Monday, June 27, 2016

A circle and some x’s – part 5

Nu har vi två olika designs – ett hjärta och en rundel. Men eftersom vi behöver göra en design och sedan är tanken att vi ska göra den så det blir som en ITH design med påsydd baksida så börjar vi med att öppna Premier+ Extra.
Now we have two different designs - a heart and a circle. But because we need to make a design, and then the idea is that we should do it so it becomes like an ITH design with sewn on the back, we start with the opening Premier + Extra.
1.   Sätt hoop Size till 100x100 mm Standard Hoop
1.    Set Hoop Size to 100x100 mm Standard Hoop
2.    Börja med att öppna rundeln
2.    Start by opening the roundel design
3.    Välj sedan Insert och infoga hjärtat
3.    Select Insert and insert the heart
4.    Se så att allt blir centrerat på ett bra sätt.
5.    Välj Combine all.
6.    Spara designen som dels en VP4 design men glöm inte att du även måste Exportera designen som en VP3 design. Du kan även trycka Copy och då lägger sig designen i Clip board.
4.    Make sure that everything is centered in a good way.
5.    Choose Combine All.
6.    Save your design as a VP4 design but do not forget that you also have to export the design as a VP3 design as well. You can also press Copy and that settles design in the Clip board.
7.    Öppna nu ett nytt fönster.
8.    Välj nu Quilt Block Wizard
9.    Välj Filled Quilt Block; Inner Embroidery
10.  Välj Shape 1 och sätt 100 mm som sida A
11.  Avmarkera Include a cut line around my Quilt Block
12.  Välj Nästa
13.  Välj Open Embroidery och öppna designen du nyss sparade, eller så klickar du på Paste så klistras designen som du har i Clipboard in
14.  Välj Nästa
15.  Ändra Outline till ett avstånd du tycker blir bra, 2 mm kan väl bli bra
16.  Välj Nästa

7.    Now open a new window.
8.    Now select Quilt Block Wizard
9.    Choose Filled Quilt Block; Inner Embroidery
10.  Select Shape 1 and 100 mm side A
11.  Uncheck include a cut line around my Quilt Block
12.  Select Next
13.  Choose Open Embroidery and open the design you just saved, or click Paste to paste the design that you have in the Clipboard
14.  Select Next
15.  Change Outline to a distance you think is good, 2 mm may well be good
16.  Select Next
17.  Välj Echo och i Options gör du följande ändringar: Sätt Gap till 20 mm och Stitch Length till 2 mm
18.  Välj Slutför
19.  Nu kommer du se att designen förutom en outline runt själva mittendelen har en linje runt bågen. Men vi ska enbart använda oss av mittenpartiet.
17.  Select Echo and the Options, make the following changes: Set the Gap to 20 mm and Stitch Length to 2 mm
18.  Select Finish
19.  Now you will see that the design in addition to an outline around the middle part has a line around the bow. But we will only make use of the middle part.
20.  Gå till Home och välj Combine All
21.  Gå till Modify och välj Box Select och dra en linje runt designen och den innersta linjen
20.  Go to Home and select Combine All
21.  Go to Modify, and select Box Select, and draw a line around the design and the innermost line
22.  Välj nu Cut och design och linje ska hamna i Clipboard
23.  Gå till Home och gör Ctrl+A på övriga designen och tryck sedan Delete.
22.  Now select Cut and the Design and the line should be in the Clipboard
23.  Go to home and do Ctrl + A on the rest of the design, and then press Delete.
24.  Klistra tillbaka designen du klippte ut. Se till att den outline du gjorde i Quilt Block Wizard ligger som sista färg. Om inte så ändrar du ordningen i Modify i menyraden.
25.  Spara designen under valfritt namn dels som en VP4 design men glöm inte att även exportera den till en broderifil – exempelvis VP3.
24.  Paste the design that was cut out back. Make sure the outline you added i Quilt Block Wizard is placed as the last color. If not change the order in Modify in the menu bar.
25.  Save the design under any name as a VP4 design but do not forget to also export it to an embroidery file - such as VP3.  
Premier+ Ultra – Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment