Sunday, June 26, 2016

A circle and some x’s – part 4

Nästa steg är att göra själva rundeln och här kommer jag använda mig av Premier+ Create. 
The next step is to make the roundel and here I use Premier+ Create.
1.   Jag börjar med att öppna programmet Premier+ Create.
2.   Tryck avbryt på Wizarden.
3.   Change Hoop till 100x100 mm Standard Hoop.
4.   Välj Insert Embroidery och infoga den exporterade designen av
      korsstygnshjärtat. Vi kommer enbart att ha den som en mall.
1.   I begin by opening the program Premier+ Create.
2.   Press Cancel on the wizard.
3.   Change Hoop to 100x100 mm Standard Hoop.
4.   Choose Insert Embroidery and insert the exported design of the cross stitch heart. We will only use it as a template.      

   5.   Välj Color Change och välj en annan färg än på hjärtat.     
      6.      Gå nu Quick Create och börja med att avmarkera Pattern Fill samt ändra Satin Line till Motif Line.
      7.      Välj Shape 2 och tryck sedan på ikonen Shape till vänster om där du nu har Shape nr 2. 
   5.      Select Change Color and choose a color other than the heart.
      6.      Now go Quick Create and start to clear the Pattern Fill and change the Satin Line to Motif Line.
      7.      Select Shape 2 and then press the Shape icon to the left of where you now have the Shape No. 2.     

8.   Markera nu Motif Line och högerklicka samt välj Properties. Välj nu:
      Motif Group: Husqvarna Viking 
       Category: H2 Scallop 
       Height: 4.8 mm  Width: 15 mm.
       Låt Close Border Line vara  ikryssat.
8.    Now select the Motif Line and right click and select Properties. Now choose the:
       Motif Group: Husqvarna Viking
       Category: H2 Scallop
       Height: 4.8 mm Width: 15 mm.
       Let Close Border Line to be checked.   

  
9.    Markera Motif Line och dra ut cirkeln genom att dra i ett av de blå  hörnen så den är ca 40 x 40 mm.
9.    Mark Motif Line and pull out the circle by dragging one of the blue corners so it is about 40 x 40 mm.

 10.    Centrera den och justera ev centreringen eftersom avsikten är att ha  en öljett högst upp.   Du kommer att få göra om detta sedan i Premier+ Extra.  Avsikten här är enbart för att du eventuellt kan behöva justera läge eller  storlek så kom ihåg hur det ser ut.
 10.    Center the design and adjust the centering if necessary because the  intention is to have an eyelet at the top. You will have to redo this since in the  Premier+ Extra. The intention here is simply because you may need to adjust  the position or size so remember what it looks like.


11.  Avmarkera den röda färgen i Design Panel nu ska enbart hjärtat vara kvar. Välj Ctrl+A och tryck sedan på Delete.
11.  Uncheck the red color in the Design panel - now only the heart remains. Choose Ctrl+A and press Delete. 


    12.    Välj sedan Display All Objects – du hittar den i Edit eller genom att högerklicka i den tomma Film Strip. 
    13.    Nu kan du spara designen som en EDO fil och sedan exportera den till  ett broderiformat – i mitt fall vp3.
    12.    Then select Display All Objects - you can find it in Edit or by right-clicking in the empty Filmstrip.
    13.    Now you can save the design as an EDO file and then export it to an embroidery format - in my case vp3.    
Premier+ Ultra – Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment