Wednesday, January 13, 2016

Appliqués in Wizards - 3

I den här delen av "steg-för-steg" instruktionen kommer jag att göra hjärtat i Wizarden i Premier+ Create. 
In this part of the tutorial I will use Premier+ Create and create the heart in the Wizard.


1.   Öppna Premier+ Create
2.   Express Design Wizard – Choose Design Type öppnas.
3.   Välj Create Express Border
4.   Tryck på Next (Nästa)
5.   I fönstret Choose Picture väljer du Load a Picture
6.   Gå till \Premier+\Samples\Premier+Emb\Pics2\Motifs
7.   Välj hjärtat som kallas 1MMo17.png
8.   Tryck på OK
9.   Tryck Nästa 3 gånger tills du kommer till fönstret Design Size
10. Kryssa för  Enter Design Size
11. Sätt Hoop Size till 130x180 mm. Natural Orientation
12. Sätt Width to 65 mm
13. Tryck på Next (Nästa)
14. Nu kommer du till fönstret Express Border Options
15. I Border Type väljs Satin och sedan klickar du på Stitch Options
16. Sätt Width till 4 mm och Density till 4 och låt Underlay vara ikryssat.
17. Tryck på OK
18. Se nu till att Appliqué är valt - den ska vara gul
19. Tryck på Appliqué Options och välj Pre-Cut Piece. Sätt Appliqué Margin till cirka 1,0 till 1,3 mm. Detta är verkligen något du måste anpassa sig till bredden av gränsen.
20. Tryck på OK och tryck sedan på Slutför
21. Nu har du ett hjärta i brodérområdet. Zooma in och kolla att det ser OK. 
1.   Open Premier+ Ultra Create
2.   The Express Design Wizard – Choose Design Type opens.
3.   Select Create Express Border
4.   Press Next
5.   In the Window Choose Picture you select Load a Picture
6.   Go to \Premier+\Samples\Premier+Emb\Pics2\Motifs
7.   Choose the heart which is called 1MMo17.png
8.   Press OK
9.   Press Next 3 times until you get to the Window Design Size
10. Select Enter Design Size
11. Set hoop size to 130x180 mm. Natural Orientation
12. Set Width to 65 mm
13. Press Next
14. Now you get to the Window Express Border Options
15. In Border Type Choose Satin and then press Stitch Options
16. Set Width to 4 mm and Density to 4 and let Underlay remain checked
17. Press OK
18. Now make sure Appliqué is selected – it should be yellow
19. Press Appliqué Options and select Pre-Cut Piece. Set appliqué margin to about  1.0-1.3 mm. This is really something you must adjust to the width of the border.
20. Press OK and then press Finish.
21. Now you’ll have a heart in the embroidery area. Zoom in and adjust if necessary by dragging the stitch points
22. Välj Satin Line Appliqué i Film Strip och nu ska du kunna se stygnpunkterna.
22. Select Satin Line Appliqué in the Film Strip and you can now see the Stitch Points.

23. Zooma in justera om så behövs genom att dra i punkterna.
23. Zoom in and adjust the Stitch Points if necessary.
24. Eftersom jag lätt kan justera stygnpunkterna Jag kommer också att justera mitten genom att dra ner mittpunkten. Jag håller nere ctrl tangenten medan jag drar nedåt en liten bit. Därefter kommer jag att behöva justera punkterna så det blir en rak jämn linje.
24. As I can easily adjust the stitch points I will also adjust the middle by dragging down the center point. I hold down the ctrl tab while I drag downwards a tiny bit. Then I will have to adjust the points accordingly.
25. Spara designen som en edo file under valfritt namn.
26. Exportera designen som en VP3 design under valfritt namn.
27. Då vi gå till Arkiv - Export Appliqué Pieces. Jag väljer Skriv ut Templates (mallar) eftersom jag inte har en skärmaskin men som ni ser finns det flera alternativ.
28. Om du vill använda mellanlägg kanske du vill spegelvända designen. Det finns ett alternativ som gör att den skriver ut bilder på applikationen men jag gillar linjer så jag spegelvänder bara designen och upprepa proceduren beskriven i 27.
25. Save the design as an edo file under a name of your choice.
26. Export the design as a VP3 design under a name of your choice.
27. Then we are going to File - Export Appliqué pieces. I choose Print templates as I don’t have a Cutting Machine but as you can see there are multiple choices.
28. If you want to use fusible web you might want to mirror the design. There is an option for that however it prints the pictures of the appliqué and I like the lines so I simply mirror the design and the repeat the procedure described in 27.
Premier+Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment