Sunday, May 1, 2016

Circles - 2

Min plan är nu att göra en väldigt enkel grytlapp av en bit av det svartvita tyg jag fick över från den superenkla kjolen jag visade i dessa inlägg. I princip allt kommer att sys ”ITH”. Det man måste göra manuellt är att sy en hängare om man inte använder ett bomullsband eller liknande samt att sy eller klistra ihop vändöppningen. Vill man kan man ju även sy en ram för att fästa tyglagren eller bara quilta runt cirklarna.
För att göra detta kommer vi nu att behöva två stycken ramar som är 200x200 mm respektive 198x198 mm. Man kan naturligtvis göra dessa i samma ”ram” som cirklarna men det enklaste är nog att göra dem allra först. Hur som - det finns olika sätt att göra det på. Men eftersom jag nu visat cirklarna först så anpassar vi oss efter det.
My plan now is to make a very simple pot holder of a piece of black and white fabric I had left from the super simple skirt I showed in these posts. In principle, everything will be sewn "ITH". What you must do manually is to sew a hanger if you do not use a cotton ribbon/cord or the like and to sew or seal the opening closed. If you like you can also sew a frame to attach the fabric layers or just quilt around the circles.
To do this, we will now have two frames that are 200x200 mm respectively 198x198 mm. Of course you can do them in the same "frame" that the circles but the easiest is to make them first. However there are different ways to do it. But since I now have shown the circles first we adapt accordingly.
9. Öppna ett nytt fönster/session i Premier+ Extra. Sätt samma bågstorlek, 200x200 mm.
10. Gå till Border i meny raden
11. Sätt Margin till 0 mm och avmarkera Group.
12. I Stitch Type väljer du Running Stitch
13. I Options kan du välja stygnlängd. Eftersom jag kommer att sy genom flera lager kommer jag att välja en stygnlängd på 3 mm.
14. Klicka nu på Apply och du kommer att få upp en ram som går runt själva ytan om 200x200 mm. Denna linje ska vi använda för att hålla fast det övre tyget mot mellanlägg och det översta tunna lagret vadd.
9. Open a new window / session in Premier+ Extra. Set the hoop size to 200x200 mm.
10. Go to Border in the menu bar
11. Set Margin to 0 mm and uncheck Group.
12. In Stitch Type, choose Running Stitch
13. In Options, you can select the stitch length. Since I will be sewing through several layers, I will select a stitch length of 3 mm.
14. Now click Apply and you will get a frame that goes around the surface of 200x200 mm. This line should be used to hold the upper fabric against the stabilizer and the top thin layer batting.
15. Nu ska vi göra nästa ram och den ska gå aningen innanför den första. Anledningen till det är att om vi lägger den precis på den första så kommer den sömmen att synas lite. Klicka nu någonstans i arbetsytan så markeringen runt den första ramen försvinner.
15. Now we'll make the next frame and it will go slightly inside the first. The reason is that if we put it right on the first, then the seam will appear a little. Now click anywhere in the workspace so the selection around the first frame disappears.
16. Ändra Margin till 1 och välj nu istället en Triple Stitch med stygnlängd 3 mm. Byt sedan färg på denna ram.
16. Change Margin to 1 and now select a Triple Stitch instead with stitch length 3 mm. Then change the color of that frame.
17. Med den sista ramen fortfarande markerad gå nu till Modify i menyraden.
18. Välj Box Select och markera en öppning på 6 cm. Tryck Delete (Ta Bort). Det som nu hänt är att vi tagit bort fäststygnen i början och slutat av ramen. Dels eftersom början och slut var i mitten av nederkanten. Men det hade blivit samma effekt om vi hade lagt öppningen någon annanstans eftersom vi då brutit stygnkedjan. Detta finns och fler sätt att åtgärda detta. Men det visar jag i nästa inlägg. Spara designen om du vill följa med och göra designen steg för steg.
17. With the last frame still selected, now go to Modify in the menu bar.
18. Clock on the Select box and select an opening of 6 cm. Press Delete. What has happened now is that we have removed the securing stitches at the beginning and end of the frame. Partly because the beginning and the end was in the middle of the bottom edge. But it had been the same effect if we had put the opening elsewhere because we broke the chain of stitches. There are several ways to fix this. But I show in the next post. Save the design if you want to follow along and do the design in steps.

Premier+ Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment