Sunday, January 3, 2016

Happy New Year Potholder – how it was done part 3

Lettering and Alignment in Premier+ Ultra
Att fördela text i flaggorna är inte jättesvårt. Det finns två sätt ni kan göra det på och jag vet egentligen inte vilket jag tycker är enklast. Jag valde dock att ta en bokstav i taget. Men jag ska visa er bägge metoderna.
To distribute text of flags is not really hard. There are two ways you can do it and I do not really know what I think is the easiest way. I chose to take one letter at a time. But I'll show you both methods.
Börja med att öppna designen med de 12 flaggorna. Gått till ”Letter” i menyraden. Välj ut en font du tycker om eller skapa en med Quick Font. För att visa er har jag här valt en font i Premier+ som heter Square Serif UC 10-30.
Jag börjar med att skriva bokstaven H och väljer en storlek jag vill ha. Här kan man få prova sig fram och antingen ändra storlek med ”Properties” eller helt enkelt ”Delete” (ta bort) eller ”Undo” (Ångra).
Start by opening the design with the 12 flags. Go to "Letter" in the menu bar. Select a font you like or create one with Quick Font. To show you I have selected a font in the Premier+ called Square Serif UC 10-30.
I start by writing the letter H, and select a size I want. Here you can try out and either change the size with "Properties" or simply "Delete" or "Undo”.
Se till att mitten på bokstaven ligger precis för mitten på flaggan. 
Make sure the middle of the letter is placed exactly on the middle of the flag. 
När alla bokstäver är placerade korrekt vertikalt så ska vi gå till ”Home” på menyraden. Som ni ser är de inte alls på samma linje horisontellt men det ska vi fixa nu.
When all the letters are positioned correctly vertically we'll go to "Home" in the menu bar. As you can see, they are not at all on the same line horizontally but that we're going to fix now.

Nu ska ni klicka på ”Box Select” och dra en linje precis bara kring bokstäverna.
Now you click on "Box Select" and draw a line just around the letters.
Släpp musknappen och du kommer att ha en ruta med orangea hörn runt bokstäverna.
Release the mouse button, and you will have a box with Orange corners around the letters.
Gå nu till ”Alignment” – ”Vertical Alignment” – ”Align Bottom”. Nu ska alla bokstäver ligga på en rak linje i nederkant.
Now go to "Alignment" – "Vertical Alignment" – "Align Bottom". Now all letters should lie on a straight line at the bottom.
Dra sedan “blocket” med bokstäverna i den position du vill ha dem. Tänk på att du kan flytta ”blocket” med bokstäver i små steg med pilarna på tangentbordet.
Then drag the "block" of letters in the position you want them. Remember that you can move the "block" with letters in small increments with the arrows on your keyboard.
Men du kan också skriva ett ord i en följd . Gå tillbaka till ”Letter” och skriv NEW i rutan. Samtidigt ska du bocka för ”Individual” i ”Line Type”.
But you can also type a word in with all letters. Go back to "Letter" and type NEW in the box. At the same time, you should check "Individual" in "Line Type".
Gå nu till “Home” och flytta ”blocket” av bokstäver till de mittersta flagorna. Se till att ”Restrict Groups” är valt och tryck sedan på ”Group” så den är utgråad. Beroende på vilken bokstav du hamnar på kan du behöva trycka på ”Previous eller Next design. Jag hamnade dock på första bokstaven.
Now go to "Home" and move the "block" of letters to the Center flags. Make sure that "Restrict Groups" is selected, and then press "Group" so it is greyed out. Depending on which letter you land on, you may need to press the "Previous or Next design. I ended up, however, on the first letter.
Flytta bokstäverna på samma sätt som i “HAPPY”. Du får använda "Next Design" för att flytta nästa bokstav.
Move the letters in the same way as in "HAPPY". You must press "Next Design" to move the next letter.
Upprepa proceduren med “Alignment”.
Repeat the procedure with “Alignment”.
Sedan är det bara att fortsätta med bokstäverna för ”YEAR”. Upprepa ”Combine All” och ”Color Sort”. Spara designen under ett nytt namn. Innan du exporterar designen i ett format din maskin kan läsa så kontrollerar du ordningen i vilken färgerna sys. Jag tycker personligen att det är väldigt bra (och klokt) att ”köra” designen i ”Design Player”.
Then just continue with the letters for "YEAR". Repeat "Combine All" and "Color Sort". Save the design under a new name. Before you export the design in a format your machine can read - make sure the order in which the colors are sewn are correct. I personally think that it is very good (and wise) to "run" the design in "Design Player".

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment