Monday, May 23, 2016

Insert a Color Command - 4

Här ser ni min färdiga design. 
Here you see my finished design. 
Jag löste alla hoppstygn i mitten genom att sy på ett sick-sack band. 
I solved all jump stitches in the middle by sewing a Rickrack trim over the threads. 
Det löste jag också lite ”ad hoc” genom att använda mig av smart save på min Designer Diamond och sedan ladda på en ny design i form av en sick-sack linje i mitten. Därefter hämtade jag återigen upp min design och fortsatte att sy. 
This I solved "ad hoc" by using smart save my Designer Diamond and then sent over a new design in the form of a zigzag line in the middle. Then I took up my “smart saved”design and continued to sew.
För att dela designen i två delar använder jag mig av Premier+ Modify. Här ser ni tre cirklar. Jag tar hjälp av mittlinjen för att få ett rakt snitt.
To split the design into two parts, I use Premier+ Modify. Here are three circles. I use the center line to get a straight cut.
Man kan göra på två sätt – antingen använder man något av ”select alternativen” såsom Box Select, Freehand Select eller Freehand Point Select. Dock tror jag att Freehand Select blir svårt om man inte är väldigt stadig på handen:-)  Sedan gör man ”cut” och därefter ”Paste as Design”.
You can do this in two ways - either you use any of the "Select options" such as Box Select, Freehand Select or Select Freehand Point Select. Although I think Freehand Select will be very difficult unless you have a very steady hand :-) Then do the "cut" and then "Paste as Design".
I Design Select rutan ser man då två delar av designen. Dessa kan man hoppa emellan.  
In the Design Select box you then see two parts of the design. These you can jump between. 
Ändra färg på den enda. Man kan använda sig av Move backward eller forward om man högerklickar på designdelen. Sedan kan man ta Combine with Previous eller Next beroende på vilken ordning man vill att de sys - så blir det en design.
Change the color of one of them. You can use Move backward or forward if you right-click the design part. Then you can take Combine with Previous or Next, depending on in what order you want them sewn – this way it becomes one design again.
Alternativet är att välja Design Separator i Modify i menyraden. Man klickar runt designen och när man högerklickar så verkställs splitten. Här tar jag en rak linje i mittlinjen. Zooma gärna in så ni ser att placera snittlinjen exakt där ni vill ha den. Därefter upprepas proceduren med att ändra fär med hjälp av delarna i Design Select.
Nackdelen med denna metod är att det kan bli många hoppstygn. Fördelen att man får ett enkelt snitt och slipper infoga massa färgbyten.
Vad jag inte tänker på när jag först sydde denna design var att jag kunde ha lagt till Trim Commands automatiskt för att fästa alla hoppstygn – och därmed undvikit att behöva ha alla långa trådar. Dessutom skulle jag kanske inte ha gjort en Color Sort på min design för att minimera längden på hoppstygnen.
The alternative is to choose Design Separator in Modify in the menu bar. Clicking around the design and when one right clicks the split is done. Here I take a straight line in the middle line. Zoom in so you can see that the cut line is exactly where you want it. Then repeat the procedure to change color with the help of the elements in Design Select.
The disadvantage of this method is that it can be many jump stitches. The advantage is that you get a simple cut and avoid inserting lot of color changes.
What I didn’t think of when I first sewed this design was that I could have put in Trim Commands automatically to fasten all jump stitches – perhaps avoiding all long threads. Also I should perhaps not have color sorted my design to minimize the length of the jump stitches.
Men det är alltid lättare att vara efterklok. Nu kanske det inte hör till vanligheterna att göra så här men det är kul att tänja på gränserna och se vad man kan göra. Meningen var nog främst att prova olika sätt att göra saker på. Tilläggas bör att dessa cirklar är väldigt enkla att arbeta med men om man som jag gjorde tog en applikation med massa detaljer så blir ju processen betydligt mer komplicerad.
But it is easy with hindsight to talk about what could or should have been done. Now maybe this is not something one does every day but it's fun to push the limits and see what you can do. The idea was mainly to try different ways of doing things. It should be added that these circles are very easy to work with but if you as I did take an appliqué design with lots of details the process will be considerably more complicated.

Premier+ Extra and  Premier+ Modify is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment