Sunday, January 31, 2016

Valentine Heart Brooch – part 2

Hur gör man då det här hjärtat? Jo, jag har gjort det dels i Premier+ Ultra Create samt även utnyttjat Quilt Block Wizard i Premier+ Extra.
How do you then make this heart? Well, I've done well in the Premier+ Ultra Create and also availed Quilt Block Wizard in the Premier + Extra.
1.   Öppna Premier+ Ultra Create
2.   I Wizarden som kommer upp markerar du ”Start a New Design with no Picture”. Tryck på Nästa.
3.  Markera ”Draw Window”. Tryck på Nästa.
4.  Välj “Change Hoop” och sätt Hoop Size till 80x80 mm. Tryck på ”Slutför”.
5.  Välj ”Shapes” nummer 33.
6. Dra en ruta som är ca 53x53 mm. Rutnätet är en bra måttstock.
1. Open Premier + Ultra Create
2. In the Wizard that appears, select "Start a New Design with No Picture". Press Next.
3. Select the "Draw Window". Press Next.
4. Select "Change Hoop" and set Hoop Size to 80x80 mm. Press "Finish".
5. Select "Shapes" number 33.
6. Drag a box which is approximately 53x53 mm. The grid is a good yardstick.
7.  Gå till “Quick Create” i menyraden.
8.  Ändra ”Pattern Fill till Motif Fill” och ”Satin Line till Triple Stitch” genom att trycka på pilen vid varje ikon.
9.  Tryck på ”Quick Stitch” och för markören mot linjen tills det blir en pil.
7. Go to "Quick Create" in the menu bar.
8. Change the "Pattern Fill to Motif Fill" and "Satin Line to Triple Stitch" by pressing the arrow on each icon.
9. Press the "Quick Stitch" and move the cursor to the line until it becomes an arrow.
10. När pilen uppstår klickar du med vänster musknapp och en streckad linjen ”Color Tolerence” kommer upp. Tryck OK.
10. When the arrow occurs, click the left mouse button and a dashed line "Color Tolerence" comes up. Press OK.
11. Nu kommer det upp ett standard mönster.
11. Now, a standard pattern will appear.
12. Gå nu till ”Film Strip” och högerklicka på ”Motif Fill”.
13. Välj ”Properties”. På Motif 1 har jag valt följande: Universal - General Motifs 1 – Pattern 10. Jag har satt storlek till: Height 13,3 mm Width: 20,0 mm
På Line har jag satt längden till 1.9 mm. Tryck sedan ”Apply”. Naturligtvis kan du välja ett annat mönster som du tycker är snyggt. Prova dig fram.
14. Spara designen som en “edo-fil” under valfritt namn.
15. Exportera designen som en ”vp3 fil” eller annat format din maskin kan läsa.
12. Now go to the "Filmstrip" and right click on "Motif Fill".
13. Select "Properties". On Motif 1 I have chosen the following: Universal - General Motifs 1 - Pattern 10. I have set size to: Height 13.3 mm Width: 20.0 mm
On the Line I set length to 1.9 mm. Then press "Apply". Of course you can choose another pattern that you think is neat. Try it out.
14. Save your design as an "edo" file under any name.
15. Export the design as a "vp3 file" or other format your machine can read.
Nästa gång ska vi använda Quilt Block för att göra designen till ”in-the-hoop” genom att skapa en linje för att sy fast filten på baksidan på av hjärtat.
Next time we'll use the Quilt Block Wizard to make this design to an "in-the-hoop" design by creating a line to attach the felt on the back of the heart.

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment