Saturday, January 16, 2016

Appliqués in Wizards – 6

Nu har vi kommit till den sista delen i denna ”steg-för-steg” instruktion. Nu ska jag visa hur ni använder den sista ”Double Stitch Line”  samt hur ni gör kanten på den lilla ”förvaringen”.
Med applikation och tyg fortfarande kvar i brodérbågen så lägger man på det andra yttertyget räta mot räta på tyget i bågen.
Now we've come to the last part of this tutorial. I am going to show you how you use the last "Double Stitch Line" and how you make the edge of the small purse.
With the appliqué and fabric still in the hoop you put the other outer fabric right sides against right side of the fabric in the hoop.
Ovanpå det läggs bägge fodertygen på. De ska ligga räta mot räta och sålunda är alltså avigsidorna mot yttertyg och överst. Se till att du har minst 5 cm tillgodo ovanför den ”öppna kanten”.
On top of that you put the lining fabrics right sides together on the fabric in the hoop. This means the reverse sides will be facing the reverse side of the outer fabric and the other reverse side will be visible on top. Make sure you have at least 5 cm of fabric above the "open border".
Därefter sys ”Double Stitch Line”. Ta bort bågen från maskinen och ta sedan ur tyget ur bågen. Plocka bort mellanlägget från baksidan.
Then sew the "Double Stitch Line". Remove the hoop from the machine, and then remove the fabric from the hoop. Remove the stabilizer from the back of the fabric.
Skär/klipp nu en sömsmån om 1 cm på sidorna och i botten. Snedda av hörnen.
Cut a seam allowance of 1 cm on the sides and bottom. Trim the corners.
Skär/klipp nu av tyglagren på ovansidan 4 cm från där linjerna slutar.
Cut the layers of fabric on the top 4 cm from where the lines stop.
Vik ner fodret och skär med en millimeters marginal av det yttre tyget. Ta en sida i taget.
Fold down the lining and cut with a millimeter margin of the outer fabric. Take one side at a time.
Vänd påsen ut och in så att fodret hamnar på utsidan. I detta läge ta du bara ett av fodertygerna och vänder med.
Turn the bag inside out so that the lining is on the outside. In this case you only take one of the lining fabrics and turn.
Vik in kanten längs sömsmånen på fodret och pressa.
Fold one centimeter in the sides of the lining and press.

Nu vänder du ut och in på påsen så rätsidan är utåt. Vik nu upp fodret så att det blir en 2 cm dubbel kant.
Now turn the purse inside ut so that the outer fabric is showing. Turn up the lining so that there is a 2 cm double edge.
På grund att vi sytt ihop allt på en gång så kommer nu den ena sidan av det uppvikta fodertyget att ”förlora” sin invikta kant och ligga över mittsömmen i kanten.
Because we stitched it all together at once, one side of the unfolded lining fabric will now "lose" its folded edge and be above the center seam on the edge.
Det innebär att framsidans invikta foderkant därmed kommer att ”täcka kanterna på baksidans foderkant. Det blev svårt att förklara i skrift men ni kommer att förstå när ni gör det.
Nåla så att kantremsan ligger still. Du kan sätta lite textillim i kanterna så de ligger snyggt.
It means that the front folded lining will "cover the edges of the rear lining edge". It was difficult to explain in writing, but you will understand when you do that.
Pin so that the edge strip stays in place. You can put a little fabric glue at the edges so they stay put.
Sy sedan en raksöm längs kanten. Slutligen så sätter du fast 2 par Color Snaps eller liknande tryckknappar. Som du ser finns inga synliga sömsmåner.
Sew a straight stitch along the edge. Finally, attach the two couples Color Snaps or similar snaps. As you can see there are no visible seam allowances.

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment