Monday, February 1, 2016

Valentine Heart Brooch – part 3

16. Öppna Premier+ Extra och se till att bågstorleken är 80x80 mm. Eftersom jag valt att ha en baksida av filt på min brosch så vill jag ha en linje som syr fast hobbyfilten på baksidan.
17. Välj nu ”Wizards” i menyraden. Klicka på ”Quilt Block”.
18. Markera “Filled Quilt Block; Inner Embroidery”. Klicka på “Nästa”.
19. I ”Shape” väljer du nr 1 i ”drop-down listan”. I ”Enter Size” sätter du följande mått: A 80 mm (och B blir ju också 80 mm med automatik eftersom det är en kvadrat). Du kan behöva justera detta beroende på vilket mått du valt på broschen. Avmarkera ”Include a cut line around my Quilt Block”. Klicka på “Nästa”.
20. Välj nu ”Open Embroidery” och leta upp designen du sparade i förra avsnittet. Välj ”Nästa”.
21. I ”Outline” väljer du nu ”Margin 1 mm”. Klicka på “Nästa”.
22. Välj Nu ”Echo”. Jag klickar sedan på ”Options” och väljer ”Running Stitch”, ”Gap” 20 mm (största gap) och sätter ”Stitch Length” till 1.8-2.0 mm. Man får anpassa stygnlängden lite till storlek på design. Då kan det se ut så här. Klicka sedan på ”Slutför”.
16. Open Premier+ Extra and ensure that the hoop size is 80 x 80 mm. Because I decided to have felt on the reverse side of my brooch I want a line that attaches the felt to the fake leather.
17. Now select "Wizards" in the menu bar. Click on "Quilt Blocks".
18. Select "Filled Quilt Blocks; Inner Embroidery ". Click "Next".
19. In "Shape" select No. 1 in the "drop-down list". In the "Enter Size", insert the following dimensions: (A) 80 mm (and B is also 80 mm automatically because it is a square). You may need to adjust this depending on the measurement selected on the brooch. Uncheck "Include a cut line around my Quilt Blocks". Click "Next".
20. Now select "Open Embroidery" and find the design you saved in the previous part of this tutorial. Click "Next".
21. In "Outline", select "Margin 1 mm". Click "Next".
22. Now select "Echo". I then click "Options" and select "Running Stitch", "Gap", 20 mm (largest gap) and put "Stitch Length" to 1.8-2.0 mm. You may adjust the stitch length a little to the size of the design. Then it can look like this. Then click "Finish".
23. Go to ”Home” in the menu bar. Här måste du först välja ”Restrict Group” för att kunna modifiera designen. Du ser att det är orangea hörn. När du valt ”Restrict Group” ser du att de blir vita.  Låt ”Ungroup” vara kvar som val men se till att det blå linjerna är valda. Om du ställer markören på färgen i ”Color Select” ser du att linjerna vi skapade nyss blir en annan färg.
23. Go to "Home" in the menu bar. Here, you must first select "Restrict Group" to be able to modify the design. You'll see that there are orange corners. When you select "Restrict Group", you'll see that they become white.  Let "Ungroup" remain as choice but make sure that the blue lines are selected. If you put the cursor on the color in the "Color Select" you see the lines we created shows in a different color.
24. Det du sedan ska göra är att gå till ”Modify” i menyraden. Du kommer se att själva hjärtat är grått i ”Modify”. Använd ”Freehand Select eller Freehand Point Select” och ringa in design+outline. I detta fall kan du även använda ”Box Select” eftersom formen på hjärtat fungerar att använda med den markeringen.
24. What you then do is go to "Modify" in the menu bar. You will see that the heart is gray in "Modify". Use "Freehand Select or Freehand Point Select" and circle design + outline. In this case, you can also use "Box Select" because the shape of the heart works to use with that selection.
25. Välj nu "Cut" (klipp ut) och "outline runt hjärtat" ska hamna i "Clipboard" längst nere till höger. Kvar blir nu bara den vita skuggan av designen och den yttersta blå linjen.
25. Now select "Cut" and the "outline around the heart" will appear in the "Clipboard" at the bottom right corner. What now remains is the white shadow of the design and the outer blue line.
26. Välj ”Ctrl+A” eller ”Make Block from Visible Area” och tryck sedan på ”Delete”. Nu ska alla övriga blå linjer vara borta. Enbart den utgråade designen kommer att vara kvar. 
27. Sedan väljer du ”Paste” (klistra in) och nu ska du enbart ha designen med outline runt om sig. Det är lätt att kontrollera genom att ställa markören på färgen i ”Color Select”.
26. Select "Ctrl + A", or "Make Block from the Visible Area" and then press "Delete". Now all the rest of the blue lines will be gone. Only the grayed out design will remain.
27. Then select "Paste" and now you'll only have the design with the outline around it. It is easy to check by holding the cursor on the color in "Color Select". 
28. Byt färg på linjen i ”Color Select” (Design Panel). Det är det enklaste sättet att få maskinen att stanna när vi vill lägga till exempelvis tyg på baksidan – i detta fall hobbyfilt.
29. Gå tillbaka till ”Home” i menyraden. ”Välj Combine All”.
28. Change the color of the line of "Color Select" (Design panel). It is the easiest way to get the machine to stop when we want to add, such as fabric on the back - in this case the hobby felt.
29. Go back to "Home" in the menu bar. "Select Combine All". 
30.  Nu kommer ni se att den rosa färgen i mitt exempel ligger som färg nummer 1. Den ska ligga som färg nummer 2. Detta ändrar vi genom att i ”Modify” markera den första färgen (rosa) och flytta ner den med pilen ”Move Color Down”.
30. Now you will see that the pink color in my example is color number 1. It should be that color number 2. This change is done in "Modify". Mark the first color (Pink) and move it down with the "Move Color Down" arrow. You can see in the “Design Player” that the heart is sewn first and then the line. It is always good to check the “Sewing Simulator” before you start with the actual sew-out.
31.  Få tillbaka till ”Home” och ”Spara som” under valfritt namn. Detta kommer då bli en VP4 design. Jag har kallat min ”Valentine brosch”. ”Exportera” designen i ett format din maskin kan läsa (i mitt fall vp3). Du kommer då få tillägget Exported till ditt designnamn. Du kan se i "Design Player" att hjärtat sys först och sedan linjen. Det är alltid bra att kontrollera "Sy Simulatorn" innan du börjar med den faktiska utsömnaden.
Nu är det bara att börja sy. Visst var det enkelt och smidigt? Nästa gång visar jag hur ni syr broschen.
31. Get back to "Home" and "Save as" under any name. This will then be a VP4 design. I have called my "Valentine brooch". "Export" the design in a format your machine can read (in my case the vp3). You will then get the Exported as an “add-on” to your design name.
Now you're ready to start sewing. It was quite easy, wasn’t it? Next time I show how you sew the brooch.

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment