Sunday, March 20, 2016

Easter Sponge dishcloths – 4


Om ni följt med i ”steg-för-steg” beskrivningen så här långt så öppnar ni Premier+ Extra och sedan designen ni sparade under valfritt namn i förra avsnittet. Jag kallade min ”Påskhare 2016”.
6. Välj ”Wizards” i menyraden. Klicka på ikonen för ”Express Design” och välj ”Express Design Into Rectangel”. Dra en rektangel där ni vill att haren i korgen ska vara - ta även höjd för text i ”området”. Vill ni inte ha text kan ni använda ”Express Design Into Hoop”.
If you followed the "step-by-step" tutorial so far so you open Premier+ Extra and then design you saved under a name of your choice in the previous part. I called mine "Easter Bunny 2016 ".
6. Select "Wizards" in the menu bar. Click on the icon for "Express Design" and select "Express Design Into Rectangle". Drag a rectangle where you want the bunny in the basket to be - take the text in the "field" into consideration as well. Do not you want the text, you can use the "Express Design Into Hoop".

7. Nu kommer första bilden i Wizarden upp – Choose Design Type. Jag väljer ”Create Express Trace”– detta kommer bli typ ”Redwork broderi”
8. Välj ”Nästa”
9. Välj ”Load a Picture” och leta fram cliparten med Kaninen i korgen - ”Ho15” - finns i Samples - Pics2 – Holidays. Markera den och tryck OK.
10. Sedan trycker jag på ”Nästa” ända tills sidan med ”Monochrome Treshold” kommer upp 
11. Skulle de finnas några andra fyllda objekt än linjer på teckningen så drar man ”pilen” till vänster (ner mot 0 - noll) så att det bara är en ”linje teckning” kvar. Detta gäller rosetten och insidan av korgen.
12. Sen fortsätter jag att trycka ”Nästa” tills jag kommer till en sida som heter ”Express Trace Options”.
13. Här kan jag välja ”Trace Method”  – jag har valt en ”Double Trace”.
14. Välj ”Stitch Options” och ändra stygnlängden till 1.8–2.0 mm. Bekräfta med OK. Vill jag så kan jag även ändra färg på tråden – men vi väljer ju själv vilken färg vi vill sy med så det hoppar jag över.
15. Sen trycker jag på ”Slutför”.
7. Now the first image of the Wizard - Choose Design Type. I choose "Create Express Trace" - this will be kind of "Redwork embroidery"
8. Select "Next"
9. Select "Load a Picture" and find the clipart with the Bunny in the basket - "Ho15" - it is in Samples - Pics2 - Holidays. Select it and press OK.
10. Then I press "Next" until the page with "Monochrome Threshold" comes up
11. If there are any other filled objects than lines in the drawing - pull "the arrow" to the left (towards the 0 - zero) so that it is just a "line drawing" remaining. This applies for the rosette and the inside of the basket.
12. Then I continue to press "Next" until I get to a page called "Express Trace Options".
13. Here I can select "Trace Method" - I have chosen a "Double Trace".
14. Choose "Stitch Options" and change the stitch length to 1.8-2.0 mm. Confirm with OK. If I want, I can even change the color of the thread - but we can choose what color we want to sew so I skip that.
15. Then I press "Finish".

16. Gå nu till Home och välj Combine all. Vill ni sy i samma färg kan ni ändra till samma färg och göra en Color Sort.
17. Spara nu designen som ”Påskhare i korg med text 2016” – i mitt fall blir det en VP4 design. Därefter exporterar jag designen till valfritt broderiformat – i mitt fall VP3. Spara även den designen.
18. Nu är det bara att brodera disktrasan. Lycka till!
16. Now go to Home and select Combine All. If you want to sew the same color, you can change to the same color and make a Color Sort.
17. Save the design as "Easter Bunny in Basket with the text 2016" - in my case it becomes a VP4 design. Then I export the design to an embroidery format of my choice - in my case VP3. Save that design as well.
18. Now it is just to embroider the dish cloth. Good luck!

Premier+ is from Husqvarna Viking
Dish cloth from IKEA

No comments:

Post a Comment