar proceduren beskriven i 24.

25. If you want to use fusible web you might want to mirror the design. There is an option for that however it prints the pictures of the appliqué and I like the lines so I simply mirror the design and the repeat the procedure described in 24.
Premier+Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment