Tuesday, May 24, 2016

Insert a Color Command - 5


Jag har beslutat att göra den här designen till en grytlapp ITH. För att göra det så använder jag min absoluta favorit modul – Quilt Block Wizard.
I have decided to make this design into a Potholder ITH. To do so, I use my absolute favorite module – Quilt Block Wizard.
Att göra en “ITH” design med ett quiltmönster är inte svårt alls. Du behöver din design, sedan använder du Wizarden ”Quilt Block Wizard” i Premier+  Extra och en extra Basting Linje eller två. I mitt fall använde jag även en sick-sack linje – men mer om det senare. Jag kommer visa er med mina tre cirklar som exempel.
To make an "ITH" design with a quilt design is not difficult at all. You need your design, then use the Wizard "Quilt Block Wizard" in the Premier+ Extra and an extra Basting Line or two. In my case I also used a zig-zag line – but more on that later. I will show you with my three circles as an example.
1. Börja med att öppna Premier+ Extra. Sätt Hoop Size till 200x200 mm. Jag kommer att använda mig av Quilters Hoop.
2. Välj Wizards och sedan Quilt Block.
3. Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery. Sedan Nästa.
4. Välj Shape 1. I Enter Size anger jag side och måttet A: 200 mm. Jag inkluderar inte in klipplinje runt mitt quiltblock. Klicka sedan på Nästa.
5. Välj sedan Open Embroidery och infoga din design. Klicka på Nästa.
1. Start by opening Premier+  Extra. And set Hoop Size to 200x200 mm. I will use the Quilters Hoop.
2. Select Wizards and then Quilt Block.
3. Select Filled Quilt Block; Inner Embroidery. Then Next.
4. Select Shape 1. In the Enter Size I set side and measure (A): 200 mm. I do not include a cutting line around my quilt blocks. Then click Next.
5. Select Open Embroidery and insert your design. Click Next.
6. Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard - Adjust Embroidery”. Margin är default 5 mm. Ändra till det du vill ha – i min orginaldesign hade jag 1 mm. Klicka på nästa.
6. Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Adjust Embroidery". Margin is default 5 mm. Change it to what you want – in my original design, I had 1 mm. Click next
7. Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard – Select Pattern”. Jag väljer Echo och från början ser det ut så här.
7. Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Select Pattern". I select the Echo and from the beginning it looks like this.
8. Jag klickar sedan på Options och väljer Running Stitch, Gap 15 mm och sätter Stitch Length till 2.5 mm. Då kommer det se ut så här. Klicka sedan på Slutför och spara designen under valfritt namn. Nästa gång ska vi ändra färg på quiltmönstret så vi har samma färg som tyget. Det innebär att även quiltmönstret kommer bli tvåfärgat.
8. I then click on Options and select Running Stitch, Gap 15 mm and set the Stitch Length to 2.5 mm. Then it will look like this. Click Finish and save the design under any name. Next time we will change color of the quilt pattern so it has the same color as the fabric. This means that the quilt pattern also will have two colors.

Premier+ Extra and  Premier+ Modify is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment