Wednesday, June 1, 2016

Metal Hoop and creating contrasts - 3

För att mäta ut var mitt broderi ska placeras så tänkte jag vika vardera sida på mitten och sedan justera därifrån. Men först måste jag även ta sömsmånen i sidan i beaktande. Likaså fållen i nederkant. 

To measure out where my embroidery design should be I thought I'd fold each half in the middle and then adjust from there. But first, I must also take the seam allowance in the sides into consideration. Similarly, the hem. 

Jag viker över sidan mot markeringen.
I fold over one side against the mark.
Sedan använder jag mig av pappersmallar utprintade från mitt Premier+ Embroidery Software. Nu kan jag justera broderiet lite mer mot mitten – men bara någon centimeter för att det inte ska hamna för mycket ut mot sidorna.
Then I use paper templates printed from my Premier+ Embroidery Software. Now I can adjust the embroidery a little more toward the Center - but just one centimeter so it will not end up too much out to the sides.
För att slippa rita viker jag veck.
To avoid having to draw lines I make folds.

Design: Engraved Skull and Roses. UT7766 from Urban Threads and 240x150 mm Metal Hoop and Premier+ Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment